İİK da 16. madde (Şikayet) -

İİK da 16. madde (Şikayet)

0 233

Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir.

İcra Hukukunda Şikayet

Genel şikayet sebepleri

Şikâyet birçok meslektaşın günlük hayatta icra dairelerindeki memur ve müstahdemlerin yapmış oldukları işlemlere karşı başvurmuş oldukları en etkili icra hukuku yollarından birisidir. Şikâyet İİK’da 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna (ayrık olmak üzere) icra ve iflas dairelerinin yapmış olduğu muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra tetkik merciine şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılır.

İİK da 16. madde süreli şikâyeti düzenlemektedir. Şikâyet icra işleri konusunda yetkili müdürlüklerde bulunan başta icra müdürü olmak üzere müdür yardımcısı, memurlar ve müstahdemlerin alacaklı, borçlu ya da vekillerinin yapmış oldukları işlemlere karşılık icra mahkemesine yapmış oldukları taleplerdir. Şüphesiz ki şikâyet sadece icra dairelerini kapsamamaktadır ve aynı zamanda İİK 2. maddesinde iflas daireleri hakkında da icra dairelerinin tabii olduğu usul ve esaslar uygulanır denilmek suretiyle şikâyetin kapsamına iflas dairelerini de almışlardır.
Süreli şikâyeti öncelikle iki ana kategori altında incelemek gerekmektedir.
a) İlk olarak kanunun lafzından anlaşıldığı kadarıyla kanuna muhalif olmasından denilmektedir.
Şikâyeti sadece kanuna aykırı olarak sınırlandırmamak aksine bütün mevzuatı kapsayacak şekilde anlamak daha doğru olmaktadır. Örneğin birçok konuda İİK’nun atıfta bulunduğu Medeni Usul Kanunu bunların başında gelmektedir. Bu sebeple icra müdür ve memurlarının ya da genel olarak çalışanlarının yapmış oldukları muameleler için kanuna aykırı işlemleri yerine mevzuata aykırı olan işlemleri olarak anlamak daha doğru ve sağlıklı olacaktır.
Örneğin; İcra müdürünün ilan (İİK m.126) yapmadan hacizli taşınmazı satması gibi.
b) Süreli şikâyet açısından ikinci ana kategorimiz ise hadiseye uygun olmamaktır.
Bu hal, kanunun icra müdürüne takdir yetkisi tanıdığı hallerde söz konusu olur.
Hadise denildiği zaman somut işlem olarak ifade etmemiz gerekmektedir. Somut işlem üzerinde icra memurlarının yapmış oldukları işlem yapılacak olan işlemden tamamen farklı ise o halde hadiseye uygun olmamaktadır. Örneğin; borçlu çiftçinin geçimi için zorunlu bulunan ve haczi caiz olmayan tarım aletlerinin (İİK m.82/4) haczedilmesi gibi.
Şikâyetin iki önemli istisnası vardır. Bir hakkın yerine getirilmemesi ya da sebepsiz sürüncemede bırakılması sebebiyle veya şikâyet konusu işlemin kamu düzenine aykırı olması halinde her zaman şikâyet olunabilir.
Bir hakkın yerine getirilmemesi: İcra müdürünün görevi dahilinde olan bir işi yapmayı reddetmesi halinde bir hakkın yerine getirilmemesi söz konusu olur. (İİK m.16,2) Mesela icra müdürünün kendisine yapılan takip talebini kabul etmemesi gibi.
Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması: İcra Müdürünün yapmak zorunda bulunduğu bir işlemi kanunda öngörülen veya uygun bir süre içinde haklı bir neden olmaksızın yapmaması halinde bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması hali söz konusu olur. Mesela icra müdürünün takip talebinden itibaren üç gün içinde ödeme emri düzenleyip borçluya göndermemesi (İİK m.60,1 ve 61,1) gibi.
Şikâyet konusu işlemin kamu düzenine aykırı olması: Bu durum yukarıdaki hükümden ayrı olarak yasada öngörülmüş olmayıp, hukukun genel ilkelerinden çıkan bir sonuçtur. Yasanın, borçlunun, alacaklının, 3. kişilerin ya da kamunun yararını korumak amacıyla yapılmasını emrettiğini işlemlerin hiç yapılmaması, ya da aynı amaçla konulmuş hükümlerin ağır bir şekilde çiğnenmesi hallerinde, yapılan işlemler kamu düzenine aykırı sayılırlar.
ŞİKÂYETİN TARAFLARI
Şikâyet eden: İcra müdürünün bir işleminden zarar gördüğü kanısında olan her ilgili, o işlem hakkında şikâyet yoluna başvurabilir. Şikâyet hakkı, şikâyet konusu işlemin iptal ettirilmesinde hukuken korunmaya değer bir yararı olan, alacaklı, borçlu ve 3. kişilere aittir.
Şikâyet konusu işlemi yapmış olan icra (veya iflas) dairesinin, kendi işlemi aleyhine şikâyet yoluna başvurma hakkı yoktur. Fakat icra dairesi, yapmış olduğu işlemin sonradan yanlış olduğu kanısına varırsa şikâyet süresi içinde yapmış olduğu işlemi değiştirebilir veya iptal edebilir.
Şikâyet olunan: Şikâyet ile icra dairesinin bir işleminin kanuna aykırı olduğu veya hadiseye uygun bulunmadığı ileri sürülür. Bu nedenle, şikâyet olunan, şikâyet konusu işlemi yapmış olan icra (veya iflas) dairesidir.
Şikâyet konusu işlem lehine olan kimse de zorunlu olarak şikâyet olunan konumundadır.
ŞİKÂYET SÜRESİ
Şikâyet süresi kural olarak 7 gündür. Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ise şikâyet süresi 5 gündür. (İİK. m.168,3 171,3 172)
Şikâyetin bağlı olduğu süre hakkı düşüren süredir. Bu nedenle süre geçtikten sonra şikâyet hakkı düşer.
Şikâyet süresinin başlangıcı şikâyetin konusu işlemin öğrenildiği tarihtir. Şikâyet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse, şikâyet süresi bu tarihten itibaren başlar. Eğer ilgiliye tebliğ edilmemişse şikâyetçinin işlemi ‘bildiği tarihten önce öğrenmiş olduğu ve bu nedenle şikâyet süresinin geçmiş olduğunu’ ileri süren kişi bunu kanıtlamakla yükümlüdür.
Şikâyet iki durumda süresizdir. Bunlar; Bir hakkın yerine getirilmemesi ya da sebepsiz sürüncemede bırakılması sebebiyle veya şikâyet konusu işlemin kamu düzenine aykırı olması halinde her zaman şikâyet olunabilir.
Yargıtay tarafından her zaman şikâyet konusu yapılabileceği kabul edilen hatalı işlemlere şunlar örnek gösterilebilir;
a) Ödeme emrinin takip talebine aykırı olarak çıkarılmış olması
(12. HD. 08.11.1982 T. 7306/8054)
b) İlamlı takiplerde icra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş olması.
(12. HD. 09.02.1981 T. 9794/1153)
c) Taşınmazın aynına ilişkin ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılmış olması
(12. HD. 27.11.1979 T. 8132/9079)
d) Satıştan en az 1 ay önce ilan yapılmadan ihale yapılmış olması.
(İİD. 08.04.1971 T. 4025/4050)
e) Haciz ihbarnamesinin borçluya borcu olan 3. kişinin yerine borçluya gönderilmiş olması
(12. HD. 08.06.1978 T. 5387/5389)
ŞİKÂYET USULÜ
Şikâyet icra mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. İcra mahkemesi ancak ilgililerin şikâyeti üzerine icra müdürünün yaptığı işlemin doğru olup olmadığını inceleyebilir. İcra müdürünün dosyayı kendiliğinde icra mahkemesine gönderme yetkisi yoktur. Yetkili icra mahkemesi şikâyet konusu işlemi yapan icra (veya iflas) dairesinin tabi olduğu icra mahkemesidir.
Şikâyet icra mahkemesine yapılır. Bunun istisnası kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla şikâyet icra dairesine bildirilir. Bunun dışında şikâyetin icra mahkemesine değil de icra dairesine bildirilmesi hukuki sonuç doğurmaz.
Şikâyet yazılı olabileceği gibi, sözlü olarak da (şikâyet beyanının icra mahkemesinde tutanağa geçirilmesi suretiyle de) yapılabilir.
İcra Mahkemesi şikâyeti basit yargılama usulüne (HUMK m. 507-511) göre inceler. (İİK m.181)
Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasında ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder. (İİK m. 18,3) İcra mahkemesi, şikâyeti incelerken tanık dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir ve hatta gerekli ise keşif yapabilir.
Şikâyet kendiliğinden icrayı durdurmaz. (İİK m. 22) Şikâyeti alan icra mahkemesi, şikâyetin sonuçlanmasına kadar icranın durmasını gerekli görürse, talep üzerine veya kendiliğinden icranın geri bırakılmasına karar verebilir.
ŞİKÂYETİN SONUÇLARI
Şikâyetin reddi: Şikâyet süresi içinde yapılmamışsa veya şikâyet sebepleri yerinde görülmezse, icra mahkemesi şikâyeti birince halde usulden ikince halde esastan reddeder. İcra mahkemesi (İİK m. 22) ye göre icranın durdurulmasına karar vermemiş idi ise, şikâyetin icra mahkemesinde incelendiği sırada yapılmış olan geçici icra işlemleri (mesela haciz, satış gibi) şikâyetin reddi kararı ile kesinleşir. İcra mahkemesi icranın durdurulmasına karar vermiş idi ise, şikâyetin reddi üzerine icraya devam olunur.
Şikâyetin kabulü: İcra mahkemesi şikâyet nedenlerini yerinde bularak şikâyeti kabul ederse, şikâyet sebeplerine göre üç şekilde karar verebilir.
a)   Şikâyet konu işlemin bozulması (iptal edilmesi)
b)   Şikâyet konusu işlemin düzeltilmesi
c) İcra müdürünün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği işlemlerin yapılmasının emredilmesi.

 

Icra hukukunda şikayet nereye yapılır?

İcra müdürünün dosyayı kendiliğinde icra mahkemesine gönderme yetkisi yoktur. Yetkili icra mahkemesi şikâyet konusu işlemi yapan icra (veya iflas) dairesinin tabi olduğu icra mahkemesidir. Şikâyet icra mahkemesine yapılır. Bunun istisnası kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla şikâyet icra dairesine bildirilir.

Ilamlı icrada şikayet nereye yapılır?

Şikayet Usulü
Yetkili mahkeme söz konusu icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesidir. Şikâyet
icra mahkemesine yapılır.

Icra mahkemesine şikayet takibi durdurur mu?

Şikayet takibi kendiliğinden durdurmaz, durdurması için özel olarak bir karar alınması gerekmektedir. İcra Mahkemesi’nin kararı kesin hüküm teşkil eder ve icra dairesi tarafından uygulanır. Mahkeme kararıyla birlikte verilmiş bir icranın durdurulması kararı etkisini kaybeder.

Asıl icra organları nelerdir?

İcra organlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1) İcra dairesi (müdürü) 2) İcra Mahkemesi 3) Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 4) Mahkemeler 5) Savcılar ve Adalet Müfettişleridir. İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir.

Haciz şikayeti nereye yapılır?

Haczedilmezlik şikayeti haczi uygulayan icra dairesine yapılır. Dosyaya konulan hacze karşı hangi icra dairesi haczi koymuşsa o dairenin bağlı olduğu icra mahkemesine başvurulmalıdır.

Iflasta itiraz nereye yapılır?

Eğer borçlu bu 5 günlük süre içerisinde borca itiraz ederse alacaklı ticaret mahkemesinden hem borca itirazın kaldırılmasını hem de borçlunun iflasını talep edebilir. Eğer borçlu borca itiraz etmezse ve borcu da ödemez ise icra takibi kesinleşir ve alacaklı ticaret mahkemesine borçlunun iflası için talepte bulunabilir.

Icrada şikayet süresi ne zaman başlar?

İcra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi kural olarak 7 günlük süreye tabidir. Şikayet süresişikayet konusu işlemin öğrenildiği günden başlar(İİK.nun 16/1).

Usulsüz tebligat şikayeti nereye yapılır?

Hukuk Dairesi – Borçlunun Kendisine Gönderilen Tebligatın Usulsüz Olduğunu İleri Sürerek İcra Mahkemesine Başvurması “Şikayet” Olup, İİK’nın 16/1. maddesi Gereğince, Şikayetin, Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Yapılması Gereklidir.

İcra İflas Dairesi İşlemine Karşı Şikayet (İİK 16. Madde) Yargıtay Kararları

 • Şikayet bir dava değil, icra – iflas hukukuna özgü bir yasa yoludur. Bu nedenle davacı – davalı değil şikayet eden şikayet olunan vardır. Sadece alacaklı veya borçlu değil, hukuki yararı olan herkes şikayetçi olabilir. ( HGK 2005 / 765 karar)
 • İlama aykırılık nedenine dayalı itirazlar süreye tabi değildir (12 HD 2009/ 5605 Es.).
 • Süresinden sonra yapılan itiraza rağmen ilamsız takipte icra takibi durdurulmuş. Alacaklı itirazın kaldırılması açmış. Fakat hukuki niteleme hakime aittir, itirazın kaldırılması istemi şikayet olarak değerlendirilmeli ve takibin durdurulması kaldırılmalıdır. Bur da bir hakkın yerine getirilmemesi söz konusudur (12 HD 2009 / 5593 Es.).
 • Dosya kapsamında yetkili icra dairesince yeni bir ödeme emri düzenlenmeyip yetkisiz icra müdürlüğünce düzenlenen ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesine, geçerli bir ödeme emri olmadan takibe devam edilemez. Aksi halde süresiz şikayet hakkı doğar. ( 12 HD 2008 / 7178 K. ).
 • Tapu siciline şerh edilen satış vaadinde, 5 yıl içerisinde tapu devri gerçekleşirse haciz hükümsüzdür. (HGK 2000 / 1285 ) Süresiz şikayete tabidir.
 • Alacaklının adresinin takip talebi ve ödeme emrinde olmaması borçlunun çıkarına zarar vermez. Ama yasada olması gerektiği yazıldığından eksiklin giderilmesi için icra dairesinin buna uygun ödeme emrinin tebliğinden sonra takibe devam edilir. ( HGK 1995 / 1146 )
 • Borçlu hakkında takip kesinleşmedikçe icra kefilini icra emri çıkarılamaz. ( 12 HD 2005 / 20657 K. ) İ.haciz sırasında kefalet muteberdir.
 • Açık bir onama yoksa bile, bozma dışındaki kısım onanmış sayılır. ( 12 HD 2005 / 7049 ) (HGK 1992 / 197 K. 2002 / 847 K. )
 • Savcılık tarafından sicil kaydına konulan “satılamaz” kaydı aracın rızai satışını önlemeye yönelik bir önlemdir. Cebri icrayla satışa etkili değildir. ( 12 HD 2004 / 27422 K. )
 • Şirket ortaklarına gönderilen 89/1, 3. Kişi olmadıklarındandan geçersizdir.
 • İstinabe suretiyle yapılan satışlarda arttırma ve ihaleye yönelik ihtilaflar talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözülmelidir. ( 12 HD 2004 / 22179 )
 • Mütemmim cüz ve teferruata ilişkin haczedilmezlik şikayet MK’ nın emredici kurallarından kaynaklandığından kamu düzeni ile ilgili olduğundan şikayet süreye tabi değildir. ( 12 HD 2004 / 17146 )
 • Alacak TL olarak gösterilmelidir, şikayet süreye tabi değildir. ( 12 HD 2004 / 16527 )
 • İcra müdürünün yaptığı hesap üzerine borçlu borcu ödemiş, alacaklık ihtirazi kayıt olmadan almıştır. B u durumda 7 gün için hesap tablosuna şikayet yoluna gidilmediğinden kesinleşmiştir. ( 12 HD 2003 / 20517 )
 • Alacaklı takip talebinde vade tarihinden itibaren faiz istemişse, icra dairesi borçluya ( faizi hesaplayarak ) muhtıra göndermeli. ( HGK 1998 /162 )
 • Şartnamede 160 metrekare ve %18 olan taşınmazın, satın alındıktan sonra 147 metrekare olduğu gerekçesiyle bu hususun iptali icra mahkemesinden istenebilir ihale feshedilmeden, keşif yapılarak çözülür. ( HGK 2004 / 61 )
 • Kıdem tazminatı ücret değildir, haczedilebilir. ( HGK 2004 / 95 )
 • Menkulde istihlak iddiası olur, gayrimenkulde istihkak iddiası olmaz. Miras, mahkeme karar, cebri icra, işgal, kamulaştırma vs. hallerinde mülkiyet tescilden önce kazanılır. Gayrimenkullerde şikayet prosedürü çerçevesinde çözümlenmelidir. Bu arada tescilden önce konulan hacizde usulsüzlük yoktur. ( HGK 2004 / 208 )
 • Finansal kiralama sözleşmesi, borçlu kiracının ikametgah noterliğinde özel sicile tescil edilmişse takip dışında tutulur, bu karara karşı 7 gün içerisinde şikayete konu olabilir. (HGK 2003 / 605 K. )
 • Senet keşideciye süresinde ibraz edilmeli (TTK. 620 muayyen bir günde ödenmesi gereken tarihi takip eden 2 iş günü ) . Aksi taktirde hamil ve lehdara müracaat hakkı kaybedilir. ( HGK 2000 / 181 )
 • Vekaletsiz borca itiraz HUMK 6/1’deki hallerden olduğundan kesin süre vermeden ve asil yapılan işlemi kabul etmediğini bildirmeden geçersiz sayılamaz. ( HGK 1998 / 803 )
 • Vekilin icra dosyasında vekaletnamesi varsa merci dosyasına da vekalet ibrazı için kesin mehil verilmesinin hükmü yoktur. ( HGK 1997 / 808 )
 • Çift imza ile ciro edilmesi gerektiği halde, tek imza cirosu ile bankaya ibraz edilen çekte alacaklılık sıfatı devam eder, sorumluluğu olmaz ( 12 HD 2010 / 4340 Es. ).
 • Takip kesinleşmeden (icra kefili açısından) SSK emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat geçersizdir.
 • Birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmişse gönderilen diğer haciz ihbarnameleri yok hükmündedir. Bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili olduğunda şikayet süresizdir.
 • Tenfiz kararları kesinleşmeden icraya konamaz, bu husus kamu düzenine ilişkindir.
 • Fikri – sinai hukuk mahkemesi kararları kesinleşmeden icraya konamaz.
 • İki şirket adi ortaklık kurup ‘ortak girişim – joint venture ’ oluşturmuşsa, takip adi ortaklık adına değil veya ortaklardan biri adına değil her ikisine yöneltilmişse geçerlidir. Aksi takdirde bir hakkın yerine getirilmemesi nedeniyle süresiz şikayete tabidir (12 HD 2008 / 1853 K.).
 • Yasanın emredici kuralına aykırı düzenlenen her türlü evrak’a karşı şikayet süresizdir.
 • Teminat mektupları kıymetli bir evrak değildir. Banka ile muhatap arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda Lehtar akit durumunda değildir. Teminat mektubuyla lehtar lehine doğmuş veya doğacak bir hak yoktur lehtarın borcu için haczedilemez. Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o iş için haczedilip paraya çevrilebilir. (12 HD 2008 / 8131 Es.)
 • İcra tutanağında ‘borçlunun itiraz dilekçesi dosyasına konulduğu’, ibaresinin yanında tarih ve müdür imzası var, kimlik fotokopisi var. Bunlar borçlu davalının itirazda bulunduğunu doğrular niteliktedir.
 • İcra tutanağı hakkındaki iddia maddi bir olaya dayanıyorsa aksinin ispatı tanıkla mümkün olabilir. ( 12 HD 2000 / 9799 ). Somut olayda fazla artırım talebinin ihale tutanağına geçirilmediği iddiası tüm ihale tutanağında imzası bulunan ve ihaleye katılanlar celp edilerek beyanı alınıp kararı verilir.
 • Cezaevi harcının yükümlüsü alacaklıdır.
 • İcra dosyasına yatan para alacaklıya ödenmelidir. Yatan paradan harç kesilemez harç borçludan alınmalıdır (12 HD 2004 /13367 karar).
 • Bankaların kredilerinin geri dönüşümü sırasında tahsil harcı ve KDV alınamaz.
 • İflasta paylaşılan para üzerinden % 3.6 harç kesilmesi zorunludur. B u harcın sorumlusu, borçlu yani iflas masasıdır. Dağıtım sırasında kesilen harç iflas idaresinden gitmektedir.
 • Harç takip konusu asıl alacak üzerinden alınmaktadır. Asıl alacak miktarı kadar harç alındıktan sonra Harçlar Kanunu 20. Madde gereği mümkün değildir. Faiz tahsilatlarından harç alınamaz. ( HGK 12-463)
 • Borçluya ait iki adresine iki farklı ödeme emri gönderilmişse, ikinci ödeme emri de borçluya itiraz hakkı verir. ( 12 HD 2008 / 3323 ) ( HGK 2006 / 783 K. )
 • Ödeme emri D.S. AŞ ve Ö. AŞ iş ortaklığı adına tebliğ edilemez. Adi ortaklığın taraf ehliyeti yoktur. ( 12 HD 2008/ 3191 K. )
 • İcra müdürlüklerinin verdikleri karardan kendiliğinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir ( HGK 2007 / 695 K . 196 K. )
 • Haciz sırasında haczedilmezlikten feragat veya muvafakat mümkündür. (12 HD 2007 / 3344 )
 • Hacizden önce noter sözleşmesi ile satın aldığı araca haciz konulmasına karşı kaldırılmasının istenmesi istihkak iddiadır.
 • Kiralayan veya kiracı finansal kiralama konusu malı takip dışı bırakmak istiyorsa 7 gün içerisinde şikayet etmelidir. ( 12 HD 2006 / 4629 )
 • Mevduatın haczi, menkul haczi gibi yapılabilir borçlunun 3 kişideki alacağı menkul hükmündedir. 89/1 tebliği ayrıca zorunlu değil. ( 12 HD 2006 / 4384 K. atfıyla HGK 1999 / 1017 K. )
 • İcra mahkemesine şikayet halinde icra – inkar tazminatına hükmedilip hükmedilmeyeceğine dair, bir hüküm yoktur. ( 12 HD 2119 Karar)
 • Yenileme dilekçesi alacaklıya yeniden haciz isteme hakkı verir, borçluya hiçbir hak vermez. ( HGK 2004 / 34 K. )
 • Harç almadan işlem yapan memur, mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur.
 • İcra müdürü ihaleyi de katip veya yardımcılarından birine yaptırabilir. Çünkü haciz işlemini takip eden diğer işlemlerdendir.
 • Belediyelerin veya devletin haksız fiil veya akitten doğan alacakları hakkında bu kanunun hükümleri cereyan eder.
 • Talimat icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinin görevi şikayet üzerine talimat icra dairesinin işlemlerinin kanun ve hadiseye uygun bulunup bulunmadığını denetlemekten ibarettir.
 • Haczedilmezlik şikayeti haczi uygulayan icra dairesine yapılır. Dosyaya konulan hacze karşı hangi icra dairesi haczi koymuşsa o dairenin bağlı olduğu icra mahkemesine başvurulmalıdır.
 • İİK. 96 ,97, 99 maddelerinin uygulanması yetkisi asıl icra dairesinde Talimat icra dairesi,bu işlemi yaparsa şikayet bağlı olduğu tetkik mercine yapılır.
 • Satış istinabe suretiyle yapılsa bile 3 kişinin taşınmazdan çıkarılması ve İİK. 135 gereği tescil ve tahliye işlemleri için yetkili icra dairesi istinabe olunan icra dairesi değil asıl icra dairesidir.
 • İhale yoluyla alınan bir gayrimenkulün yolsuz tesciline ilişkin davada, ihale alıcı aleyhine açılan ihalenin feshi davası kaybedilse bile genel nitelikteki davaya devam edilmelidir. ( 1 HD 2010 / 5612 K. )
 • Şikayet halinde taraflar, duruşmaya katılmasalar bile icra mahkemesi karar verir, işlemden kaldırılamaz. ( 12 HD 2008 / 16609 K. )
 • Şikayette alacaklı mutlaka taraf olarak gösterilmelidir, taraf teşkili yapılmadan duruşma yapılarak karar verilemez. ( 12 HD 2006 / 14657 )
 • Senetli meskeniyet iddiası şikayettir taraflar olmasa da karar verilir . ( 12 HD 2005 / 3966 )
 • Senetteki imzaya itiraz ve bedelde tahrifat yapıldığı iddiası hukuki niteliği gereği itirazdır. Taraflar gelmezse, işlemden kaldırılır. ( 12 HD 2003 / 21552 )
 • Sıra cetveline itiraz davasında sırasına itiraz edilen alacaklıya yöneltilerek duruşma açılması gerekir. ( 19 HD 2003 /5307 )
 • Tedbir nafakası her yerde icra edilebilir, fakat ilam niteliğinde değildir. ( 12 HD 2002 / 13706 )

 

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat