Gümrük Kanunundaki Süreler -

Gümrük Kanunundaki Süreler

0 32

Gümrük Kanunu’ndaki Genel Süreler

1. Süreler gün olarak belli edilmiş ise, başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai saati bitiminde sona erer.

2. Süreler hafta veya ay olarak belli edilmişse, başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

3. Sürenin son gününün, tarihin veya vadenin resmi tatile rastlaması durumunda, bu süreler tatili izleyen ilk iş gününün mesai saati bitiminde sona erer.

A.TR Dolaşım Belgelerine İlişkin Süre

Genel kural olarak, A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikasına İlişkin Süre

Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

Menşe Şahadetnamelerinin Sonradan İbrazına İlişkin Süre

Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre verilir.

Bilgi ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Süre

Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, bu işlemlerle ilgili belge ve bilgileri 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. 5 yıllık süre genel olarak ilgili işlemin gerçekleştiği ya da ilgili gümrük rejiminin sona erdiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmesine ilişkin süre

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesine ilişkin işlemlerin;

– Deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün,

– Diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde tamamlanması gerekir.

Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bitirilmesi gerekir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Mevzuatta Süreler

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması mevzuatı çerçevesinde; henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibinin başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin uzunluğu 30 günü geçemez.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren 10 gün içinde esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açılmaması veya dava açılmış olsa dahi mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmaması veya yargı kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır.

Özet Beyana İlişkin Süre

Eşyanın gümrük idaresine sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin Geçerliliğine İlişkin Süre

Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Bağlayıcı Menşe Bilgisi’nin Geçerliliğine İlişkin Süre

Bağlayıcı Menşe Bilgisi verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Basitleştirilmiş Usul Uygulamalarında Süreler

– Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi, belge düzenlenme tarihi itibariyle 2 yıldır.

– Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yenilenebilmesi için, Gümrük Müsteşarlığınca aranacak tüm belgelerle birlikte, belge geçerlilik süresinin bitim tarihinden en geç 2 ay öncesinden yeniden başvurulması gerekir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunan kişilerin, belge geçerlilik süresinin bitimi tarihinden itibaren 2 ay müddetle onaylanmış kişi statüleri devam eder.

– Basitleştirilmiş usul uygulamaları kapsamında eksik bilgi ve belgeyle yapılan serbest dolaşıma giriş, antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında ve geçici ithalat rejimlerine ilişkin beyanlarda, eksik bilgi ve/veya belgelerin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlanması gerekir. Belirli durumlarda bu süre en çok 3 aya kadar uzatılabilir. Bu süre ve verilen ek süreler içerisinde eksik belgelerin gümrük idaresine ibraz edilmemesi durumunda eksik ödenen gümrük vergisi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüğe tebliğ edildiği tarihi takiben 10 gün içinde ödenmesi zorunludur.

– Eşyanın serbest dolaşıma giriş, ihracat, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında ve geçici ithalat  rejimlerine ilişkin beyanlarını basitleştirilmiş usul uygulamaları çerçevesinde beyanname yerine ticari ve idari belgeyle yapan mükelleflerin, bir ay içinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanlarını, izleyen ayın ilk 3 günü içinde vermeleri gerekmektedir.

– Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları ithalat tarihinden sonra belli olacak eşyaya ilişkin olarak yapılacak tamamlayıcı beyanın, eksik kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın ilk 3 günü içinde verilmesi ve vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerekir.

– Basitleştirilmiş usul uygulamaları kapsamında eksik bilgi ve belgeyle yapılan ihracat rejimine ilişkin beyanlarda, eksik bilgi ve/veya belgelerin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlanması gerekir. Gerekli görülen durumlarda bu süre en çok 3 aya kadar uzatılabilir.

 Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Gerçekleştirilen Önceden İthalatta Süre

Hariçte işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek önceden ithalatta; ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren 2 ay içerisinde geçici ihracat eşyasının ihracı  gerekmektedir. Ancak, zorunlu durumlarda bu süre sona ermiş olsa dahi gümrük idarelerince uzatılabilir.

İhracat Rejiminde Süre

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda 1 ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, en çok 3 aya kadar ek süre verilebilir.

1 aylık süre ve verilen ek süre içinde gümrük işlemleri bitirilerek yerinden kaldırılmayan eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması; aksi takdirde, bu eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı bildirilir.

Bu süre içinde de yerinden çıkarılmaması halinde eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye hükümlerine göre işlem yapılır. Bu eşyaya ilişkin olarak tescil edilmiş beyanname varsa iptal edilir.

Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi 2 aydır. Bu süre makul sebeplerle en çok 2 ay uzatılabilir.

Bu süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir.

Geçici İthalat Rejiminde Süre

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya hakkındaki 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda özel olarak belirlenen süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithal rejimi altında kalma süresi azami 24 aydır.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde Süre

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlilik süresi, gümrük idareleri tarafından belirlenir ve azami 2 yıldır. Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerle bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

Geri Gelen Eşyada Süre

Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldığı veya çıkış hükmünde geçici depolama yerleri ile antrepolara konulduktan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiği ve ayniyetleri değişmeden 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşıma sokulduğu takdirde ve beyan sahibinin talebi üzerine gümrük vergilerinden muaf tutulur.

Hiç Alınmayan Veya Noksan Alınan Gümrük Vergilerine İlişkin Süre

Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen ya da beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde yapılabilir.

Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ödenmesi zorunludur. Bununla birlikte, bu sürelerin bittiği tarihten itibaren ilgilinin yazılı istemde bulunması ve teminat alınması koşuluyla bu süre 30 gün daha uzatılabilir. Uzatılan süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı oranında faiz alınır.

Gümrük Vergi ve Cezalarına Karşı Yapılacak Düzeltme Talebi ve İtirazlarda Süre

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işlemi yapan gümrük müdürlüğüne, veya üst makama;

Gümrük müdürlükleri tarafından verilen kararlara, gümrük vergilerine, cezalara veya idari kararlara karşı 30 gün içinde gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü karara bağlar veya 45 gün içinde idari yargıya itiraz edilir.

Gümrük Vergilerinin Ödenmesine İlişkin Süre

Gümrük vergileri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre ödenir. Süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri ve gerek bu vergilere ait gerekse Gümrük Kanunu hükümlerine göre kesinleşmiş para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yazılı zamanaşımı hükümlerine tabidir.

Götürü Teminatın Yenilenmesine İlişkin Süre

Gümrük idarelerinde götürü teminattan yararlananların, teminatın süresinin/vadesinin dolmasından en geç 15 gün önce teminatı yeni bir teminat ile değiştirme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Tahlil Sonuçlarına İtiraz Edilmesine İlişkin Süre

İlgili kişiler, tebliğ edilen tahlil sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirler.

Tahlilden Arta Kalan Numunelere İlişkin Süre

Tahlilden arta kalan numunelerin tahlil sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden sonra 1 ay içinde alınmadığı taktirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Tasfiye Edilen Eşyaya İlişkin Süre

Tasfiye edilen eşyadan elde edilen gelirlerden masrafların düşülmesinin ardından artan para olması halinde bu miktar emanet hesabına aktarılır. Hak sahibinin 1 yıl içinde başvurması halinde bu meblağ kendisine ödenir.

Gümrük Kanununa Göre Kesilen Cezaların Ödenmesi ve Zamanaşımına İlişkin Süre

Gümrük Kanununa göre verilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde söz konusu cezanın ilgili kişi tarafından ödendiği veya ödeneceği yazılı olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarın ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde ödendiği takdirde, kesilen para cezası üçte bir noksanı ile tahsil edilir.

Gümrük Kanununda yer alan cezalar 3 yıl içinde karara bağlanıp, tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.

Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi kapsamında karara bağlanan cezalarda zamanaşımı süresi vergi tahakkukunun kesinleştiği tarihin ertesi günü, diğer hallerde verilen cezalarda ise söz konusu cezayı gerektirir durumun Gümrük İdaresince tespit edildiği tarihte başlar.

Nihai Kullanıma İlişkin Süre

Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından faydalanmak isteyenler taleplerini, eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte ya da bu tarihten 6 ay önce yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Kanunen Ödenmemesi Gereken Vergilerin Geri Verilmesi, Kaldırılmasına İlişkin Süreler

Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır. Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde Gümrük Müsteşarlığınca uzatılabilir.

Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu beyannamenin iptal edilmesi nedeniyle geri verilir.

Ancak söz konusu vergilerin geri verilebilmesi için beyannamenin iptal talebinin, özet beyanın verildiği tarihten itibaren, denizyoluyla gelen eşyada 45 gün, diğer yollardan gelen eşyada 20 gün, antrepoda bulunan eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptali içinse söz konusu beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına karar verilirse, söz konusu geri verme ve kaldırma işlemleri için gümrük vergilerinin tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

Ancak, mücbir sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşılmasına Gümrük Müsteşarlığınca izin verilebilir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat