Gümrük Tarifesi Nedir? -

Gümrük Tarifesi Nedir?

0 280

Gümrük Tarifesi 

Gümrük tarifesi, geniş anlamda dış ekonomi politikasının, dar anlamda ise dış ticaret politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir. Gümrük tarifesi ifadesinde iki temel kavram vardır. Bunlar gümrük ve tarifedir. Gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listeleri de kapsayan geniş kapsamlı bir tanımdır. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Gümrük Tarifesi;

a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak;

– Gümrük vergi oranlarını,

– Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini,

d) Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,

f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,

g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, kapsar. (Gümrük Kanunu 15. Madde)

Gümrük Vergileri

Ticaretin vergilendirilmesi muhtemelen ticaretin doğuşu ile yakın tarihlerde başlamıştır. Uluslar arasında yapılan ticarete konulan gümrük vergilerinin başlıca iki amacı vardır. Bunlar, devlet hazinesine gelir sağlamak ve yerli sanayiyi dış rekabete karşı korumaktır.

Gümrük vergileri tek taraflı olarak ve bir yasa ile konuyor ise böyle tarifelere, otonom tarife denir. Eğer vergiler uluslararası anlaşmalar ve karşılıklı görüşmeler sonucunda belirleniyor ise bu tip tarifelere sözleşmeli tarife adı verilir. Gümrük vergileri uluslararası anlaşmalarla belirlenince, bunların artık tek taraflı kararlarla değiştirilmesi mümkün değildir.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde gerçekleştirilen çok taraflı ticaret görüşmeleri sonucunda, çeşitli tarihlerde gümrük tarifelerinde çok önemli indirimler sağlanmıştır. Bundan dolayı artık gümrük tarifeleri, dış ticarete müdahale aracı olarak daha az kullanılan ve fazla etkin olmayan bir araç durumuna gelmiştir. Buna karşılık; ithalat kotaları, ihracatın kontrolü, dolaylı vergiler ve ithalat teminatları gibi tarife dışı engeller gerek gelişmiş ve gerekse gelişme yolunda olan ülkeler açısından önem kazanmaya başlamıştır.

Eşyanın Tarife Pozisyonu (Armonize Sistem)

Gümrük Tarife Pozisyonu, uluslararası eşya sınıflandırma sistemidir. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin esasını “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi” oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu sistem Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü) tarafından hazırlanmış ve üye ülkelerce kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. İlk altı rakam Dünya Gümrük Örgütüne (DGÖ) üye tüm ülkelerde ortaktır. Tüm dış ticaret düzenlemelerinde kullanılır ve anlaşmazlıkları DGÖ sonuçlandırır.

“Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Sözleşmesi” Türkiye tarafından 3501 Sayılı Kanun ile 1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 10 Kasım 1988 tarihinde kabul edilmiştir. Armonize sistem; birçok uluslararası kuruluş, gümrük ya da ekonomik birlik tarafından oluşturulan ortak komite tarafından yapılan çalışma sonucunda hazırlanan dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınıflandırma sistemidir.

Armonize sistemde; 21 Bölüm, 96 Fasıl, 1241 Pozisyon, 5019 ayrı kategoride eşya, bulunmaktadır. Armonize sistem, 5019 ayrı kategorideki eşyayı altı rakamlı bir kodlamayla sınıflandıran bir sistemdir. Bu altı rakamlı koda “Armonize Sistem Kodu” denir.

Bu Sıralamada;

İlk iki rakam

Fasıl Numarasını

İkinci iki rakam

Pozisyon Numarasını

Üçüncü iki rakam

Alt Pozisyon Numarasını

Dördüncü ” “

Kombine Nomanklatör Numarasını

Beşinci ” “

Milli Alt Açılım Numarasını (Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir)

Altıncı ” “

İstatistik Numarasını (Tebliğ ile belirlenir)

ifade etmektedir.

Söz Konusu Sıralamanın Taşıdığı Diğer Anlamlar:

İlk Dört Rakam

Eşyanın Pozisyon Numarasını,

İlk Altı Rakam

Armonize Sistem Kodunu, (DGÖ’ye üye ülkelerde ortaktır)

İlk Sekiz Rakam

Kombine Nomanklatör Kodunu, (AB Kombine Nomanklatör)

On iki Rakam

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP)

oluşturmaktadır.

Nomanklatöre yardımcı üç yayın bulunmakta olup bunlar; İzahname, Alfabetik Endeks ve Sınıflandırma Avileri Kompendiyumu olarak adlandırılmaktadır. Armonize Sistem İzahnamesi, Nomanklatörün ayrılmaz bir parçasıdır. 5019 ayrı kategorideki eşya pozisyon veya alt pozisyon bazında izahnamede ismen yer almıştır.

Avrupa topluluğu Kombine Nomanklatörü, Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak hazırlanmıştır. Armonize Sistemin altı rakamına iki rakam daha ilave edilerek sekiz rakamlı Kombine Nomanklatör (CD) oluşmuştur. Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracatta uygulanan vergi ve tarifeler sistemi; Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi (Integrated Tariff Of European Communities – TARIC) olarak adlandırılmaktadır.

Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği;

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya Tamamen ya da kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun, belirlenmesi anlaşılır. (Gümrük Kanunu 15. Madde)

Eşyanın Muayenesi

Eşyanın tarife uygulamasının tespiti amacıyla eşyanın muayenesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 66. maddesine göre, bunların gümrük idarelerince konulmasına izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır. Bu yerler dışında da eşya muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İlgili kişilere tebliğ edilen gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınan kimyevi tahlil sonuçlarına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde gümrük başmüdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz üzerine, ikinci tahlil yapılır. İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir. (Gümrük Kanunu Madde 243)

Tarife İhtilaflarına İlişkin İtirazlar

Yükümlüler, gümrük idaresine verdikleri beyanname ve bu beyanname eki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle hesaplanan gümrük vergilerine itirazda bulunamazlar. İdari yargı mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine itiraz sırasında kullanılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belge kullanılamaz. Alınan kararlara karşı idari yargı merciine başvurulması, bu kararın idare tarafından uygulanmasına engel oluşturmaz. (Gümrük Kanunu 245. Madde)

Tarife İhtilaflarına İlişkin Cezalar

Serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; eşyanın tarife uygulamasını etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın 3 katı para cezası alınır. (Gümrük Kanunu 234. Madde)

Bu Kanuna göre verilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde söz konusu cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde ödendiği hallerde, ilgili kişilerin itirazı düşer. Bu durumda, kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir. (Gümrük Kanunu 244. Madde)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari kararlardır. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcı niteliktedir.

Mükellefler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9. maddesine istinaden;

a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,

b) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması,

c) Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı, için Bağlayıcı Tarife Bilgisi talebinde bulunabilirler.

Yazılı talep üzerine Gümrük Müsteşarlığı veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife bilgisi verilir. Bağlayıcı tarife bilgisi alan kişi beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir.

Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir.

Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir.

Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Sorularla Gümrük Tarifesi

Soru: Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

Cevap: TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur (GTİP). Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8’inci rakamları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10’uncu rakamları farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek:           540761               90                      90                                  11
AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Cevap: BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

Soru: BTB talebi ücretli midir?

Cevap: BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

Soru: BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

Cevap: BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Soru: BTB başvurusu nereye yapılır?

Cevap: BTB başvuruları; İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, Orta Akdeniz ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Ayrıca elektronik başvuru imkânı da bulunmaktadır.

Soru: BTB başvuruları nasıl yapılır?

Cevap: BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.
Elektronik başvuru, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle yapılabilmektedir. BTB E-Başvuru Sistemine Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden erişim sağlanabilir.
Yazılı başvurunun ise Gümrük Yönetmeliğinin 1 numaralı ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Soru: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin ayrıntılı bilgiye nereden ulaşılabilir?

Cevap: Bağlayıcı Tarife Bilgisine ilişkin hükümlere, 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı R.G.’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nden (Tarife) (Seri No:14) ulaşılması mümkündür.
BTB başvuruları elektronik olarak veya form aracılığıyla yapılabilmektedir.

Soru: BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Cevap: a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
g) Beyan (Zorunlu)

Başvuru bilgilerinin doldurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili tebliğde yer almaktadır.

Soru: BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Cevap: Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB’ye konu eşya ile aynı olduğu tartışmasız olan eşya için BTB’deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir. BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Soru: BTB hangi durumda iptal edilir?

Cevap: Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Soru: BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Cevap: BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

Soru: Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Cevap: Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB’nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Soru: AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Cevap: Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Soru: Yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?

Cevap: Genel Müdürlüğümüze ait ggm.ticaret.gov.tr adresinde yer alan “Mevzuat” başlığı altında “Türk Gümrük Tarife Cetveli” ikonu seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.

Soru: Düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 

Cevap: Söz konusu BTB’lere Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “E-İşlemler” menüsünden “Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) E-Başvuru Sistemi” ikonu seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası, sınıflandırma gerekçesi ve geçerliliğin başlama tarihine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Soru: Bir eşyanın tarife pozisyonunu (GTİP) ve bu eşyaya uygulanacak vergi oranlarını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: GTİP tespit talepleri Bakanlık tarafından karşılanmamakta; fakat 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) ve 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümleri gereği yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Tarife Bilgisi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Eşyanın tarifesiyle ilgili olarak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ne, Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına, AB Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarına, Sınıflandırma Avilerine, muhtelif sınıflandırma kararlarına bakılabilir. (Söz konusu metinler Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Genelge olarak web sitesinde yer almaktadır.)
Eşyanın tarifesi öğrenildikten sonra bu eşyaya uygulanacak vergi oranları veya dış ticaret önlemlerinin ilgili Kurum’dan öğrenilmesi gerekmektedir. Örneğin gümrük vergileri için İthalat Genel Müdürlüğü; ÖTV, KDV için Maliye Bakanlığı vb. Gümrük Tarife Cetvelindeki vergi oranları uygulamada kullanılmamaktadır.

Soru: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Cevap: Bakanlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:

KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU

 1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) (15.02.2017 t. 29980 Mükerrer sayılı R.G.),
 2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) 22.03.2017 tarih ve 29661 Mükerrer sayılı R.G.
 3. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı R.G.
 4. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri

(11.01.2018 tarih ve 30298 Mükerrer Sayılı R.G. ile yayımlanan 2017/11114 Sayılı BKK)

 1. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları-(AB Sınıflandırma Tüzükleri) (Seri No:1) (12.07.2004 tarihli ve 25520 sayılı R.G.)
 2. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları )(Seri No: 10) (11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı R. G.)
 3. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Bilgisi) (Seri No:11) (07.11.2008 tarihli ve 27047 sayılı R. G.)
 4. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:11) (24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı R.G.)
 5. Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 12) (12.09.2010 tarihli ve 27697 sayılı R. G.)
 6. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 4) (07.11.2004 tarihli ve 25636 sayılı R.G.)
 7. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) (27.07.2005 tarihli ve 25888 sayılı R.G.)
 8. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 9) (28.07.2006 tarihli ve 26242 sayılı R.G.)
 9. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13) (04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı R.G.)
 10. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:14) (05.11.2011 tarihli ve 28106 sayılı R.G.)
 11. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 tarihli ve 28677 sayılı R.G.)
 12.  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16) (14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı R.G.)
 13. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17 (12.10.2014 tarihli ve 29143 sayılı R.G.)
 14. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18 (24.01.2015 tarihli ve 29246 sayılı R.G.)
 15. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20 (06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı R.G)
 16. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22 (19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı R.G.)
 17. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23 (26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı R.G.)
 18. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24 (26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı R.G.)
 19. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25 (21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı R.G.)
 20. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26 (02.11.2017 tarihli ve 30228 sayılı R.G.)
 21. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27 (05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G.)

Gümrük Vergisi ve Tarife (GTİP) Arama

Gümrük Vergilerini GTİP bazında sorgulayabileceğiniz Tarife Arama Uygulaması yürürlüktedir. E-İşlemler altında Tarife Aramayı seçerek sorgulamaya başlayabilirsiniz.

https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara  linkinden Gümrük Vergisi ve Tarife (GTİP) Arama işlemini yapabilirsiniz.

SINIFLAMALAR (NOMANKLATÜR) VERİ TABANI (TÜİK) :

https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do?

İthalat işlemleri 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ile karşılarında belirtilen madde isimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda G.T.İ.P. bazında, uluslar arası yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, ithale konu olan tüm ürünlerin gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri ile diğer ek mali yükümlülükler İthalat Rejimi Kararı ile tespit edilmektedir. Ayrıca, ithal edilecek maddelerde, ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge karşı önlem ile korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bu çerçevede, 6 ve 12 li G.T.İ.P. bazında ithal edilecek maddelerin ithalatına uygulanacak Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu, Dampinge Karşı Önlemleri ile Korunma Önlemleri ile ilgili aşağıda yer alan bağlantıdan sorgulama yapma imkanı sağlanmaktadır.

Uygulamaya esas olanın Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat olup sorgulama sonuçları sadece bilgi amaçlıdır.

Ayrıca,

https://www.tim.org.tr/tr//gtip-arama

http://sanayi.tobb.org.tr/kod_bulma_gtip.php

 https://www.oaib.org.tr/tr/gtip-arama.html

https://www.immib.org.tr/tr/online-islemler-gtip-arama.html

https://www.baib.gov.tr/tr/online-islemler-gtip-sorgulama.html

http://www.daib.org.tr/gtip-sorgula

https://www.akib.org.tr/tr/gtip-arama.html

https://www.gumruk.com.tr/gtip/

https://www.gaib.org.tr/tr/g-tip.html

https://abmevzuat.com/g-t-i-p-arama/

linklerinden de GTİP arayabilirsiniz.

2019 Yılı Tarife Cetveli

 Dosya indir

——————————————————————————————–

 2020 Yılı Tarife Cetveli

 Dosya indir

——————————————————————————————–

 Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Kombine Nomanklatür, R.G. 22/03/2016, 29661 Mükerrer)

 Dosya indir

——————————————————————————————–

 Armonize Sistem İzahnamesi (R.G. 15/02/2017, 29980 Mükerrer) 

 Dosya indir

Ayrıntılı Bilgi İçin :

T.C. Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Söğütözü Yerleşkesi
Adres                     : Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Telefon (Santral)  : 0 312 204 75 00
Faks                       : 0 312 204 86 33

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü : https://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d26fdf513b8751220b527b1/13.01.2020%20GGM%20Telefon_web.pdf 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri :

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat