Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithal edilebilir mi? -

Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithal edilebilir mi?

Ev Eşyası Rehberi

0 107

Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithal edilebilir mi?

İki tür kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye ithal edilmesi mümkündür:
1- Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası.
2-Yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye’de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası

Kimler kullanılmış ev eşyası ithalatında geçerli olan vergi muafiyetinden yararlanabilir?

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler.
Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
Bu muafiyetten faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmiş olma şartı aranmaz)

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmiş olma şartı aranmaz)

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.
Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru hesaplandığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Eşler ayrı ayrı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?

Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır.

Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar Türkiye’ye kullanılmış ev eşyası ithalatında uygulanan vergi muafiyetinden yararlanabilir mi?

Hayır. Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler kullanılmış ev eşyası ithalatında uygulanan vergi maufiyetinden faydalanamazlar. Ancak, çift uyruklu kişilerin bu muafiyetten faydalanmaları mümkündür.

Yurtdışında 24 aydan kısa süreli olarak geçici görevlendirilen bir kamu görevlisi kullanılmış ev eşyası ithaline tanınan vergi muafiyetinden yararlanabilir mi?

Hayır. Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri bu muafiyetten yararlanamazlar.

Hangi eşya kullanılmış ev eşyası olarak nitelendirilemez?

Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında ithaline izin verilmez.

Eşyanın Türkiye’ye getirilmesi için bir süre sınırı var mıdır?

Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilmesi ve ithalat beyanında bulunulması gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirerek ithal beyanında bulunmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin kendisi eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler için:
1) İkamet nakil belgesi,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi,

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için:
1) Atama kararı veya kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek görevin sona erdiğini gösteren belge. Kamu görevlilerinin görevlerinin bitiminden önce, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gerçekleştirilen serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, kamu görevlilerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilen belgenin ibrazı halinde, ayrıca bu kişilerin eşlerinden ikamet nakil belgesinin ibrazı istenmez.
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi,

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için:
1) İkamet nakil belgesi,
2) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları için:
1) Veraset ilamı,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”,
4) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle başka bir ülkeye atanan kamu görevlisi ev eşyasını Türkiye’ye vergi muafiyetinden yararlanarak nakledebilir mi?

Bu kişilerin, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır.
Bu kişiler ithal etmek istedikleri eşyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın ithal işleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler.
Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın ithal işleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir.

Muafiyet kapsamında ithal edilecek kullanılmış ev eşyası nasıl getirilir?

Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

Türkiye dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarında kullanmak üzere getirdikleri kullanılmış ev eşyasına hangi koşullarda vergi muafiyeti uygulanır?

Bu kapsamda vergi muafiyeti uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye’de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 1 yıl için kiralanmış olması gerekir.
Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilmesine izin verilir. İthalat işlemleri sırasında, gümrük vergileri kadar teminat alınır.

Türkiye dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarında kullanmak üzere getirdikleri kullanılmış ev eşyasına tanınan vergi muafiyetinden kimler faydalanabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.
Bu kapsamda muaf olarak eşya ithal edecek olan kişilere ilişkin temel şart, bu kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmalarıdır. Muafiyetin uygulanması sırasında bu kişilerin uyruğu dikkate alınmaz.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Eşler ayrı ayrı muafiyetten yararlanabilirler mi? Muafiyet koşulları nelerdir?

Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır.

Eşyanın başka bir konutta kullanılması durumunda da muafiyet uygulaması devam eder mi?

Eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat’ta yer almaktadır.


Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat