Kefalet Sigortası - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Kefalet Sigortası

38

Kefalet Sigortası


05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda sigorta şirketleri Türkiye’de ilk defa Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Kefalet Senetlerini düzenlemeye başladı.


Borçlunun, bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı teminat sağlayan finansal ürünlerden biri de kefalet sigortasıdır. Birçok kullanımına ek olarak, kefalet sigortasının proje finansmanında da teminat mektupları gibi kullanımı mümkün olmaktadır. Ülkemizde yasal altyapısı uygun hale getirilmiş ve teminat türleri tanımlanmış olan bu ürünün uygulaması ve muhtemel etkileri Türk finansal kesimi için önem arz etmektedir.

Hazine Müsteşarlığı (2014a) tarafından yayımlanan “Kefalet Sigortası Genel Şartları” ve Resmi Gazete’de de yayınlanan “Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/01 no’lu Tebliğ”e ek olarak, 30261 sayılı Resmi Gazete’de (2017) “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış ve bu şekilde kefalet sigortasının yasal altyapısı oluşmuştur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. ve 34. Maddelerinde değişiklik yapılarak firmaların kamu ihaleleri dâhil olmak üzere tüm ihalelerde teminat olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini ihale makamlarına vermeleri mümkün kılınmıştır. Kanunun 4 üncü maddesine “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” ifadesi eklenerek ve Kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “b) Teminat mektupları.” eklenerek söz konusu değişiklik gerçekleştirilmiştir.


Kefalet sigortası üç taraflı bir ilişkiden oluşmaktadır.

Principal (risk teşkil eden taraf; sigorta ettiren): Lehtar ile anlaşmaya giren veya anlaşmaya varmak amacıyla ihaleye giren taraf olarak tanımlanabilir. Kefil olan taraf yani garantör ile garanti anlaşmasını imzalayarak sigorta ettiren lehine koşullu kredi tesis edilmiş olur.
Surety (riski üstlenen taraf, sigortacı/garantör): Kefalet senedi tanzim etmeye yetkili olan bir sigorta şirketidir. Garanti anlaşması çerçevesinde kefalet senedini sigorta ettiren adına düzenler. Kefalet senetleri lehtara karşı tek taraflı bir yükümlülük tesis eder.

Beneficiary, (Obligee) (Sigortayı talep eden taraf, lehtar/işveren): Sigorta ettiren ile anlaşan ve sigorta ettirenin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceği lehtar taraftır. Kefalet senedi, bu yükümlülüklerin lehtara karşı gerçekleştirilebilmesini güvence altına alan bir araç niteliğindedir.


Kefalet sigortası teminat türleri bakımından küresel piyasalardaki uygulamalarına bakıldığında inşaat teminatları, tedarik teminatları, gümrük teminatı, vergi teminatı, yönetim teminatı, hizmet teminatı, mahkeme teminatları ve atık yönetimi teminatı gibi uygulamalara rastlanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı Kefalet Sigortası Teminat Türlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydı ile farklı teminat türleri olacağına ilişkin not da düşmüştür.
KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’nda

A.2- Teminat Türleri ve Tanımlar

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamında sunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.

Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehdara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

 İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlar.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.

İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını da sağlayabilir.

Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

Kamu İhaleleri Teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde teminatın gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir.

Kamu Alacakları Teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

şeklinde teminat türleri belirtilmiştir.


Kefalet sigortasının verilme süreci üç aşamadan oluşmaktadır.

  • 1.Aşama-Ön başvuru aşaması( Firmanın ticaret unvanı, ortaklık yapısı, vergi no’su vb. gibi temel bilgiler alınır. Sigorta firması belirleyeceği kriterler çerçevesinde ön eleme yapar. Eleme sonucu pozitif sonuçlanan firmalar için Kefalet Sigortası Başvuru Formu yükleniciye gönderilir. Sigortacı, yüklenicinin temel mali belgeleri başta olmak üzere geçmiş performansını, iş programını inceler ve firma ile genel bir anlaşma yapılmış olur.)
  • 2.Aşama-Genel Limit Sözleşmesi (GLS) kurulması için başvuru formu, yüklenici ve müşteri bilgileri gibi bilgiler sigortacı kuruma verilir. Bu sözleşme ile sigorta kuruluşu nezdinde yüklenicinin genel bir limiti oluşmaktadır. Yüklenici firma, uygulamada her üç ayda bir güncel verilerle sigortacı tarafından analizlere tabi tutulmaktadır. Bu şekilde GLS’nin devamı yani limit devamlılığı sağlanmaktadır. GLS ile aslında; yüklenici ve sigorta şirketi arasında süresiz olarak bir tazminat anlaşması oluşturulmuş olur. Hangi şartlarda tazminata hak kazanılacağı burada yazılıdır. Ancak GLS, Sigortacı ya da Sigorta ettiren için kesin ve cayılamaz bir taahhüt oluşturmamaktadır. GLS sonrasında, proje gerçekleşme aşamasında, yüklenici firma sigorta şirketine gelecek ve bu süreçte tüm finansallar güncel olarak tekrar gözden geçirilerek rapor yenilenecektir. Yüklenici, projenin tüm detaylarını içeren bilgilerle birlikte sigorta firmasına başvuracak ve projenin olumlu bulunması durumunda son aşama olan üçüncü aşamaya geçilecektir.
  • 3.Aşama-GLS sonrasında proje uygun bulunursa kefalet sigorta poliçesi imzalanarak, sigorta kuruluşu kefalet senedini işveren/lehtara teslim eder. Bu şekilde proje bitimine kadar devam edecek olan Risk Takip Süreci başlamış olur.

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’nda

B.3-   Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak ve Yükümlülükler

Sigorta ettiren;

a) Borcunu sigortalı değilmişçesine ifa etmek için gerekeni yapar.

b) Borcun ifa edilmemesi ve kefaletin devreye girmesi halinde, kefaletin paraya çevrilmesi talebinin sebebine, miktarına veya bakiyesine ilişkin sigortacıya karşı herhangi bir savunma ya da itirazda bulunamaz. Sigorta ettiren, ayrıca, kefalet senedi düzenlenmesinin temelini oluşturan, sigorta ettiren ve lehdar arasında kabul edilen, “kontrgaranti verilmesi” anlaşmalarının yerine getirilmemesi sebebiyle ileri sürebileceği savunmalardan da vazgeçmiş sayılır.

c) Mahkeme yoluyla bir ödeme talebinin gelmesi halinde,  ihtilafa konu tutar ve maliyet iştirakine karşılık gelen tutar kadar teminatı sigortacıya talep üzerine sunar.

Sigortacı;

a) Lehdar tarafından yapılan tazminat talebini sigorta ettirene bildirip gerekli önlemleri almasını isteyebileceği gibi sigorta ettirenin yanıtı beklemeksizin ödemeyi de yapabilir.

b) Tazminat talebini değerlendirdikten sonra sigorta ettirenin onayını almadan lehdara ödeme yapabilir.

c)  B.2. maddesi uyarınca hesaptan silinmiş doğrudan kefaletlerin paraya çevrilmesinin talep edilmesi durumunda, sigorta ettiren kendisine yetki vermişse veya kendi aleyhine icra edilebilir bir yargı kararı verilmişse ödeme yapar.

ç) Ödediği tüm tazminat, yasal ve idari masraflar ile ek maliyetleri sigorta ettirenden talep eder.

B.4- Tazminat Tutarı

Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği azami tazminat tutarı, poliçede belirtilen azami tazminat tutarı ile sınırlıdır.

B.5-  Halefiyet  

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken lehdarın yerine geçer ve lehdarın borçluya karşı olan haklarına halef olur.

B.6- Rücu

Sigorta ettiren, sigortacının ödediği tazminat tutarını tamamen veya kısmen geri almak için yararlanabileceği diğer talep imkânlarından bağımsız olarak,  düzenlemiş olduğu kefalet senedi ile ilgili ödediği tutarı, masraflar ve kanuni temerrüt faizinden yüksek olmamak kaydıyla sigortacı ve sigorta ettirenin yapacakları sözleşmede anlaşacakları temerrüt faizi ile birlikte sigortacıya geri öder.

Sigorta ettiren, döviz cinsinden kefalet senedi düzenlenmiş olması durumunda, sigortacının tercihine göre,  belirlenmiş olan döviz kuru cinsinden veya kefaletin, sigortacı tarafından belirlenecek Türk Lirası karşılığını öder.

Sigorta ettiren, sigortacıya karşı sahip olduğu alacakları, ancak bu alacaklar çekişmesiz veya yasal olarak kesinleşmişse, sigortacının rücu yoluyla talep ettiği tutarlar ile takas edebilir.

B.7- Ek Güvence İstenilmesi

Sigortacının talebi üzerine, sigorta ettiren;

a) Sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra, düzenlemiş olduğu kefalet senedi ile ilgili sigortacıyı sorumlu tutmamakla ve kefaletlerin hesaptan kayıtsız şartsız silinmesine kadar nakit güvence veya sigortacı tarafından kabul edilebilecek başka bir güvence sunmakla,

b)  A.5. maddesinde sayılan haller söz konusu ise, sigorta sözleşmesi sona erdirilmese dahi, nakit güvence veya uygun görülecek başka bir güvence sunmakla,

c) Güvence talebinin alındığı tarihten, güvencenin fiilen sunulduğu veya mevcut bütün kefaletlerin tasfiye edildiği tarihe kadar olan dönem için ilave prim ödemekle, yükümlüdür.

şeklinde düzenlenmiştir.

C.7-   Özel Şartlar

Taraflar, poliçede işin niteliğine uygun olarak özel şartlar kararlaştırabilir.

denilerek tarafların serbest iradelerine uygun özel şartlar düzenlemesine izin verilmiştir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat