İnfaz Durdurma Talebi-Tebligat Usulsüzlüğü - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

İnfaz Durdurma Talebi-Tebligat Usulsüzlüğü

0 35

İnfaz Durdurma Talebi-Tebligat Usulsüzlüğü


…………….. CEZA MAHKEMESİ’NE

İnfaz Durdurma Talepli

Dosya no : 20…/….. Esas
Karar no : 20…/…. Karar

TALEPTE BULUNAN : …………………

TALEP KONUSU : Mahkemenizin yaptığı tebligat ve kesinleştirme işleminin hukuka aykırı olması nedeniyle öncelikle infazın durdurulması, sonrası gerekçeli kararın tarafıma tebliği ve dosyanın istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi talebidir.

İZAHI :
Yukarıda yazılı dosyamda infazımın durdurulması ve dosyanın istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini talep etmiştim. Ancak mahkemece söz konusu tebligatın geçerli olduğu değerlendirilerek cezanın kesinleştirilerek infaza verilmiş olup, bahsi geçen karar ve kesinleştirme işlemi hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1-Mahkememiz …….. tarih …. esas, 2………. Karar sayılı kararı ile …….. suçundan ………… cezasına mahkum olduğumu öğrendim.

2-…….. tarihinde talimatla verdiğim ifademde “………….” adresini beyan ettiğim doğrudur.
Tebligat memurunun beyanına göre “………….” adresinde oturduğum ve çarşıda olduğum yönünde komşunun beyan vermesi üzerine komşusuna bilgi verilerek …………. tarihinde muhtara tebliğ edildiği gerekçesiyle tebligatın hukuka uygun olarak yapıldığı gerekçesiyle taleplerim red edilmiştir.

3-7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. Maddesine göre “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. ” hükmünün yer aldığı,
Aynı yasanın 21. maddesinde ise “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmünün bulunduğu,

25/01/2012 tarih ve 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bilinen adreste tebligat kenar başlıklı 16/2 maddesine göre;
“Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. AYRICA BAŞKACA ADRES ARAŞTIRMASI YAPILMAZ. 79 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilir” hükmü nedeniyle,
Posta memurunun tebliği istenen evrakı üzerinde Tebligat Kanununun 21. madde şerhi yoksa ve muhatap adreste tanınmıyorsa yönetmelik gereği bir araştırma yapmaksızın tebligatı merciine iade etmesi gerekirken, kimliği bilinmeyen komşunun beyanıyla hareket edip yasal olmayacak şekilde tebligatta yazılı olmayan adrese tebliğ yapılması tebligatı usulsüz hale getirmiştir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve re’sen gözetilecek sebeplerle,

1-Tebligatın usulsüz yapıldığı kabulüyle istinaf talebimin kabulüyle hakkımdaki cezanın infazının DURDURULMASINA,

2- Gerekçeli kararın tarafıma tebliği ile istinaf dilekçemin ibrazından sonra dosyanın incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini saygıyla arz ve talep ederim……………

………………………….
Hükümlü

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat