Masraf Tarifesi ve Sorumluluk -

Masraf Tarifesi ve Sorumluluk

0 7

Masraflardan Sorumluluk

Türk (Hukuk) Yargılama Usulü, masrafların öncelikle talep edenden alınması, daha sonrasında haksız çıkan taraf üzerine yükletilmesi esasına dayanmaktadır.

Türk Ceza Yargılama Usulünde ise yargılama masrafları genel olarak suç üstü ödeneğinden karşılanmakta, yargılama sonucunda verilen mahkumiyet hükmü ile birlikte hükümlüden alınmasına dair karar verilmektedir.

Türk İdari Yargılama Usulünde ise özellikli bir nokta bulunmayıp, hukuk mahkemelerine uygulanan usullere göre masraf ve ücretlendirme yapılmaktadır.

Masrafların ödenmesinde avukatın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığının, müvekkilin tüm masrafları karşılaması gerektiği 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Avukatlık Kanunu 173. Maddesinde “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerektir” denilerek durum hüküm altına alınmıştır.

Yine yasanın aynı maddesine göre iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı iş sahibi yani müvekkil tarafından ayrıca karşılanmalıdır. Aksi halde avukat herhangi bir yolculuğa zorlanamayacaktır.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununda masraflarla ilgili yükümlülüğün davacı asile ait olduğu belirtilmiştir.


Masrafların Yatırılmaması

Hukuk Mahkemeleri Kanunun 114/1-g maddesinde “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması” dava şartı olarak belirlenmiştir. Eksik gider avansının belirlenmesi halinde mahkemece davacıya kesin süre verecektir. Kesin süre içerisinde gider avansının yatırılmaması halinde dava şartı yoksunluğundan açılan davanın usulden reddine dair karar verilmelidir.

Hukuk Mahkemeleri Kanununun 120. Maddesine göre davacı Harçlar Kanununa göre her yıl yeniden değerlenerek belirlenen harçlar ödenmeli ve her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Gider Avansı Tarifesinde belirlenen masraf avansı mahkemeye davacı asil tarafından ya da avukatı tarafından yatırılmalıdır. Bu yöndeki eksikliğin giderilmesi için mahkemece de davacı tarafa verilen 2 haftalık kesin süre içerisinde tamamlanmaması halinde dava yine usulden reddedilecektir.

Dava açılırken ödenmesi gereken yargılama masraflarının ödenmiş olması izah edildiği üzere yargılama şartıdır. Gider avansı ihtiyacının davanın başında ya da sonlarında ortaya çıkmış olması önemli değildir. Delillerin ikamesi aşamasında da 324. Maddeye göre avanslar yatırılmadığı takdirde, masrafı yatırmayan taraf bu delilin ibrazından vazgeçmiş sayılacaktır. Buna karşılık bu delilin celbi için gerekli masrafları karşı tarafın ödeme hakkı da bulunmaktadır.

HMK 297. Ve 333. Maddelerine göre dava sonunda kullanılmayan masraf avansları kararın kesinleşmesi ile alacaklıya veya vekiline ödenecektir.

Aşağıda belirtildiği üzere masraflarda belirli bir tarife uygulanacaksa da kimi mahkemeler tarafından tarifenin dışında, örneğin bilirkişi ücreti belirlemesi yapılmaktadır.


Yargılama Masrafları

Yargılama Masrafları Hukuk Mahkemeleri Kanunun 323. maddesinde ve sair mevzuatta ismen belirtilmiştir. Bunlar:
 • Vekalet Avukat Ücretleri
 • Arabuluculuk Ücretleri
 • Noterlik İhtarname Masrafları
 • Gider Avansları
 • Yargılama Harçları
 • Celse, karar ve ilam harçları.
 • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.
 • Dosya ve sair evrak giderleri.
 • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.
 • Keşif giderleri.
 • Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.
 • Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.
 • Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.
 • Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.
 • Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.

Yargılama Harç Tarifeleri

Yargılama Masrafları her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır.

YILLARA GÖRE YARGI HARCI TARİFELERİ


Gider Avansı Tarifeleri

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120. maddesi gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanacak tarifeye göre belirlenecektir.

YILLARA GÖRE GİDER AVANSI TARİFELERİ


Yargılama Masrafı Hesaplama

Yargılama masraflarını dosyanızın ve dayanılan delillerin durumuna göre ve tarifede gösterilen ilkelere bağlı kalarak hesap edebilirsiniz. Bu konuda web ortamında bir çok uygulama mevcuttur.


İcra Masrafı Hesaplama

İcra masrafları dosyanızın ve dayanılan delillerin durumuna göre ve tarifede gösterilen ilkelere bağlı kalarak hesap edebilirsiniz.

Bu konuda web ortamında bir çok uygulama mevcuttur. Ancak buradaki hesaplamaların içinde, satış, ihale, araç yakalama, satış ve gider avansı ödemelerinin dahil olmadığının altını çizeriz.

Webte gösterilen hesaplama işlemleri takip açılışı aşamasındaki istenecek ve haciz gibi aşamaların dahil olmadığı masrafları göstermektedir.

Takip kesinleştikten sonra da yukarıda ismen zikredilen masraflar doğacaktır.

Yargılama masrafları için yukarıda gösterilen temel ilkeler icra masrafları için de geçerlidir.

Genel olarak tüm masraflar dosya tahsil edildiğinde karşı taraftan alınır.

Buna karşılık mevcut yargılama sistemi yapılacak masrafların öncelikle talep edenden alınması esası üzerine kuruludur.


Masraf Avansı Ödemesi

İstenen masrafın en geç kanuni süresi içerisinde dosyasına yapılması dosya ilgilisine(avukatlar açısından müvekkile) düşen bir yükümlülük olup ilgilinin kendi yararınadır.

Masrafın verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde davanın usulden reddine karar verilebileceği gibi, yerine göre davanın açılmaması dolayısıyla hakların zamanaşımı veya hak düşürücü süreyle yitirilmesi söz konusu olacaktır. Bunun gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması için masrafların gününde ödenmesi gerekir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat