İzale i şuyu davası nedir? -

İzale i şuyu davası nedir?

Tüm yönleriyle ortaklığın giderilmesi davaları.

0 67

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür. Eski adı ile izale-i şüyu ve yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davaları, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan gayrimenkul veya arsa bunların dışında ise taşınır mallar için de ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip bireysel mülkiyete geçmeyi sağlayan karşılıklı dava türü olarak nitelendirilmiştir.

Ortak Mülkiyet Nedir?

Birden çok kişinin taşınır veya taşınmaz nitelikteki aynı mal üzerinde maddi şekilde bölünmemiş paylara malik olmaları anlamına gelen mülkiyet türü, paylı mülkiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsedilen mülkiyet biçiminde aksi kararlaştırılmadıkça bütün ortakların payları eşit sayılır.

Elbirliği İle Mülkiyet Nedir?

Söz konusu mülkiyet türü Medeni Kanunun 701. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ortakların Talepleri Nelerdir?

  1. Ortaklığın Satış Sureti İle Giderilmesi
  2. Ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Giderilmesi
  3. Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi

İzale i şuyu davası KDV oranı nedir?

Konutlarda Net kullanım alanı 150m² altındaki meskenlerde kdv oranı %1 KDV ödenir. Tüm arsalarda İzale-i şuyu ile satın almalarda %18 KDV ödersiniz. Satış ve Dava Masrafları için Mülkü satın alan hissedar olduğu durumda bu giderlerden sadece kendi hissesi nazarında ödeme yapar.

İzale-i şuyu hangi durumlarda açılır?

İzale-i şuyu davası taşınır ya da taşınmaz mallar için bağlı bulunulan sulh hukuk mahkemelerinde , davacı dışında kalan paydaşlara karşı açılıyor.

Kimler Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir?

Türk Medeni Kanunu madde 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Bir davanın hangi Mahkemede açılıp takip edileceği hususu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre öncelikle ortaklığın giderilmesi davası için Sulh Hukuk Mahkemelerini görevli olduğu bilinmelidir. Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde  açılmaması halinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verilecektir. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesinin Aynen Taksim Şeklinde Giderilmesi Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davasında tarafların anlaşamaması halinde, TMK md. 699 gereğince taraflardan birinin ortaklığın giderilmesinin aynen taksim şeklinde yapılmasını istemesi durumunda hakim tarafından aynen taksimin mümkün olup olmadığı incelenecektir. TMK md. 699/2 gereğince “Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hakim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.”
Aynen taksim şeklinde ortaklığın giderilebilmesi için taşınmazların boyutu, niteliği, taraf sayısı, imar durumları ve diğer tüm özellikler incelenir.

Hisseli bir taşınmaza sahip olan hissedarların, dava açarak malın aynen taksim edilmesini talep etmelerine aynen taksim işlemi denir. Taksim, ortak mülkiyete konu olan mallarda ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemi olarak bilinir.

Ortaklığın Giderilmesinin Satış Suretiyle Yapılması

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse yahut taraflardan hiçbiri aynen taksim istememişse artık ortaklık satış yöntemi ile giderilir.

Taşınmazın Satışı Açılan Bu Dava İle Mi Giderilir?

Taşınmazın satışı açılan ortaklığın giderilmesi davasında yapılmaz. Satış memurluğu ya da icra dairesi aracılığıyla taşınmaz satılarak ortaklık giderilir. TMK md. 699/3 gereğince “Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.”

Paylı mülkiyet davası ne demek?

Paylı mülkiyet, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına birden çok kişinin belirli paylarla malik olmasıdır (TMK m. 688). Bugün İsviçre-Türk hukukuna hakim olan görüş, paylı mülkiyete konu eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı olduğu ve bu tek mülkiyet hakkına bütün paydaşların hepsinin sahip olduğu yönündedir.

Taksim davası nedir?

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.

Kazai Taksim nedir?

Tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemine Taksim denilmektedir (MK.698, 703). Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şart değildir. Paylı mülkiyete sahip taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki ortaklık, aynen taksim ya da kanuni taksim yolu ile giderilebilir. Pay sahiplerinin mahkeme yoluna gitmeden, kendi aralarındaki sözleşmeye dayanarak ortaklığı sonlandırmalarına rızai taksim, hakimin kararı ile yapılan taksime ise kazai taksim adı verilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Ne Kadar Sürer?

Eğer taşınmazın satılıp nakde çevrilmesine yönelik karar verilir ise taşınmazlar yeniden inceleniyor ve bu işlem de en az bir ay sürüyor. Satış memuru tarafından belirlenen satış günü de süreci en az iki ay uzatıyor. Taraf sayısı ve dosyanın niteliği burada önemlidir. Yaklaşık olarak 10-12 ay içerisinde sonuçlanan ancak durum gereği değişiklik gösteren dava türüdür. Önemle belirtmek gerekir ki, dosyada tarafların çok fazla olması ya da taşınmazlarla ilgili farklı iddialarda bulunulması durumunda bu süreç çok daha uzun sürebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Örneğin miras olarak dört kardeşe bırakılan gayrimenkulün kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ortak taşınmazları hakkında bir konuda karar veremezlerse mahkemeden ortaklığın giderilmesini isteyebilirler. Bu durumda devlet aracılığıyla mülk ilan yoluyla satışa çıkarılır ve satış bedeli paydaşlar arasında paylaştırılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Ücret Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası da pek tabii harca tabi olan dava türlerindendir. Davayı açmış olan paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa dahi davanın sonuna gelindiğinde mahkeme giderlerinin ve beraberinde avukatlık ücretlerinin payları oranında taraflara yükletileceği bilinmelidir. Ortaklığın giderilmesi davasında dava sonunda bir kazanan veya bir kaybeden olmaz, davaya taraf olan herkes dava sonucundan aynı biçimde etkilenecektir. İzale-i şuyu davası avukatlık ücreti Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi ve Tavsiye Niteliğindeki Ücret tarifesine göre belirlenmektedir.

İzale-i Şuyu Davasında Önalım Hakkı

Önalım hakkı, bir malın üçüncü kişiye satılması halinde yasal veya sözleşmesel olarak bu mal üzerinde öncelikli alım hakkı bulunan kişiye malı satın alabilme yetkisi verir. Böylelikle paydaşlar 3. kişiye karşı payın öncelikli alıcısı durumundadırlar.

İzale-i Şuyu Davasında Açık Artırma

Paylı malın bölünmesinde aynen taksim mümkün değil ise malın satışına hükmedilecektir. Malın açık artırmayla satışında paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi tüm paydaşların rızasına bağlıdır (TMK 699/3).

Satış açık artırma ile olacağından davaya konu olan malda herkes alıcı olabilecektir. Ancak paydaşlar açık artırmanın sadece paydaşlar arasında yapılmasını talep ediyorlar ise açık artırma sadece paydaşlar arasında yapılacaktır (TMK madde 699/3).

İhalede, artırmaya katılacak olan kişiler mal değerinin %20’si oranında nakit teminat veya teminat mektubu sunmaları gerekmektedir. Açık artırmaya katılacağına dair teminat gösterilmesi şarttır. Ancak artırmaya konu olacak mülkiyette hisse sahibinin yüzdesi %20 oranı veya üzerinde ise teminat yatırmasına gerek bulunmamaktadır.

En çok merak edilen konulardan birisi de açık artırma ile satılacak olan mal, açık artırmada hangi değer üzerinden başlatılacağıdır. Öncelikle açık artırmadaki değer, kıymet takdiri içeren bilirkişi raporunda belirtilen değerin %50’si üzerinden başlayacaktır. Artırma usulü ile yapılacak olan satışta en çok artırmayı yapan kişiye satış yapılacaktır.

Muhdesatın Aidiyeti Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davasına konu olan taşınmaz üzerindeki yapılarda hak iddia edilmesi durumudur. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ile davayı açan taraf, muhdesatın kendisi tarafından meydana getirildiğini veya muhdesatın kendisine ait olduğunu mahkeme kararı ile tespit edecektir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat