Kat Mülkiyeti Hukuku - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Kat Mülkiyeti Hukuku

35

Kat Mülkiyeti Hukuku


Büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısı için en etkili çare olarak görülen kat mülkiyeti günümüzde pek çok ülkenin hukukçuları ve kanun koyucularının ilgi alanına girmiş kökleri eski tarihlere uzanan bir kurumdur. Köklerinin hangi hukukta olduğu tartışmalı bir konu olsa da, kat mülkiyetinin pek çok ülkede ve birbirinden farklı hukuk düzenlerinde mevcut olduğu görülür. Kat mülkiyeti Cermen Hukukunda da kabul görmüş olduğu gibi, bir fikre göre de Roma Praetor Hukuku tarafından da kabul edilmiş bir kurum olarak gözükmektedir. Hatta İslam Hukuku da yayıldığı alanlarda çok eskiden beri mevcut olduğu anlaşılan bu kuruma yer vermiştir.

Kat mülkiyeti, kat irtifakı, kat ilavesi ve devremülk konularını içeren Kat Mülkiyeti Mevzuatı son yıllarda özellikle önem kazanmıştır.


Kat Mülkiyeti ve Tesisi

Tamamlanmış bir yapını kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmaz malın maliki veya ortak maliklerinin istemi üzerine Kat Mülkiyeti Kanununa göre tesis edilen, arsa payı ve ana taşınmaz maldaki ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkına Kat Mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti Dikey ya da Yapay olabilir. Arsa üzerindeki birden çok apartman için Dikey Kat Mülkiyeti söz konusu iken villa tarzı yerlerde Yatay Kat Mülkiyeti tesis edilmektedir.

Kat Mülkiyeti tesis edilebilmesi için;

  • Ana yapı tamamlanmış olmalıdır
  • Bölümler bağımsız olmalıdır
  • Ana taşınmazın tümü Kat Mülkiyetine çevrilmelidir
  • Ana yapı kagir(beton veya çelikten inşa edilmiş iskelet) olmalıdır
  • Kanunen istenen tüm belgeler(Mimari proje, Vaziyet planı, Yapı kullanma izin belgesi(iskan ruhsatı), Arsa payı-kat-daireyi vs. gösterir Liste, Yönetim planı, Maliklere ait kimlik bilgileri-fotoğraf) hazır olmalıdır

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir (KMK. 3).

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. (KMK.10) Ancak malikin tek olması durumunda, resmi senet düzenlenmez.

Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyetine) çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. Ancak, blok yapılarda en az 8 bağımsız bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış olması halinde, kat mülkiyetine dönüştürülebilir. Bloklar 8 er bağımsız bölümden az ise arsa üzerindeki yapıların % 40 ının tamamlanmış olması koşulu aranır. Yaygın yapılardan (villalar gibi) yerleşim durumunu gösterir vaziyet planına göre yapılacak bağımsız bölümlerin % 40 ının tamamlanmış olması aranır. (TKGM 1454 Gn.)

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya bir mahkeme hükmü uyarınca yapılır.

Bir Taraftan Ali HAZAL Mustafa oğlu-Ferhan KONUŞ: Kemal Oğlu

DİĞER TARAFTAN: Şengül ER Mecit Kızı – Abdil ER : Osman oğlu

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Demetevler Mahallesinde bulunan 34 ada 5 parsel sayılı 612 M2 miktarındaki beş katlı kargir apartmanda 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler, Yenimahalle Belediyesi İmar Müdürlüğünden 1.3.1994 tarih 320 sayı ile tasdikli genel inşaat projesi, yine Ankara 5. Noterliğinden tasdikli 6.6.1994 tarih 12234 yevmiyeli liste ve ibraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana yapının 1.7.1994 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler…….

Kat B.. Böl. No. Arsa Payı Niteliği Eklentisi Maliki
Zemin (1) 1/12Mesken 1 nolu kömürlük Ali HAZAL
Birinci (2) 2/12Mesken 2 nolu kömürlük Ferhan KONUŞ
İkinci (3) 2/12Mesken 3 nolu kömürlükŞengül ER
Üçüncü(4) 3/12Mesken 4 nolu kömürlük Abdil ER
Dördüncü(5) 4/12Mesken 5 nolu kömürlük Abdil ER

Sözleşme düzenlenince, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazılır. Kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, cilt ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;

Anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki cilt ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.

Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına nakledilir.
Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır.

Ali HAZAL : Mustafa oğlu TamKat Mülkiyeti 3.8.2000 4532

Taşınmaz malın 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen maliklerce kat mülkiyeti kurulmasından tescil edildi.

1) Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins değişikliği işlemi hariç.)

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat