İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri ve Sonuç -

İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri ve Sonuç

0 20

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

 1. Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet eden yabancılar,
 2. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve en az üç yıldan beri evliliği devam eden yabancılar,
 3. Millî güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak şartıyla;
 4. Türkiye’ye sanayi tesisi temin edilmesini sağlayan ya da ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği ile ilgili kanı uyandıran ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar,
 5. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı çocukları,
  Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar,
 6. Göçmen olarak kabul edilen yabancılar,
 7. Millî güvenlik bakımından tehlike oluşturacak bir durumu olmaması şartıyla Türkiye’de ikamet ettiği süreye bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecekler;
  1. Çıkma izni alarak vatandaşlık hakkını kaybedenler ile vatandaşlıktan ıskat edilmiş kişiler
   Anne ya da babaları nedeniyle vatandaşlığı kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler,
  2. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni için bir tehlike oluşturmuyorsa, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.
  3. Soy bağından ya da doğum yerinden dolayı;
   1. Türkiye içinde ya da dışında olduğu fark etmeksizin Türk vatandaşı anne – babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
    Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
   2. Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.
   3. Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
    Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığı

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca:

 1. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler, İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞINI kazanabilirler.

Başvuru Makamı ve Usul

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Bakanlık teklifi için yabancının başvuru dosyasının önceden oluşturulması gerekmektedir. Vatandaşlığın kazanılması için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığına, yurt dışında ise temsilciliklerimize müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işlemler başlatılır.

İstanbul’da İstisnai Vatandaşlık başvuruları Dünya Ticaret Merkezinde bulunan Vatandaşlık Ofisi tarafından alınmaktadır.

Yukarıdaki şartların yanında Türk Vatandaşlığına istisnai olarak başvuru yapılırken bazı belgeler de talep edilmektedir. Bunlar;

 1. Başvuru formu-(VAT-4)(EK’te indirebilirsiniz)
 2. 2 adet fotoğraf (2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen beyaz fonlu ve biometrik fotoğraf)
 3. Pasaport (vatansız ise buna ilişkin belge) (ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 6. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 7. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 8. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 9. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge ve noter onaylı Türkçe tercümesi(Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı)
 10. Hizmet bedelinin ödendiğini gösteren dekont
 • Bakanlığın yazılı talimatı üzerine Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından başvuru belgelerinden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir.
 • Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
 • Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.
 • Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.
 • Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

Başvurunun İncelenmesi ve Tahkikat:

 1. Dosya açılması ( form dilekçe düzenlenmesi)
 2. İstenen evrakların incelenmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması ( sağlık raporu, ikamet süre yazısı, adli sicil kaydı, pasaport fotokopisi, doğum belgesi, fotoğraf, geçim belgesi, yabancının ülkesinden getirdiği belgeler, harç makbuzu vb. gibi)
 3. Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tahkikata ilişkin rapor ve parmak izlerinin alınması,
 4. Vatandaşlık inceleme komisyon toplantısına bizatihi iştirak,( eş dolayısıyla müracaatlarda eşlerin ikisi de katılmaktadır). Bu işlemler için şahsın bildirilen cep telefonuna MESAJ gönderilmektedir. İstanbul ilinde bu işlemler ortalama 3 ay sürebilmektedir.
 5. Toplantı neticesi dosyanın tamamlanması ve komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğüne (ANKARA) gönderilmesi,
 6. Kararın gelmesi ve yabancıya tebliği.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olursanız, eşinizin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Ebeveynlerinden birinin vatandaşlığı kazandığı tarihte velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşin de muvafakat etmesiyle Türk vatandaşlığını kazanır. Diğer ebeveynin muvafakat etmemesi halinde ebeveynlerde birinin yerleşim yerindeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ebeveynlerin çocukları da vatandaşlığı kazanmış olur. Ebeveynlerin kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasına dair madde hükümleri uygulanır.

Aranan şartları taşımak Türk vatandaşlığının kazanılması için kişilere mutlak bir hak sağlamamaktadır.

Not: Başvurular vekil aracılığı ile yapılabilmektedir. Başvuru için avukata özel yetkileri içeren vekaletname verilmesi gerekir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat