İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği -

İmar Uygulamasının İptali Davası Dilekçe Örneği

0 163

İSTANBUL ( ) İDARE MAHKEMESİ’NE

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : …/İstanbul

TEBLİĞ TARİHİ : İmar uygulaması haricen öğrenilmiştir.

ÖĞRENME TARİHİ:

DAVANIN KONUSU: İstanbul İli, E Mevkiinde, tapunun .. müvekkiller adına kayıtlı çeşitli parsellerdeki taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 3290-3266 sayılı yasalarla değişik Ek-1 maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı belediye encümeninin .. günlü ve 20/… sayılı kararının İPTALİYLE işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI istemidir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkile ait İstanbul İli,  ….. Mevkii, …… paftada bulunan çeşitli parseldeki ifrazlı arsada ……. günlü ve 20…/…. sayılı encümen kararıyla imar uygulaması yapılmıştır. (EK-1 Encümen Kararı Sureti) İmar uygulaması neticesinde bağımsız her ifrazlı parsel dört parçaya bölünmüştür. (EK-2-Şuyulandırma Cetveli Sureti).
  2. Müvekkilin taşınmazına yapılan imar uygulaması neticesinde oluşan yeni durum şu şekildedir: Müvekkil A.B., yapılan imar uygulamasını .. tarihinde haricen öğrenmiştir. Müvekkile ait …Mevki … pafta …parselde bulunan … m2 taşınmazının imar uygulaması neticesinde … ada … parselde … m2, ….. olmak üzere … parçaya bölündüğünü öğrenmiş bulunuyor.
  3. Davalı belediye tarafından yapılan imar uygulaması usul ve esas açısından açıkça hukuka aykırıdır. Davalı belediyece yapılan imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 3290/3366 sayılı yasalarla değişik Ek-1 maddeleri hukuki gerekçe gösterilerek yapılmıştır. Halbuki her iki kanunun aynı anda uygulanamayacağı yerleşik Danıştay kararlarıyla tespit edilmiştir. Örneğin Danıştay 6.Dairesinin 2006/851 sayılı kararı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir : “…………3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon işleminde hisselerin ferdileştirilmesinin mümkün olmamasına karşın, 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminde hisselerin mümkün olduğunca azaltılması ve müstakil parseller oluşturulması, imar parseli tahsis edilmeyecek küçüklükteki hisselerin bedele dönüştürülmesi amaçlandığından 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesinin birlikte uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Uyuşmazlığa konu olayda, davacının taşınmazını da kapsayan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. ve 3290 sayılı Yasanın Ek:1. maddeleri ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapıldığı görüldüğünden, bu işlemin kabulü yolundaki belediye encümeni kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır……….”
  4. İmar Yasasının 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereği, düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanmalıdır. Hiçbir teknik, hukuki ve fiili zorunluluk yokken müvekkillere ait taşınmazlar bulunduğu aynı yerden kendilerine parsel verilmemiştir. Müvekkillere ait tek tapulu, ifrazlı arsalar dört parçaya bölünmüş kullanışsız parseller yaratılarak müvekkillerin arsaları değersizleştirilmiştir. Müvekkillere verilen parseller ile müvekkillerin eski taşınmazları arasında değer ve bulunduğu konum açısından çok büyük farklar vardır. Müvekkillerin mülkiyet hakkı encümen kararlarıyla açıkça gasp edilmiştir. Uygulama sonrası verilen parseller hiçbir şekilde eşdeğer değildir.
  5. İmar uygulamaları yapılırken DOP kesilerek kamuya terk edilmesi gereken yerlerde, yasaya aykırı şekilde DOP kesilerek parsel üretilmiştir. Söz konusu parseller daha sonra bazı şahıslara verilmiştir. Bu durum açıkça hukuka aykırı olup belediyenin yetki ve görevini kötüye kullandığının en açık kanıtıdır.
  6. İmar uygulaması ile kapanan kadastral yollar belediye adına ihdas edilmiştir. Bu alanda daha önce parselasyon yapıldığı için kapanan yollar DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN düşülmelidir. Mevcut imar uygulaması ile DOP’tan düşülmesi gereken bu yollar … Belediye Başkanlığı’na verilmiştir. Bu nedenle işlem açıkça hukuka aykırı olup iptali gerekir.
  7. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ HAKKINDA

Müvekkillerin kök tapudaki arazilerinde şu anda inşaat yapılma hazırlıklarına başlanmıştır. İleride telafisi mümkün olmayan hukuki ve fiili durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle iptal talebinde bulunduğumuz … tarihli ve 20…/…. sayılı encümen kararının TEMİNATSIZ olarak YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere … Belediye Başkanlığı Encümeni’nin müvekkillerin sahibi olduğu taşınmazlara yönelik imar uygulamalarını içeren;

1-) … tarihli ve 20…/….. sayılı kararının İPTALİNE karar verilmesini

2-) Bu aşamada ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğması ihtimaline binaen tüm kararların YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacılar  Vekili

Avukat

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat