Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık
Gümrük-Ceza-Özel Hukuk

İcraya İtiraz Dilekçesinin Alacaklıya Tebliğ Edilmemesi-Yargıtay Kararı

15

2019/3428 Esas 2020/426 Karar İçtihat

Özet
Somut olayda; Kuşadaşı 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaktadır. İtiraz dilekçesinin tebliği için “masraf yatırılmadığından” itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle açılan itirazın iptali davasının “süresinde olduğu kabul edilerek” işin esasına girilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
(Karar Tarihi : 27.01.2020)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince kanun yararına bozma talep edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili; davalının müvekkili kooperatifin üyesi olduğunu, davalının kooperatife olan borcu ödemediğini, hakkında Kuşadası 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının takibe itiraz ederek takibi durdurduğunu, davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı; borcunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece , savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafın ilk olarak davalı hakkında Kuşadası 1. İcra Müdürlüğü 2012/5914 Esas sayılı dosyasından İcra takibi başlattığı, takip tarihinin 25.12.2012 olduğu, ödeme emrinin davalı borçluya 08.01.2013 tarihinde tebliğ edildiği, davalı borçlu tarafından 11.01.2013 tarihinde borca itiraz edildiği ve aynı tarihte takibin durdurulduğu, davacı tarafça bu kez de itirazın iptali davası açıldığı, takip dosyasında en son işlemin 11.01.2013 tarihli olduğu, dosyanın takip edilmemesi sebebiyle işlemden kalkmış durumda bulunduğu, itirazın iptali davasının görülebilmesinin şartlarından bir tanesinin geçerli bir icra takibinin mevcudiyeti olduğu, bu haliyle derdest ve geçerli bir icra takibinden bahsedilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi II. Hukuk Dairesinin 12.03.2018 tarihli 2018/588 Esas, 2018/303 Karar sayılı ilamı ile reddedilen miktar hüküm tarihi itibariyle altında kaldığından istinaf dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Kararın 12/03/2018 tarihinde kesinleştiği şerh edilmiştir.

Davacı kooperatif vekili, 13.07.2018 tarihli dilekçesi ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne başvurup, kanun yararına temyiz talep etmiştir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 22.10.2019 tarihli yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından mahkeme kararının kanun yararına temyiz edilmesi talep edilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.12.2019 tarihli dilekçesi ile mahkeme kararının HMK’nın 363/1. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep olunmuştur.

Dava, için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

hususu kanunumuzda düzenlenmiştir. Buna göre İcra Müdürlüğünün işlemden kaldırma kararı hukuki sonuç doğurmayacaktır. Somut olayda; Kuşadaşı 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaktadır. İtiraz dilekçesinin tebliği için masraf yatırılmadığından itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle açılan kabul edilerek işin esasına girilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile HMK’nın 363/1, 2 maddeleri gereğince hükmün sonucuna etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, aynı maddenin son fıkrası uyarınca, gereği yapılmak üzere kararın örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 67 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/37 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./15. md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./103. md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) “Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
  • Önemli Not!

    Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

Adınız/Firmanız

Email

Telefon

Alan

Konu

Müsait Olduğunuz Vakit

Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

Büyükyılmaz

Yorum

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Kabul et Gözat

%d blogcu bunu beğendi: