Melek Yatırımcı=Angel Investor? -

Melek Yatırımcı=Angel Investor?

0 58

Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesine tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK çıkarılmıştır.

Bu yönetmelik gereğince;

Devlet desteğinden yararlanma

MADDE 4 – (1) Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY’lerin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur.

Melek Yatırımcı kavramı Türk Hukukuna sonradan dahil olmuş bir kavramdır.

Türk Hukuku kapsamında “Melek Yatırımcı” (“Angel Investor”) kavramının hukuki niteliği “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin adından da anlaşılacağı üzere Türk hukukunda “Melek Yatırımcı” terimi yerine “Bireysel Katılım Yatırımcısı” (“BKY”) terimi kullanılmaktadır.

BKY Nedir?

Yönetmelik uyarınca, “Bireysel Katılım Yatırımcısı”, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişilerdir.

Kimler BKY Olabilir?

Mevzuat uyarınca BKY lisansı alabilecek gerçek kişiler için ikili bir ayrım yapılmıştır. Buna göre,

1) Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcı

 • Lisans almadan önceki iki yıl için yıllık geliri en az 200.000-TL olan veya,
 • Başvuru anında her türlü menkul ve gayrimenkul varlık dahil olmak üzere kişisel varlıkları en az 1.000.000-TL olan,

Kişiler yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı sıfatıyla BKY lisansı başvurusunda bulunabilirler.

 • Ancak kişisel varlığın hesaplanmasında aşağıdaki varlıklar hesaba katılmaz:
  • İkamet edilen konut veya bu konut ipotek ederek alınan herhangi bir kredi,
  • Sigorta sözleşmelerinden doğan haklar,
  • Emeklilik hakları,
  • Hayat sigortası ödemeleri

2) Tecrübeli Yatırımcılar

 • Finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi veya KOBİ finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansmanı departmanlarında veya girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya benzeri/daha üst pozisyonlarda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olan,
 • Lisans başvurusundan önceki son 5 yıl içerisinde en az 2 yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000-TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya benzeri/daha üst pozisyonlarda çalışan,
 • BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000-TL’nin altında olan ve halka açık olmayan  bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,
 • Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000-TL sermaye koyan,

kişiler tecrübeli yatırımcı sıfatıyla BKY lisansı başvurusunda bulunabilirler.

BKY lisans başvurusu hangi kuruma yapılır?

BKY lisansı kapsamında düzenleyici ve denetleyici görev ve yetkiler Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Dolayısıyla lisans başvuruları da Hazine Müsteşarlığı’na yapılır.

BKY lisansı başkasına devredilebilir mi?

Hayır, BKY lisansı başkasına devredilemez.

BKY lisansı süreli midir?

BKY lisansı 5 yıl süre ile verilmektedir.

BKY lisansı kapsamında herhangi bir teşvik ya da devlet desteği var mıdır?
Tam mükellef BKY lisans sahipleri, lisans alındıktan sonra iktisap ettiği iştirak hisseleri bakımından müsteşarlıkça belirlenen alanlarda yatırım yapılması ve bu yatırımın müsteşarlıkça mevzuata uygun bulunması ve tam mükellef bir anonim şirkete ait iştirak hisselerine 2 tam yıl süreyle sahip olunması şartıyla hisse alış bedellerinin en az %75’ini yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirebilecektir.
Yıllık indirim tutarı 1.000.000-TL’yi aşamaz.

BKY lisansı kapsamında herhangi bir yatırım sınırlaması var mıdır?

BKY lisans sahibinin yukarıda belirtilen indirimden yararlanabilmesi için her bir girişim şirketinde iktisap edilen hisselerinin bedeli emisyon primi dahil 20.000-TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000-TL’den fazla olamaz. Ancak farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı 1.000.000-TL’yi aşabilir. Birden fazla BKY tarafından yapılacak ortak yatırımlar ise emisyon primi dahil 2.000.000-TL’den fazla olamaz.

BKY lisans sahibi söz konusu indirimden 5 yıllık lisans geçerlilik dönemi boyunca müsteşarlıkça belirlenen alanlarda faaliyet gösteren en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptığı yatırımlar bakımından yararlanabilir.

Yukarıda bahsini ettiğimiz yönetmelikte

Yatırım sınırı ve faaliyet alanları
MADDE 13 – (1) BKY’ler, dördüncü bölümde belirtilen ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz. Ek 4’teki devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektör veya faaliyetler dışındaki BKS yatırımları devlet desteğinden yararlandırılmaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
Asgari ve azami yatırım tutarları
MADDE 14 – (Değişik:RG-24/12/2014-29215)
(1) BKY’nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli emisyon primi dahil 20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.
(2) BKY’ler tarafından, dördüncü bölümde belirtilen esaslar dahilinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa şeklinde değiştirilmiştir. bildirimde bulunması kaydıyla yapılacak ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı emisyon primi dahil 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY’ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık emisyon primi dahil 1.000.000 TL’yi aşamaz.
Bakanlığa başvuru (3)
MADDE 15 – (1) BKY’ler girişim şirketlerine yapacakları yatırımların vergi desteğinden yararlanması için 21 inci maddede belirtilen belgelerle yatırım yapmadan önce (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu müracaatlar BKY adına üyesi olduğu BKY ağı tarafından yapılır. BKS düzenlemelerine aykırı olması durumunda başvurular iade edilir. Eğer düzeltilmesi gereken hususlar var ise, düzeltme isteği gerekçeleriyle birlikte BKY ağına bildirilir.
İş planı
MADDE 16 – (1) BKY’lerin girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için BKY’nin girişim şirketiyle veya girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa sunması gerekir. BKY’lerin girişim şirketlerine koydukları sermayeyi hangi amaçla ve ne kadar sürede kullanacaklarını gösteren iş planları ek 3’teki örneğe uygun şekilde hazırlanır. İş planı, BKY’nin yatırım planını gösteren beyandır. İş planı (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça yatırımın gerçekleşme aşamalarının takibi amacıyla kullanılır. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilen iş planında değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde güncellenmiş iş planı (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir.
Esas sözleşme
MADDE 17 – (1) BKY ve girişimciler esas sözleşmeyi kendi ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda düzenler. Düzenlenen esas sözleşme taslağı nihai hale gelmeden önce 21 inci madde kapsamında (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa gönderilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık esas sözleşme hükümlerinde BKS mevzuatına aykırı bir husus bulunup bulunmadığını kontrol eder.
(2) Girişimci ve BKY esas sözleşme dışında karşılıklı hak ve sorumluluklarını teminat altına alan sözleşme ya da sözleşmeler yapabilir. Ancak yapılan sözleşmeler esas sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edemez.
(3) BKY’ler girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde, BKS yatırımı destek kapsamından çıkarılır ve BKY lisansı iptal edilebilir. Varsa kullandırılan destek Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi çerçevesinde geri alınmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgilendirilir.
Asgari ve azami ortaklık payı
MADDE 18 – (1) BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY’ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz. BKY’ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip olabilir. Bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı
MADDE 19 – (1) BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlıdır. Bu katılım, genel kurul, yönetim kurulu yahut danışma kurulu veya komitesi vasıtasıyla gerçekleşir. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Gizli bilgilerin ifşası
MADDE 20 – (1) BKY’ler ve BKY ortaklıkları, girişimcinin yazılı onayı olmaksızın, girişimci için ticari sır niteliğindeki bilgileri yayamaz veya kullanamaz. Girişimci, BKY’den ticari sırlarının korunmasını amaçlayan bir sözleşmeyi imzalamasını talep edebilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Başvuruda aranan belgeler
MADDE 21 – (1) BKS yatırımında devlet desteğinden yararlanmak isteyen BKY, yatırım yapmadan önce (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa aşağıdaki belgeleri ibraz ederek akredite BKY ağı aracılığıyla yatırım için müracaatta bulunur:
 1. a) İş planı.
 2. b) Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı.
 3. c) Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.
ç) (Değişik:RG-24/12/2014-29215) BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82 nci maddesine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle hakim ortaklık ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.
 1. d) Girişim şirketi ortaklarının(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Kararnamenin 253 üncü maddesi kapsamındaki düzenlemelere uyacaklarını belirten taahhütname.
 2. e)(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.
(2) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık iş planının ve şirket esas sözleşmesinin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Kararnamenin 253 üncü maddesine, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine ve bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edip etmediğini kontrol eder. Bu husus dışında iş planı ve şirket esas sözleşmesi üzerinde (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Girişim şirketinin kurulması
MADDE 22 – (1) BKY’lerin girişimcilerle yeni kuracakları girişim şirketlerinde şirketin kuruluşu, şirket esas sözleşmesinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun şekilde nihai hale getirilmesini müteakip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir. Mevcut bir şirketle ortaklık tesis edilmesi, BKY’nin şirket ortağı olduğunu gösterecek şekilde şirket esas sözleşmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun gerekli değişikliklerin yapılması ve bu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle gerçekleşir. Her iki durumda ortaklık yapısı şirketin pay defterine işlenir ve tüm bilgi ve belgeler (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılır. 23 üncü maddede belirtilen süre içerisinde belgelerin haklı nedenler ileri sürülmeksizin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılmaması durumunda müracaat iptal edilir. İptalden sonra gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda müracaat yenilenebilir.
(2) Yeni kurulan şirkette sermaye taahhüdünün mevcut bir şirkette ise, sermaye artırımlarının yerine getirilmesi yoluyla şirket sermaye yapısının güçlendirilmesini teminen emisyon primi dahil sermayenin veya hisse senetlerinin iktisap bedellerinin nakdi olarak girişim şirketi banka hesabına yatırılması zorunludur. Girişim şirketi hesabına nakdi olarak yatırılan hisse senedi iktisap bedellerinin hesaba giriş tarihinden itibaren en geç oniki ay içinde iş planında belirtilen şekilde harcanması ya da fiziki yatırıma dönüşmesi gerekir.
Başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) 21 inci maddede belirtilen belgelerin (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaşması ve başvurunun (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından uygun görülmesini müteakip üç ay içerisinde girişim şirketinin tescil edilmiş esas sözleşmesini içeren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin ve iş planında aktarılacağı belirtilen iktisap bedeli tutarının girişim şirketi adına açılmış ortaklık banka hesabına aktarıldığını gösteren banka yetkilisi tarafından imzalanmış banka dekontunun akredite olmuş BKY ağları üzerinden (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ulaştırılır. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, bu maddede belirtilen şartların yerine getirilmesini müteakip BKY’nin vergi desteğinden yararlanması için bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur.
Girişim şirketi esas sözleşmesinde değişiklik
MADDE 24 – (1) Müracaat sırasında ibraz edilen Türk Ticaret Kanununun 339 uncu maddesi kapsamında hazırlanan şirket esas sözleşmesi taslak metni ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan esas sözleşme metinleri arasında fark bulunması durumunda bu değişikliğin nedeni BKY tarafından (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yazılı olarak izah edilir. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık bu değişiklikleri ilgili kanunlara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edip etmediği açısından inceler. Aykırılık bulunması durumunda düzeltilmesini yatırımcıdan talep eder.
(2) Vergi desteğinin sağlanmasından itibaren iki yıllık süre içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılması durumunda, (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir.
Ortaklık banka hesabı açılması
MADDE 25 – (1) BKY tarafından iktisap edilen girişim şirketi hisse bedelleri münhasıran açılan ticari bir banka hesabında tutulur. Bu banka hesabı girişim şirketinin yönetiminde olan, ancak BKY tarafından belirlenecek belirli bir tutarın üzerindeki harcamalar konusunda müşterek imza gerektiren bir hesap niteliğindedir. Bu hesabın, münhasıran, girişim şirketi tarafından iş planında belirtilen faaliyetlerin finansmanında kullanılması zorunludur.
(2) Bu hesaptan yapılacak tüm ödemeler ve transfer işlemlerinin belgelendirilmesinde Vergi Usul Kanununca kabul edilen vesikalar dikkate alınır. Banka hesaplarına ait aylık dökümler girişim şirketi tarafından saklanır ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa ibraz edilir. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Yatırım yapılacak şirketin niteliği
MADDE 26 – (1) BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunludur. BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:
 1. a) Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.
 2. b) En fazla elli çalışanı bulunması.
 3. c) Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.
ç) Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.
 1. d)(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlıkça belirlenen ve ek 4’te yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.
 2. e) Paylarının halka arz edilmemiş olması.
Yasal olmayan alanlara yatırım yapmama
MADDE 27 – (1) Girişim şirketleri, yasal olmayan veya şüpheli kaynaklardan elde edilmiş gelirlerle yürütülen veya genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunamaz. Bu tür faaliyetler, mali kaçakçılıktan, silah ticaretinden, yasal olmayan yollardan elde edilen kazançlardan, kadın ticareti, organize suçlar, yolsuzluk gibi suç faaliyetlerinden ve genel ahlaka aykırı işlerden gelir elde edilmesini ifade eder. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde 11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

hükümleri düzenlenmiştir.


Yönetmelik ile yatırımların daha cazip hale getirilmesi için devlet desteği öngörülmüştür. Buna göre Lisanslı BKY’ler, Yönetmelik kapsamındaki anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazançtan indirebilirler. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, projesi son beş yıl içinde desteklenmiş şirketlere finansman sağlayan BKY için, bu oran %100 olarak uygulanacaktır.

BKY tarafından vergi teşviki alınabilmesi için yatırım yapılabilecek şirketler sadece anonim şirket tipinde kurulmuş şirketlerdir. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.

Söz konusu destek yalnızca lisanslı BKY’ler için olup, girişim yapılan şirketi kapsamamaktadır.

Bireysel Katılım Sermayesi sistemine ilişkin düzenleme ile piyasada belli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin arttırılması amaçlanmıştır. Çünkü her küçük şirkete, her girişimciye destek veren, yatırım yapanı iş meleği, BKY olarak nitelendirmek mümkün olmamaktadır. Yönetmelik ile kimlerin BKY olabilecekleri ve bunların uyması gereken kurallar belirlenmiştir. Buna göre; BKY olabilmek için Hazine Müsteşarlığına başvurarak BKY Lisansı almak gereklidir. BKY Lisansı alabilmek için Hazine Müsteşarlığı bazı şartların varlığını aramaktadır. Bu şartlar iki temel grupta toplanmaktadır.

 1. A) Yüksek Gelir veya Servet Kriteri

–      Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gayrisafi geliri ayrı ayrı 200.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar veya,

–      Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar.

 1. B) Tecrübe Kriteri

Bu ikinci grupta ise mali gücün yüksekliğinden ziyade tecrübenin varlığının yeterli görüldüğü kriterler yer almaktadır. Buna göre;

–      Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

–      Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

–      BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,

–      Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişiler BKY olmak üzere başvuru yapma hakkına sahiptir.

Bireysel Katılım Sermaye Sisteminde önemli bir düzenlemede Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağlarıdır. (BKY Ağı). BKY Ağı herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olan ve BKY’lerin bir araya geldikleri oluşumlardır. Hazine Müsteşarlığı 01.01.2014 itibariyle BKY’ler ile tüm irtibatı, BKY’lerin üyesi olduğu BKY Ağı vasıtasıyla gerçekleştirecek olup, bu nedenle her BKY’nin bir BKY Ağına üye olması gerekmektir. BKY Ağları gerekli şartları taşımaları koşulu ile Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilecektir. Bir BKY’nin birden fazla BKY Ağına üye olması mümkündür.

Devlet Desteğinden Yararlanmak İçin Uygulamaya İlişkin Süreç:

Lisanslı BKY’nin vergi desteğinden yararlanabilmesi için yatırım yapılmadan önce aşağıda sayılan belgelerle birlikte BKY Ağı aracılığıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvurması gereklidir.

–      İş planı.

–      Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı.

–      Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.

–      BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle ilgili mevzuata aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.

–      Girişim şirketi ortaklarının, Hazine Müsteşarlığı’nın düzenlemelerine uyacaklarını belirten taahhütname.

–      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

Teşvik kapsamında yatırım yapılacak şirketin taşıması gereken şartlar ise;

–      Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.

–      En fazla elli çalışanı bulunması.

–      Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

–      Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

–      Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

–      Paylarının halka arz edilmemiş olması.

–      BKY’ler şirketin hakim ortağı, yani %50’den fazla ortağı olamaz.

Yönetmeliğin beşinci bölümünde BKY Ağları düzenlenmiş olup buna göre ;

BKY ağlarının akreditasyonu

MADDE 32 – (1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, 34 üncü maddede belirlenen akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi durumunda BKY ağlarını akredite ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabilir. Akredite olmayan BKY ağlarıyla izleme ve denetim alanında işbirliği yapılmaz.

Akreditasyon başvurusu

MADDE 33 – (Değişik:RG-24/12/2014-29215)

(1) Akreditasyon başvuruları 34 üncü maddede belirtilen kriterleri tevsik eden bilgi ve belgelerle (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılır. Yönetmeliğin 32 ve 34 üncü maddeleri çerçevesinde akreditasyon kriterlerini haiz BKY ağı kuracağını (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuru yaparak taahhüt eden BKY ağı ve bu ağa üye 5 kişinin lisans başvurusu ve 5 yatırım başvurusu doğrudan (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa yapılabilir. BKY ağı tarafından taahhüdün verildiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde akreditasyon başvurusu tamamlanır. Aksi takdirde akreditasyon kriterlerini yerine getirmeyi taahhüt eden BKY ağı temsilcisi veya temsilcilerinin daha sonraki akreditasyon başvuruları kabul edilmez.

Akreditasyon kriterleri

MADDE 34 – (1) BKY ağlarının (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça akredite edilebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

 1. a) BKY ağının, BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak, ayrıntıları protokolle belirlenecek olan yeterli teçhizata sahip fiziki bir mekana sahip olması.
 2. b) BKY ağında girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite lisans mezunu en az bir kişinin istihdam edilmesi.
 3. c)(Değişik:RG-24/12/2014-29215)BKY ağına üye en az beş lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan toplam en az beş şirkete yatırım yaparak ortak olması.

ç) BKY ağının işlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması.

 1. d)(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlıkça düzenlenen protokolü imzalamış olması.

Akreditasyonun süresi

MADDE 35 – (1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından verilen akreditasyonun süresi beş yıldır. Beşinci yılın sonunda BKY ağı tarafından tekrar akreditasyon başvurusunda bulunulması durumunda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık akreditasyon kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve kriterlere uyum sağlanıyorsa ağın geçmiş performansı ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığın düzenlemelerine uyumda gösterdiği başarıyı göz önüne alarak akreditasyon süresini beşer yıllık sürelerle uzatabilir.

Akreditasyon kapsamındaki ağlara verilen haklar

MADDE 36 – (1) BKY’lerin yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için BKY’ler müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirirler. Bir BKY, birden fazla BKY ağına üye olabilir.

Akredite olmuş BKY ağlarının yükümlülükleri

MADDE 37 – (1) BKY’lerin izlenmesi ve denetimi ile sınırlı kalmak üzere BKY ağları;

 1. a) Kendi ağlarına üye BKY’ler tarafından(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlığa sunulan iş planlarına uyumun takip edilmesi amacıyla (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça istenen raporları hazırlama ve (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa altı aylık dönemler itibariyle bu raporları sunma,
 2. b) Kendi üyeleriyle ilgili usulsüzlükleri(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak raporlama,
 3. c)(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlıkça talep edilen istatistiki bilgileri zamanında sağlama,

görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) (Ek:RG-24/12/2014-29215) Akredite olmuş BKY ağları, BKY’lerin gizliliğini muhafaza etmekle yükümlüdür. BKY’lerin gizliliğini ihlal eden BKY ağlarına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. a) İhlalin gerçekleşmesini müteakip BKY ağı(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlıkça uyarılır ve derhal gerekli tedbirleri alması istenir.
 2. b) Gerekli tedbirlerin alınmaması veya ihlalin devamı veya tekrarı halinde iki aylık bir süre için BKY ağının yükümlülükleri saklı kalmak üzere BKY ağı üzerinden lisans ve yatırım başvuruları alınmaz.
 3. c) İki aylık süre sonunda BKY ağının gizlilik konusunda gerekli tedbirleri almaması, ihlallerin devamı ve tekrarlanması durumunda BKY ağının akreditasyonu(Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532)Bakanlık tarafından iptal edilebilir.

Akreditasyon protokolü

MADDE 38 – (1) (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık, BKS mevzuatı hükümlerine göre hazırladığı ve tarafların karşılıklı görev ve yükümlülüklerini belirten bir protokolü BKY ağları ile imzalar. (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık tarafından bu protokole aykırı eylemlerin tespit edilmesi durumunda eylemlerin ağırlığına göre protokol sona erdirilerek akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali

MADDE 39 – (Değişik:RG-24/12/2014-29215)

(1) Akreditasyon protokolünde hangi şartlar altında akreditasyonun iptal edileceğine ilişkin durumlar ve yaptırımlar önceden belirlenir. 45 ve 46 ncı maddeler kapsamında yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri sırasında BKS mevzuatına ve protokollere aykırı bir işlem tespit edilmesi durumunda (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlık aykırı işlemin ortadan kaldırılmasını talep eder. Düzeltme talebinin, işlemin niteliğine göre bir aydan az üç aydan fazla olmamak şartıyla verilen süre içerisinde karşılanmaması  ve 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki nedenlerin gerçekleşmesi durumunda akreditasyon iptal edilebilir.

Akreditasyonun iptali sonrası işlemler

MADDE 40 – (Değişik:RG-24/12/2014-29215)

(1) Akreditasyonun iptal edildiği tarihe kadar BKY ağları kullanılarak gerçekleştirilen yatırımlar vergi desteğinden yararlanır. Ancak ağ üzerinden (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlığa başvuru yapmış olmakla birlikte ağın akreditasyonunun iptali nedeniyle başvuru işlemlerini tamamlayamayan BKY’lerin talepleri (Değişik ibare:RG-11/9/2018-30532) Bakanlıkça yerine getirilir. Akreditasyonun iptalinden sonra bu ağa üye BKY’lerin vergi desteğinden yararlanması için başvurularını farklı bir akredite ağ üzerinden göndermeleri gerekir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat