İhracatta yerinde gümrükleme -

İhracatta yerinde gümrükleme

0 79

Yerinde gümrükleme nedir?

İhracatta yerinde gümrükleme eşyanın ihracata yönelik gümrük işlemlerinin; firmanın kendi tesislerinden yapılarak, ihracat eşyasının ihracat (iç) gümrük müdürlüğüne getirilmeden, aracın firmanın tesislerinde mühürlenerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk edilmesi esasına dayanır.

Gümrükleme işlemi nasıl yapılır?

Gümrükleme İşlemleri Neleri Kapsar? Esasen, gümrüklü gözetimi altında bulunan eşya, Gümrük Kanunu’nda belirlen “gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma” tabi tutulur. Bu işlemler; eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konulması, imhası, yeniden ihracı veya gümrüğe terk edilmesidir.

Ihracatta Mavi Hat nedir?

Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

 

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

MADDE 57 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere aşağıdaki ek koşulların tümünü sağlamaları şartıyla, eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinde, 59 uncu madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da ihracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu sırasında ibraz edilmesi gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi,

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen rejim kodları kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını,

izinli gönderici aracılığıyla ya da ilgili bölge müdürlüğünce 61 inci madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan kişi aracılığıyla taşıtabilir veya bu eşyayı mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından sorumlu kişi olarak kendisi taşıyabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtılmaması durumunda eşya araca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlünün izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıtması halinde, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Araç her iki durumda da izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde 77 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında taşınabilir.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 59 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri

MADDE 60 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri, 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 125 inci madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 59 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ihracatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyacak izinli gönderici harici taşıyıcılar

MADDE 61 – (1) Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;

a) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

c) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulu sağlıyor olması.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyasının birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan taşıyıcıların, birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracatı yapılamayacak eşya

MADDE 62 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 63 – (1) 62 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmek istenilmesi halinde, bu eşya yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler vasıtasıyla taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 64 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 65 – (1) İhracat eşyasının güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 71 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 66 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir;

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri,

d) 61 inci madde uyarınca izin kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat beyannamesinin tescilinden sonra, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce ve eşyanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bekletileceği uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 71 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 68 inci ve 69 uncu madde hükümlerine, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 131 inci ve 132 nci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracata ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ihracata ilişkin bu alan aynı zamanda ithalatta yerinde gümrükleme işlemleri kapsamında kullanılamaz, ancak 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemlerin alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 68 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 69 uncu madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 68 inci maddedeki giriş ile 69 uncu maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli alan veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri

MADDE 68 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 67 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri

MADDE 69 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşyanın bu alandan çıkışında eşya bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracının bu alandan çıkışında taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin tescili

MADDE 70 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına konulması ve 68 inci maddede belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 89 uncu madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 71 – (1) İhracat eşyasının 70 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda veya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben, 58 inci madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir ve eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde, eşyanın transit rejimi kapsamında taşınacağı araçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarası kayda alınarak eşya ve taşıma aracı eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesine kadar, eşyanın muayene edileceği bildirildiyse de muayene ile görevli memur gelinceye kadar, 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında, araca ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edildiği durumlarda beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(7) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, 70 inci maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır. Mühür numarası eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(8) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(9) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 90 ıncı madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 72 – (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün numarasının ve adedinin kaydedilmesi zorunludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu madde hükümleri yerine 92 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri

MADDE 73 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 71 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması

MADDE 74 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 61 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 63 üncü madde, 67 nci maddenin dördüncü fıkrası, 68 inci maddenin dördüncü fıkrası, 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 71 inci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 58 inci maddenin dördüncü ve yedinci fıkrası, 67 nci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 68 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 69 uncu maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 70 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

ç) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

d) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

e) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

f) 71 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

g) 71 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

ğ) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

h) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

ı) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının veya izin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 75 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat