Sosyal Medya Danışmanlığı -

Sosyal Medya Danışmanlığı

0 61

İnternetin hızla gelişimi ve yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli medya ve iletişim mecraları kullanılır hale gelmiştir. Öyle ki toplumun büyük kısmının ciddi bir zaman ayırdığı sosyal medya kullanımı çeşitli hukuki meseleleri de beraberinde getirmiştir. Bireylerin, sosyal medyada yaptıkları her paylaşım ve faaliyetten dolayı, hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Bireyler, sosyal medyayı kullanırken, hem kamuyu ilgilendiren, hem kişilerin özel hukukunu ilgilendiren hukuka aykırı faaliyetlerde bulunabilmektedir. Sosyal medyadaki hukuka aykırı eylemler, Ceza Hukukundan, Medeni Hukuka, Ticaret Hukuku’ndan, Fikri Haklar Hukuku’na kadar birçok hukuk alanında söz konusu olabilmektedir.

Sosyal Medya Danışmanı Kimdir?
Sosyal Medya Danışmanı; kurumlara, sosyal medyada daha aktif ve stratejik reklam yapmaları konusunda destek vererek, kurumun daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlar. Sosyal medya danışmanlarının, sosyal medya yönetimi, içerik üretme ve geliştirme, organik takip sağlama, sosyal medyada tanıtımı yapılan ürün, marka veya firmanın reklam çalışmalarını yönetme, sosyal medya için pazarlama fikri geliştirme gibi yapması gereken kapsamlı hizmet yelpazesi mevcuttur.

Sosyal Medya Danışmanı Ne Yapar? Sosyal Medya Danışmanı Görev Sorumlulukları Nelerdir?
Sosyal medya kullanımının pazarlama konusunda etkili olmasıyla birlikte önemi artan Sosyal Medya Danışmanlarının görev tanımı şunları kapsamaktadır:

 • Markaların, ürünlerin veya şirketlerin sosyal medyadaki varlıklarının yönetimini sağlamak,
 • Şirketin dijital pazarlama, müşteri ilişkileri (Crm), iletişim stratejileri ile uyumlu olarak sosyal medyada görünmesini sağlamak,
 • Şirketin ya da markanın bilinirliğini artırmak için, hedef kitleye uygun takipçiye ulaşmak,
 • Sosyal medyada bilinirlik sağlayarak, sürekli müşteri elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Sosyal medyada bilinirlik sağlarken aynı zamanda, müşterilerin isteklerine yönelik iletişim strateji oluşturmak,
 • Düzenli olarak sosyal medya için yapılan faaliyetlerin raporlaması ve analizini yapmak,
 • Sosyal medyada yapılan içerik paylaşımlarının ne kadar yarar sağladığı hakkında bilgileri tespit etmek,
 • Faydalı ve eksik yönlerin analizi sonucu yeni strateji planlarına odaklanılarak izlenecek yolu belirlemek.

Sosyal Medya Danışmanı Nasıl Olunur? Sosyal Medya Danışmanı Eğitimi
Sosyal Medya Danışmanlığı için direkt olarak eğitim veren bir üniversite bölümü henüz bulunmamaktadır. Ancak İşletme, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım gibi bölümlerden mezun olan kişiler genel olarak Sosyal Medya Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Bazı üniversitelerde Pazarlama, Reklam ve Tanıtım gibi bölümlerde sosyal medya ile ilgili dersler verilmektedir. Bununla birlikte çeşitli üniversite ve özel kurumlar Sosyal Medya Danışmanlığı için sertifika programları düzenleyerek, Sosyal Medya Danışmanlığını daha ileri düzeye taşımaya yönelik destek sağlamaktadır.


Sosyal medya danışmanlığının bir de hukuki boyutu vardır.

Hukuki danışmanlık konusunda reklam, internet ve medya endüstrisindeki sektörlere hukuki hizmetler sunulmaktadır. Bu bağlamda ofisimizde özellikle;

 • Reklam Hukuku Düzenlemeleri, Reklam Sektöründeki Güncel Gelişmeler Regülatif Düzenlemeler, İnternet Reklamcılığındaki Çerez Politikalarının, Reklam Verilerinin Hukuka Uygunluğunun sağlanması,
 • Dijital Mecralardaki (Sosyal Medya Dahil) Yayın Telif Hakları, Kişilik Hakları, İnternet Ortamındaki Uyuşmazlıkların takip edilmesi,
 • Dijital Haklar Yönetimi Danışmanlığı, Medya ve Reklam Sektörü Finansmanı, Fikri Mülkiyet Hukuku, Yeni Medya, Dijital Medya, Çevrimiçi Eğlence, İnternet Tabanlı Tüketici Ürünleri, Marka ve Telif Hakları kapsamında bulunan tüm süreçlerin baştan son safhaya kadar takip edilmesi,
 • Başta Ortak Yapım Anlaşmaları, Yayın Sözleşmesi, Film Hakları Sözleşmesi, Söz Yazarı Anlaşması, Sanatçı Anlaşması, Dijital Pazarlama Anlaşması, Reklam ve Tanıtım İşbirliği Sözleşmeleri, Dağıtım Sözleşmesi, Senkronizasyon Sözleşmesi, Yetenek Anlaşması, Tedarikçi Anlaşmaları, Gazete, Radyo Sözleşmeleri, Sosyal Medya Sözleşmeleri, Kayıt Anlaşması, Sponsorluk Sözleşmesi, Organizasyon Sözleşmesi, Tanıtım Sözleşmesi, Prodüksiyon, Ortak Yapım ve Post Prodüksiyon Sözleşmesi, Video Oyunu Sözleşmesi, Ticari Marka ve Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi olmak üzere her türden medya anlaşmaları ve sözleşmelerinin müzakere süreçlerinin yürütülmesi;
 • Türk Reklam Mevzuatı kapsamında reklam filmlerinin, reklam içeriklerinin sektörel bazda ve yayınlandığı mecralar özelinde hukuka uygunluklarının incelenmesi, denetlenmesi,
 • Uluslararası şirketler için Türkiye’de yayıncılık ve medya stratejileri konusunda hukuki yardım sağlanması,
 • RTÜK uygulamaları ve basın yayın düzenlemelerinin periyodik olarak takip edilmesi,
 • Oyun şirketlerine yasal yardım sağlamanın yanı sıra, Türkiye’de yerelleştirilmiş olan web siteleri için tam bir yasal inceleme ve yardım sağlanması.
 • Reklamcılık, medya ve eğlence sektöründe gerçekleştirilecek olan girişim ve yatırımların kuruluşları, pay devirleri ile birleşme ve devralma, niyet ve iş birliği anlaşmaları dahil sair ticari iş ve işlemlerinin takibi; hukuki mütalaaların hazırlanması,
 • Değişen mevzuata ilişkin uyum süreçlerinin yürütülmesi, idari kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru ve takip işlemlerinin yürütülmesi, süreçler dahilinde telif, fikri mülkiyet hakları, vb. kapsamda ilgili mevzuat özelikle sözleşmesel yükümlülüklerden doğan ihtilaflar, şikayet ve dava süreçlerinin yürütülmesi

kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.


Sosyal Medya Danışmanlığı Sözleşmesi

Sosyal medyada freelance ya da ajans olarak çalışmalar yürüten bir çok kişi sözleşmelerden bihaber. Çok farklı şekillerde farklı ihtiyaçlara göre sözleşmeler düzenlenebilir.

Hem bir fikir vermesi açısından hem de çalışmalarınızda kullanabilmeniz için hazırlanmış olan bir sözleşme örneği paylaşıyoruz. İhtiyacınıza göre üzerinde düzenlemeler yapıp kullanabilirsiniz.


Sosyal Medya Danışmanlığı Sözleşmesinin Haksız Feshi

Sosyal Medya yönetimi ve kurumsal kimlik konusunda verilen hizmetler nedeniyle uygulamada birçok ihtilaf ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda hizmet alan firmalar haksız bir şekilde sözleşmeleri feshedebilmekte ya da ücret ödemekten kaçınabilmektedir. Özellikle bu konuda yapılacak sözleşmelerde profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra haksız bir şekilde süresinden önce feshedilen sözleşmeler  söz konusudur. Bu konuda açılacak davalarda talepler yönünden Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2019/191 E.,2019/5255 K. Dosyasında hesaplama açısından önemli tespitlerde bulunulmuştur.  Söz konusu Karara göre;

 • Sözleşmenin feshi halinde fesihte kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın yüklenici gerçekleştirdiği imalât bedeline hak kazanır.
 • Sözleşme davalı tarafından haklı veya haksız olarak feshedilmiş olsa dahi sözleşme dışı iş bedelinin sözleşmedeki yönteme göre hesaplanması gerekir.
 • Davacının sözleşmenin haksız feshi nedeniyle fesihten sonra geri kalan süreye yönelik iş bedeli alacağı talebi yönünden ise, taraflar arasında imzalanan 01.06.2013 tarihli sözleşme eser sözleşmesi olup, sözleşmede sözleşmenin feshi halinde fesih haksız dahi olsa yüklenicinin sözleşme süresi sonuna kadar iş bedelinin tamamına hak kazanacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi, buna dair bir yasal düzenlemede bulunmamaktadır. Bu durumda hükme esas alınan bilirkişi raporunda feshin haksız fesih olması nedeniyle kalan 70.000,00 TL sözleşme bedelinin davacıya ödenmesi gerektiği görüşü yasal ve hukuksal dayanaktan yoksun olup fesih tarihinden (18.11.2013) sözleşmenin bitim tarihine kadar (01.06.2014) kalan süre için sözleşme uyarınca yükleniciye ödenecek olan bedelin davalıdan tahsili mümkün değildir. (Sözleşmede açık bir hüküm olmadığı takdirde sözleşmenin sonuna kadar olan bedel sözleşme haksız dahi fesh edilse talep edilemez.
 • Yüklenicinin iş tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler (malzeme ve işçilik giderlerinden yaptığı tasarruf) ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle yüklenicinin olumlu zarar kapsamındaki kâr kaybı bulunmalıdır (Dairemizin 11.04.2007 gün ve 4955-2372 sayılı, 09.05.2013 gün ve 7521-3029 sayılı kararları). Diğer bir anlatımla, bu yönteme göre davacı yüklenicinin yapılmayan sözleşme konusu işlerden ötürü mahrum kaldığı karın hesaplanabilmesi için; yapılmayan işin sözleşmesinin feshi tarihindeki bedeli saptandıktan sonra, bu bedelden yüklenicinin işi tamamlamaması nedeniyle tasarruf ettiği malzeme ve işçilik bedelleri ile genel giderleri, bu süre içinde başka bir iş bulup çalışmışsa elde ettiği kâr, başka bir iş bulmaktan kasten kaçınmışsa elde etmekten kaçındığı kâr-kazanç tespit ettirilip, yapılmayan iş bedelinden çıkartılmak suretiyle bulunan miktarın kâr kaybı olduğunun kabulü ile davalıdan tahsiline karar vermek gerekir.

Özetle Sosyal Medya Danışmanlığı ve Kurumsal kimlik konusunda sözleşmenin feshi halinde o ana kadar yapılan işin bedeli ve sözleşmenin feshi nedeniyle oluşan kar kaybı talep edilebilir. Sözleşmede açık hüküm yoksa kalan sürenin ödemesi istenemez. Sözleşme dışı işlerin bedelinin hesabı da sözleşmedeki bu konudaki düzenlemeye göre yapılacaktır. Ancak sözleşme de hüküm yoksa bu durumda örnek davalarda rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat