Transit Rejimde Farklı Çıkan Eşya

Transit Rejimde Farklı Çıkan Eşyaya Gümrük Kanunu 235/5. Maddesince Kesilen Para Cezasının İptali

DANIŞTAY KARARI

0 285

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 2015/6855
K. 2019/3738
T. 30.5.2019
• TRANSİT BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYALAR ( 4458 S. Kanunu’nun 235. Md. 5. Fıkrası Uyarınca Para Cezasına İtirazın Reddine Dair İşlemin İptali – Fiziki Muayenede Boş Beyan Edilen Konteyner İçinde Beyan Dışı 2 Adet Elektrik Panosu Bulunduğu/Madde Kapsamında Ceza Kesilebilmesi İçin Eşyanın Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması Gerektiği )
• 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU’NUN 235. MADDESİNİN 5. FIKRASI UYARINCA PARA CEZASI ( İtirazın Reddine Dair İşlemin İptali – Boş Olarak İthal Edildiği Beyan Edilen Konteyner İçinde Beyannameye Konu Edilmeyen Eşyaların Mevcudiyeti Söz Konusu Olduğu/Anılan Madde Hükmünün Uygulanma İmkanı Bulunmadığı – Transit Beyannamesi Kapsamında Belirgin Bir Şekilde Farklı Eşya Beyan Edilmediği )
• BOŞ İTHAL EDİLDİĞİ BEYAN EDİLEN KONTEYNER İÇİNDE ELEKTRİK PANOSU BULUNMASI ( 4458 S. Kanunu’nun 235. Md. 5. Fıkrası Uyarınca Para Cezasına İtirazın Reddine Dair İşlemin İptali – Madde Kapsamında Ceza Kesilebilmesi İçin Eşyanın Beyan Edilenden Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya Olması Gerektiği/Davanın Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Yasal İsabet Bulunmadığı )
4458/m.235/5
ÖZET : Dava; transit beyannamesi muhteviyatı eşyaların fiziki muayenesinde, boş olarak beyan edilen konteyner içinde beyan dışı 2 adet elektrik panosu bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. maddesinin 5. fıkrası uyarınca karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemine ilişkindir. 4458 Sayılı Kanun’un 235. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ceza kesilebilmesi için transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olması; bir eşyanın belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun kabul edilebilmesi için de giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilmesi ve gümrük vergileri veya ticaret önlemleri açısından farklılık oluşturması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Olayda ise, transit beyannamesi kapsamında belirgin bir şekilde farklı eşya beyan edilmesi değil, boş olarak ithal edildiği beyan edilen konteyner içinde beyannameye konu edilmeyen eşyaların mevcudiyeti söz konusudur. Bu bakımdan, anılan madde hükmünün olayda uygulanma imkanı bulunmadığından, belirtilen hüküm dayanak gösterilmek suretiyle kesilen para cezasında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında ise yasal isabet bulunmamaktadır.
İSTEMİN KONUSU : Trabzon Vergi Mahkemesi’nin 30/09/2015 tarih ve E:2015/297, K:2015/595 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı adına işlem gören 15…. Sayılı transit beyannamesi muhteviyatı eşyaların fiziki muayenesinde, boş olarak beyan edilen konteyner içinde beyan dışı 2 adet elektrik panosu bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. maddesinin 5. fıkrası uyarınca karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Beyanname muhteviyatı transit eşyaların “boş yakıt tankı ve boş konteyner olarak” beyan edildiği, ancak yapılan muayene neticesinde konteyner içinde beyan harici ve beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinste 2 adet “elektrik panosu” olduğunun tespit edildiği, cezanın kesilmesine dayanak teşkil eden 4458 Sayılı Kanun’un 235. maddesinin 5. fıkrasında, transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde ceza kesileceğinin kurala bağlanmış olduğu, Kanun metninde ceza kesilenin kusuru bulunması gerektiği yönünde bir hükme de yer verilmediği, davacı adına sevki gerçekleştirilen transit eşyanın beyan edilenden farklı cinste eşya olduğu anlaşıldığından, para cezasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Alıcı veya satıcı olmadıkları, gümrükleme şirketi olarak sadece sevkiyatı gerçekleştirdikleri, kaçak eşyayla ilgili bilgilerinin bulunmadığı, bu konuda herhangi bir araştırma ve tespit yükümlülüklerinin de olmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Ceza kararının dayanağı olarak gösterilen 4458 Sayılı Kanun’un 235. maddesinin 5. fıkrası, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olması halinde uygulanacak cezayı düzenlemekte olup, dava konusu olayda ise beyan edilen konteyner içinde beyan dışı eşya bulunduğu tespit edildiği dikkate alındığında ceza kesilmesine ilişkin yasal koşulların olayda gerçekleşmediği, dolayısıyla, davacı şirket adına kesilen cezada ve itirazı reddeden Bölge Müdürlüğü kararında yasal isabet bulunmadığı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:
İLGİLİ MEVZUAT:
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin 16. fıkrasında, gümrük beyanının eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını ifade edeceği, 17. fıkrasında, beyan sahibinin gümrük beyanında bulunan kişi olduğu, 20. maddesinin ( a ) bendinde, gümrük beyanında bulunan kişinin rejim hak sahibi olduğu, ( b ) bendinde ise, transit rejiminde rejim hak sahibine “asıl sorumlu” denileceği, 235. maddesinin 5. fıkrasında, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınacağı, hükme bağlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliği’nin olay tarihinde yürürlükte bulunan mülga 278. maddesinde ise, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşyanın, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edileceği, Kanun’un 235. maddesinin 5. fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verileceği belirtilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 4458 Sayılı Kanun’un 235. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ceza kesilebilmesi için transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olması; bir eşyanın belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun kabul edilebilmesi için de giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilmesi ve gümrük vergileri veya ticaret önlemleri açısından farklılık oluşturması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Olayda ise, transit beyannamesi kapsamında belirgin bir şekilde farklı eşya beyan edilmesi değil, boş olarak ithal edildiği beyan edilen konteyner içinde beyannameye konu edilmeyen eşyaların mevcudiyeti söz konusudur.
Bu bakımdan, anılan madde hükmünün olayda uygulanma imkanı bulunmadığından, belirtilen hüküm dayanak gösterilmek suretiyle kesilen para cezasında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında ise yasal isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin kabulüne,
2. Trabzon Vergi Mahkemesi’nin 30/09/2015 tarih ve E:2015/297, K:2015/595 Sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar vermek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. Yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine,
5. 2577 Sayılı Kanun’un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30.05.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
( X ) – KARŞI OY :
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi ve kararın onanması gerektiği oyu ile, Karara katılmıyorum.

 

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat