Serbest Ticaret Antlaşmaları -

Serbest Ticaret Antlaşmaları

0 17

[eplus_accordion style=”3″ accordions=”%5B%7B%22title%22%3A%22Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Genel%20Bilgi%22%2C%22content%22%3A%22D%C3%BCnya%20Ticaret%20%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC%20(DT%C3%96)%20d%C3%BCzenlemelerinin%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCz%C3%BCn%20gereksinimlerini%20kar%C5%9F%C4%B1layamamas%C4%B1%20ve%20%C3%A7ok%20tarafl%C4%B1%20ticaret%20d%C3%BCzeninin%20yeni%20pazar%20a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1mlar%C4%B1%20konusunda%20yetersiz%20kalmas%C4%B1%2C%20%C3%BClkeleri%20ikili%20ve%20b%C3%B6lgesel%20ticaret%20anla%C5%9Fmalar%C4%B1%20yapmaya%20y%C3%B6neltmi%C5%9F%2C%20Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1%20(STA)%20son%20d%C3%B6nemde%20gerek%20geli%C5%9Fmi%C5%9F%20%C3%BClkeler%20aras%C4%B1nda%2C%20gerekse%20kuzey-g%C3%BCney%20ve%20g%C3%BCney-g%C3%BCney%20ticari%20ve%20ekonomik%20ili%C5%9Fkilerinde%20yayg%C4%B1nla%C5%9Fm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20%C3%9Clkeler%20aras%C4%B1ndaki%20STA%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20geni%C5%9Flemesi%20ile%20bir%C3%A7ok%20%C3%BClke%20mal%20tedarikini%20STA%20ortaklar%C4%B1ndan%20temin%20ederken%2C%20STA%20a%C4%9Flar%C4%B1n%C4%B1n%20d%C4%B1%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1nda%20kalan%20%C3%BClkeler%20tercihli%20ticaretin%20sa%C4%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20imk%C3%A2nlardan%20mahrum%20kalm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Domino%20etkisi%20yaratan%20bu%20durum%2C%20t%C3%BCm%20%C3%BClkelerin%20artan%20%C5%9Fekilde%20STA%20a%C4%9Flar%C4%B1%20olu%C5%9Fturmas%C4%B1n%C4%B1%20beraberinde%20getirmi%C5%9Ftir.%5Cn%5CnBu%20kapsamda%2C%20T%C3%BCrkiye%2C%20gerek%20uluslararas%C4%B1%20ticaretteki%20STA%20a%C4%9Flar%C4%B1%20olu%C5%9Fturma%20e%C4%9Filimine%20paralel%20olarak%20gerekse%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20Birli%C4%9Fi%20%C3%A7er%C3%A7evesinde%20AB%E2%80%99nin%20Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1%20akdetti%C4%9Fi%20%C3%BClkelerle%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1kl%C4%B1%20yarar%20esas%C4%B1na%20dayal%C4%B1%20benzer%20anla%C5%9Fmalar%20akdetmektedir.%5Cn%5Cn%C3%9Clkemizin%20STA%20politikas%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20detayl%C4%B1%20bilgi%20i%C3%A7in%20%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.%5Cn%5Cn%C3%9Clkemizin%20STA’lar%C4%B1n%C4%B1%20yans%C4%B1tan%20tabloya%20ula%C5%9Fmak%20i%C3%A7in%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.%5Cn%5CnAB’nin%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkteki%20ve%20m%C3%BCzakeresi%20s%C3%BCren%20STA’lar%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20detayl%C4%B1%20bilgi%20i%C3%A7in%20%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkte%20Bulunan%20STA’lar%22%2C%22content%22%3A%22Bug%C3%BCne%20kadar%2C%20%C3%BClkemizce%2038%20STA%20imzalanm%C4%B1%C5%9F%20olup%20bunlardan%20Merkezi%20ve%20Do%C4%9Fu%20Avrupa%20%C3%BClkeleriyle%20akdedilmi%C5%9F%20olan%2011%20STA%2C%20bu%20%C3%BClkelerin%20AB%20%C3%BCyelikleri%20nedeniyle%20feshedilmi%C5%9Ftir.%2022%20STA’m%C4%B1z%20ise%20(EFTA%2C%20%C4%B0srail%2C%20Makedonya%2C%20Bosna%20ve%20Hersek%2C%20Filistin%2C%20Tunus%2C%20Fas%2C%20M%C4%B1s%C4%B1r%2C%20Arnavutluk%2C%20G%C3%BCrcistan%2C%20Karada%C4%9F%2C%20S%C4%B1rbistan%2C%20%C5%9Eili%2C%20Morityus%2C%20G%C3%BCney%20Kore%2C%20Malezya%2C%20Moldova%2C%20Faroe%20Adalar%C4%B1%2C%20Singapur%2C%20Kosova%2C%20Venezuela%20ve%20Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k)%20h%C3%A2lihaz%C4%B1rda%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCktedir(*).%20%20%5Cn%5Cn%C3%96te%20yandan%2C%20L%C3%BCbnan%2C%20Sudan%20ve%20Katar%20STA’lar%C4%B1%20i%C3%A7%20onay%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20tamamlanmas%C4%B1n%C4%B1%20m%C3%BCteakip%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20girecektir.%20%5Cn%5Cn%C4%B0laveten%2C%20mevcut%20STA%E2%80%99lar%C4%B1n%20g%C3%BCncellenmesi%20ve%20kapsam%C4%B1n%C4%B1n%20geni%C5%9Fletilmesine%20y%C3%B6nelik%20olarak%20EFTA%2C%20S%C4%B1rbistan%2C%20Bosna-Hersek%20ve%20Karada%C4%9F%20ile%20revizyon%20d%C3%BCzenlemeleri%20imzalanm%C4%B1%C5%9F%2C%20S%C4%B1rbistan%20ile%20imzalanan%20metinler%201%20Haziran%202019%20tarihinde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20girmi%C5%9Ftir.%20G%C3%BCrcistan%2C%20Malezya%20ve%20Moldova%20ile%20STA’n%C4%B1n%20g%C3%BCncellenmesine%20y%C3%B6nelik%20m%C3%BCzakerelerin%20yak%C4%B1n%20zamanda%20sonu%C3%A7land%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20hedeflenmektedir.%5Cn%5Cn%5Cn(*)%20T%C3%BCrkiye%20ile%20Suriye%20Aras%C4%B1nda%20Serbest%20Ticaret%20Alan%C4%B1%20Tesis%20Eden%20Ortakl%C4%B1k%20Anla%C5%9Fmas%C4%B1%206%20Aral%C4%B1k%202011%20tarihli%20Bakanlar%20Kurulu%20Karar%C4%B1%20ile%20ask%C4%B1ya%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%201%20Aral%C4%B1k%202009%20tarihinde%20imzalanarak%201%20Mart%202011%20tarihinde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20giren%20T%C3%BCrkiye-%C3%9Crd%C3%BCn%20Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmas%C4%B1%2C%2022%20Kas%C4%B1m%202018%20tarihinde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkten%20kald%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20T%C3%BCrkiye-Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmas%C4%B1%20kapsam%C4%B1nda%20ticarette%20tercihli%20muamele%201%20Ocak%202021%20tarihi%20itibar%C4%B1yla%20i%C5%9Flerlik%20kazanm%C4%B1%C5%9F%20olmakla%20beraber%2C%20Anla%C5%9Fma’n%C4%B1n%20i%C3%A7%20onay%20i%C5%9Flemleri%20halihaz%C4%B1rda%20devam%20etmektedir.%5Cn%5Cn%20Y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkte%20olan%20STA%E2%80%99lar%20listesi%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Onay%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STA’lar%22%2C%22content%22%3A%22Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k’%C4%B1n%20AB’den%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20s%C3%BCrecine%20paralel%20olarak%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen%20STA%20m%C3%BCzakereleri%20tamamlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%2029%20Aral%C4%B1k%202020’de%20imzalanan%20STA%201%20Ocak%202021%20tarihinde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20girmi%C5%9Ftir.%20%5Cn%5CnL%C3%BCbnan%2C%20Sudan%20ve%20Katar%20STA’lar%C4%B1%20i%C3%A7%20onay%20s%C3%BCre%C3%A7lerinin%20tamamlanmas%C4%B1n%C4%B1%20m%C3%BCteakip%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20girecektir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STA’lar%22%2C%22content%22%3A%22H%C3%A2lihaz%C4%B1rda%2017%20%C3%BClke%2F%C3%BClke%20grubu%20ile%20resmi%20olarak%20ba%C5%9Flat%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20bulunan%20STA%20m%C3%BCzakereleri%20kapsam%C4%B1nda%204%20%C3%BClke%20(Ukrayna%2C%20Japonya%2C%20Tayland%20ve%20Endonezya)%20ile%20m%C3%BCzakereler%20aktif%20bir%20%C5%9Fekilde%20s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClmektedir.%20M%C3%BCzakere%20s%C3%BCrecinde%20olan%20di%C4%9Fer%20%C3%BClke%2F%C3%BClke%20gruplar%C4%B1%20(Meksika%2C%20Peru%2C%20Kolombiya%2C%20MERCOSUR%2C%20Ekvator%2C%20Kamerun%2C%20%C3%87ad%2C%20K%C3%B6rfez%20%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20Konseyi%2C%20Kongo%20Demokratik%20Cumhuriyeti%2C%20Sey%C5%9Feller%2C%20Cibuti%20ve%20Pakistan)%20ile%20de%20s%C3%B6z%20konusu%20s%C3%BCre%C3%A7lerin%20h%C4%B1zland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClmektedir.%5Cn%5CnS%C3%B6z%20konusu%20m%C3%BCzakereler%20kapsam%C4%B1nda%20mal%20ticaretine%20ilaveten%20Ukrayna%20ile%20hizmet%20ticareti%3B%20Peru%20ve%20Meksika%20ile%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClen%20m%C3%BCzakerelerde%20hizmet%20ticareti%20ve%20yat%C4%B1r%C4%B1mlar%2C%20Japonya%20ile%20hizmet%20ticareti%2C%20yat%C4%B1r%C4%B1mlar%20ve%20kamu%20al%C4%B1mlar%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20fas%C4%B1llar%20da%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BClmektedir.%5Cn%5CnAyr%C4%B1ca%2C%209%20%C3%BClke%2F%C3%BClke%20grubu%20(ABD%2C%20Kanada%2C%20Hindistan%2C%20Vietnam%2C%20Orta%20Amerika%20%C3%9Clkeleri%2C%20Afrika%20Karayip%20Pasifik%20%C3%9Clkeleri%2C%20Cezayir%20ve%20G%C3%BCney%20Afrika%20Cumhuriyeti%2C%20Libya)%20nezdinde%20de%20STA%20m%C3%BCzakerelerine%20ba%C5%9Flama%20giri%C5%9Fiminde%20bulunulmu%C5%9Ftur.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Taviz%20De%C4%9Fi%C5%9Fimine%20Konu%20Olan%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%22%2C%22content%22%3A%22Taviz%20De%C4%9Fi%C5%9Fimine%20Konu%20Olan%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%5Cn%C3%9Clkemiz%20STA%E2%80%99lar%C4%B1nda%20tam%20liberalizasyon%20sa%C4%9Flanan%20sanayi%20%C3%BCr%C3%BCnlerinden%20farkl%C4%B1%20olarak%20tar%C4%B1m%20%C3%BCr%C3%BCnlerinde%20s%C4%B1n%C4%B1rl%C4%B1%20say%C4%B1da%20%C3%BCr%C3%BCn%20i%C3%A7in%20s%C4%B1n%C4%B1rs%C4%B1z%20veya%20tarife%20kontenjan%C4%B1%20kaspam%C4%B1nda%20vergi%20indirimi%2Fmuafiyeti%20%C5%9Feklinde%20taviz%20de%C4%9Fi%C5%9Fimleri%20uygulanmaktad%C4%B1r.%5Cn%5CnBosna-Hersek%20STA%E2%80%99s%C4%B1nda%20di%C4%9Fer%20STA%E2%80%99lardan%20farkl%C4%B1%20olarak%20az%20say%C4%B1da%20%C3%BCr%C3%BCn%20hari%C3%A7%20t%C3%BCm%20tar%C4%B1m%20%C3%BCr%C3%BCnlerinde%20liberalizasyon%20sa%C4%9Flanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Buna%20ilaveten%2C%20son%20d%C3%B6nemde%20y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe%20giren%20G%C3%BCney%20Kore%20ve%20Malezya%20STA%E2%80%99lar%C4%B1nda%20eski%20d%C3%B6nemde%20imzalanan%20STA%E2%80%99lara%20nazaran%20daha%20kapsaml%C4%B1%20bir%20taviz%20yap%C4%B1s%C4%B1%20olu%C5%9Fturulmu%C5%9Ftur.%5Cn%5CnSTA%E2%80%99lar%20kapsam%C4%B1nda%20tavize%20konu%20olan%20tar%C4%B1m%20%C3%BCr%C3%BCnlerine%20eri%C5%9Fmek%20i%C3%A7in%20%C3%BClke%20adlar%C4%B1na%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.%5Cn%5CnArnavutluk%5Cn%5CnBosna-Hersek%5Cn%5CnEFTA%5Cn%5CnNorve%C3%A7%5Cn%C4%B0svi%C3%A7re%5Cn%C4%B0zlanda%5CnFas%5Cn%5CnFilistin%5Cn%5CnG%C3%BCney%20Kore%5Cn%5CnG%C3%BCrcistan%5Cn%5Cn%C4%B0srail%5Cn%5CnKarada%C4%9F%5Cn%5CnMalezya%5Cn%5CnMakedonya%5Cn%5CnM%C4%B1s%C4%B1r%5Cn%5CnMoldova%5Cn%5CnMorityus%5Cn%5CnS%C4%B1rbistan%5Cn%5CnSuriye%5Cn%5Cn%C5%9Eili%5Cn%5CnTunus%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Men%C5%9Fe%20Kurallar%C4%B1%20ve%20Men%C5%9Fe%20K%C3%BCm%C3%BClasyonu%20Sistemi%22%2C%22content%22%3A%22Men%C5%9Fe%20(Origin)%20Nedir%3F%5Cn%5CnTercihli%20veya%20tercihsiz%20ticaret%20anla%C5%9Fmalar%C4%B1n%C4%B1n%20ortak%20%C3%B6zelli%C4%9Fi%2C%20s%C3%B6z%20konusu%20d%C3%BCzenlemelerin%20uygulanabilmesi%20i%C3%A7in%20mallar%C4%B1n%20iktisadi%20milliyetinin%20belirlenmesini%20sa%C4%9Flayan%20kurallara%20ihtiya%C3%A7%20duymalar%C4%B1d%C4%B1r.%20Bu%20bak%C4%B1mdan%2C%20men%C5%9Fe%3B%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20%E2%80%98iktisadi%20milliyeti%E2%80%99%20olarak%20tan%C4%B1mlan%C4%B1rken%2C%20men%C5%9Fe%20kurallar%C4%B1%20da%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20hangi%20%C3%BClke%20men%C5%9Feli%20oldu%C4%9Funun%20belirlenmesini%20sa%C4%9Flayan%20spesifik%20kurallar%20olarak%20tan%C4%B1mlanabilmektedir.%20Kyoto%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%E2%80%99nde%20men%C5%9Fe%20kural%C4%B1%3B%20%E2%80%9Culusal%20mevzuat%20veya%20uluslararas%C4%B1%20anla%C5%9Fmalarla%20belirlenmi%C5%9F%20ilkelerden%20hareketle%20geli%C5%9Ftirilmi%C5%9F%20ve%20bir%20%C3%BClke%20taraf%C4%B1ndan%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Feini%20tespit%20etmek%20amac%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lan%20spesifik%20h%C3%BCk%C3%BCmler%E2%80%9D%20olarak%20tan%C4%B1mlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%5Cn%5CnUluslararas%C4%B1%20ticarette%2C%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Fe%20%C3%BClkesine%20ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20de%C4%9Fi%C5%9Fen%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20vergilerinin%20uygulanmas%C4%B1%20veya%20belirli%20%C3%BClkeler%20men%C5%9Feli%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20ithalatta%20antidamping%2C%20telafi%20edici%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20vergisi%2C%20korunma%20%C3%B6nlemi%20veya%20miktar%20k%C4%B1s%C4%B1tlamas%C4%B1%20gibi%20ticaret%20politikas%C4%B1%20ara%C3%A7lar%C4%B1na%20tabi%20olmas%C4%B1%2C%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Feinin%20belirlenmesini%20gerekli%20k%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20Bu%20itibarla%2C%20uygulanacak%20g%C3%BCmr%C3%BCk%20vergileri%20ve%20e%C5%9F%20etkili%20vergiler%20ile%20ticaret%20politikas%C4%B1%20ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n%20tespitinde%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Feinin%20ve%20tarife%20s%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rmas%C4%B1n%C4%B1n%20bilinmesi%20gerekmektedir.%5Cn%5CnBir%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20%E2%80%9Cmen%C5%9Fe%20%C3%BClkesi%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9Cgeldi%C4%9Fi%20%C3%BClke%E2%80%9D%20terimleri%20farkl%C4%B1%20%C5%9Feyleri%20ifade%20etmektedir.%20%C4%B0kisi%20her%20zaman%20ayn%C4%B1%20%C3%BClke%20olmayabilir.%20Mesela%3B%20Tunus%E2%80%99ta%20imal%20edilen%20bir%20e%C5%9Fyay%C4%B1%20%C4%B0svi%C3%A7re%E2%80%99nin%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye%20ihra%C3%A7%20etmesi%20halinde%2C%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Fei%20Tunus%2C%20geldi%C4%9Fi%20%C3%BClke%20ise%20%C4%B0svi%C3%A7re%E2%80%99dir.%20Ayn%C4%B1%20%C5%9Fekilde%2C%20bir%20%C3%BClkede%20serbest%20dola%C5%9F%C4%B1mda%20bulunan%20e%C5%9Fya%20her%20zaman%20o%20%C3%BClke%20men%C5%9Feli%20de%C4%9Fildir.%20Ancak%2C%20belli%20kriterleri%20kar%C5%9F%C4%B1layan%20e%C5%9Fyan%C4%B1n%20men%C5%9Fe%20stat%C3%BCs%C3%BCnden%20bahsedilebilir.%20Tercihli%20olmayan%20ve%20tercihli%20olmak%20%C3%BCzere%20iki%20t%C3%BCr%20men%C5%9Fe%20kural%C4%B1%20s%C3%B6z%20konusudur.%5Cn%5CnMen%C5%9Fe%20kurallar%C4%B1na%20ve%20%C3%BClkemizin%20dahil%20oldu%C4%9Fu%20men%C5%9Fe%20k%C3%BCm%C3%BClasyon%20sistemlerine%20ili%C5%9Fkin%20detayl%C4%B1%20bilgi%20i%C3%A7in%20t%C4%B1klay%C4%B1n%C4%B1z.%22%7D%5D”]

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat