Uzatma Başvurusunun Reddinin İptali Dilekçesi -

Uzatma Başvurusunun Reddinin İptali Dilekçesi

0 39

İSTANBUL ( ) İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN/KARARIN İCRASININ
DURDURULMASI TALEPLİDİR.

DAVACI : S… F…. T…

VEKİLİ : …

DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ -Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64, 34091 Fatih/İstanbul

KONU : Göç İdaresi Müdürlüğünce davacı müvekkilin, ikamet izni uzatma başvurusuna karşılık 29.11.2020 tarihli SMS ile tebliğ edilen, RED (MENFİ) kararının İPTALİ ve SINIRDIŞI ETMEYE DAİR KARARIN icrasının durdurulması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ : 29.11.2020 (SMS)

AÇIKLAMALAR:
Müvekkil S… F…. T… 23.12.2019 tarih ve 2019-99-………… başvuru numarası ile davalı Göç İdaresi Müdürlüğüne İKAMET İZNİ SÜRE UZATMA (Uzatma Başvurusu) başvurusunda bulunmuş, davalı kurumca kendisine tüm belgelerini sunması için 23.03.2020 saat 14.00 tarihine RANDEVU verilmiştir. (EK-1)

Müvekkil yabancı gerekli tüm başvuru belgelerini dosya halinde eksiksiz hazırlayarak ekte sunduğumuz PTT Şehir İçi Teslim belgelerinden anlaşılacağı üzere PTT yoluyla kuruma göndermiştir. (EK-1)

Davalı kurum uzun bir süre müvekkilin talebine cevap vermeyince 157 YİMER Başvuru Sorgulama hattı ile davalı kurum yetkilileri ile iletişime geçilmiştir.

Davalı kurum yetkilileri “biz size SMS yoluyla eksik belge bildirdik deyince, başvurucu müvekkil de kendisine mesaj iletilmediğini söylemiştir.”

Bunun üzerine kurum yetkililerinin “Şikayet Dilekçesi” sunmasını söylemesi üzerine müvekkil başvurucu kız kardeşi ile birlikte kuruma (Fatih Göç İdaresi Müdürlüğü) giderek şikayet başvurusu yapmıştır.

Bu başvuruların ardından ekte örneğini sunduğumuz SMS yoluyla müvekkilin talebinin komisyon tarafından olumsuz sonuçlandığı kendisine bildirilmiştir. (EK-1)

Kurum yetkilileri ile irtibata geçen müvekkilime “Kira Sözleşmesi” nin dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle RED kararı verildiği belirtilmiştir.

Alınan karar; usul ve hakkaniyete aykırıdır. Tebliğ edilen karar bu haliyle uygulanır ve davacı sınır dışı edilirse davacının bir daha telafi edilemeyecek zulüm görmesi, hatta hayati zarara uğraması ihtimali vardır. Bu nedenle alınan kararın iptali ile davacının Uzatma Başvurusu hakkında olumlu karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

USULİ NEDENLER:
“Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması
MADDE 25
(2) İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Tebligat
MADDE 100 – (1) Bu Kanuna ilişkin tebligat işlemleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.” denilmektedir.

Davalı kurum, başvurucu müvekkili sebepsiz bir şekilde uzunca bir süre bekletmiştir. Yine herhangi bir gerekçe belirtmeksizin ve yasal hükümlere aykırı bir şekilde başvurusu reddedilmiştir. Bu yönüyle şekil yönünden yasaya aykırı olan işlemin iptali gerekmektedir.

Nitekim, İdârî işlemin şekil unsuru; tesisi için yetkili idârî makamca izlenmesi gerekli yöntemi (usulü) ve idârî işlemin hukuk düzeninde aldığı biçimi, maddi varlığı anlatır. İdârî işlemin şekil unsuru bakımından hukuka uygun bulunması, bu yöntem ve biçim kurallarına uygun olarak tesis edilmiş bulunmasına bağlıdır. Usul (yöntem) kuralları idârî işlemin hukuk düzeninde varlık kazanabilmesi için geçirmesi gereken aşamalarla ilgili kurallardır. İdârî işlemin hukuka uygun biçimde doğabilmesi için bu kurallara uyulması zorunludur.

Yukarıda arz ettiğimiz üzere tebliğ şekli yasaya aykırıdır.

ESASA İLİŞKİN NEDENLER / Genel Olarak

Müvekkil başvurucu ile aynı tarihte diğer aile üyeleri de başvuruda bulunmuştur. Şöyleki

Müvekkilin babası … tarih ve ………… başvuru no,
Kız kardeşi ……….. tarih ve …………. başvuru no ile ve AYNI KİRA SÖZLEŞMESİ ile başvuruda bulunmuş, tüm başvurucuların dosyaları birlikte ve eksiksiz olarak hazırlanmış ve AYNI GÜN postaya verilmiştir. (Posta gönderim belgeleri dilekçemiz ekindedir. (EK-1)

Müvekkil başvurucu ile diğer aile üyeleri aynı adreste aynı kiraz sözleşmesi ile oturmaktadır.

Müvekkil başvurucunun daha evvelden numarası ile yapmış olduğu başvurusu (İLK BAŞVURU) uygun görülmüştür. Bu başvuru dosyasında da aynı belgeler mevcuttur.

İkamet İzni ile ilgili yasal düzenlemeler:

“YUKK İkamet izni başvurusu
MADDE 21 – (3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.” denilmiştir.

Kanun maddesinde açıkça belirtildiği üzere başvurucunun eksik olan belgeleri tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenebilir.

Ne var ki davalı kurum bu yönde müvekkile bir bildirimde/tebligatta bulunmamıştır. Bu yönüyle de işlem kanuna aykırıdır.

İkamet İzni Uzatma Başvuruları hakkındaki yasal düzenlemeler:

“YUKK İkamet izinlerinin uzatılması
MADDE 24 – (1) İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.

2) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.
3) Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.
4) Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması

MADDE 25 – (1) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir.
(2) İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.” denilmektedir.

Karar HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve içtihat müvekkillin uzatma başvurusu almaya hakkının olduğunu ve alınan başvurunun reddi kararının hukuksuzluğunu gözler önüne sermektedir.

Kararın uygulanması halinde TELAFİSİ İMKÂNSIZ ZARARLAR doğacaktır.

Kararın uygulanması halinde, müvekkil hakkında bu karara bağlı olarak verilebilecek sınır dışı kararı dolayısıyla, ülkelerine dönmeleri halinde telafi edilmeyecek maddi ve manevi büyük zarar ve mağduriyetin ortaya çıkacağı kesindir.

6458 sayılı YUKK’un idari itiraz ve yargı yolunu düzenlemeyen 80. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca itiraz süreci boyunca müvekkillerin ülkede kalmalarına izin verilmelidir.

Davalı kurumun işlemi açık yasal hükümler karşısında şekil, amaç, konu bakımından yasaya aykırı olup İPTALİ gerekmektedir.

Öte yandan müvekkilin başvurusunun reddi neticesinde hakkında sınır dışı etme kararı verilmesi söz konusudur. Bu sebeple tedbir mahiyetinde bu aşamada sayın mahkemece yürütmenin durdurulması ve sınır dışı etme kararının icrasının ertelenmesini de talep etmek gerekmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler yapılmadan müvekkil hakkında böylesi hayati bir karar vermek doğru değildir, bu nedenle anılan kararın iptali gerekir.

HUKUKİ NEDENLER : İYUK, MHK, YUKK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : İlgili kişilerin GİGM nezdindeki dosyaları, menşe ülke güvenilir raporları, tebligat metinleri, ekteki belgeler

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ile
Göç İdaresi Müdürlüğünce davacı müvekkilin, ikamet izni uzatma başvurusuna karşılık 29.11.2020 tarihli SMS ile tebliğ edilen, RED (MENFİ) kararının ve buna bağlı fer’i sonuçların İPTALİNE ve bu aşamada YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,
SINIRDIŞI ETMEYE DAİR KARARIN icrasının durdurulması ile, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./…/2020

DAVACI VEKİLİ
AV.YAVUZ BÜYÜKYILMAZ

EKLER:
Noter Onaylı Vekaletname Sureti,
SMS Belgesi,
İkamet İzni (İl Başvuru ve Uzatma Başvurusu) Başvuru Belgesi,
Pasaport Sureti ve Noter Onaylı Çevirisi,
PTT Şehiriçi Gönderim Belgeleri

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat