Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık
Gümrük-Ceza-Özel Hukuk

Miras Hukuku

14

Gerçek kisinin ölümü veya gaipligine karar verilmesi durumunda, ölenin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edecegini düzenleyen hukuk kurallarının yer aldığı  hukuk dalına adı verilmektedir.

Miras İşlemleri

-Vasiyetnamenin açılması : Ölen ardında bir vasiyetname bırakmış ise öldüğü yer sulh hukuk mahkemesinde, vasiyetname, vasiyetnameyi yaptığı noter kanalıyla getirtilerek Sulh hukuk hakimi tarafından açılır ve ilgililere bilgi verilir.
-Tereke davaları :Öncelikle bu dava ile ölenin tüm ülkedeki taşınır ve taşınmaz mal varlığı tespit edilerek, mal varlığının suistimal edilmemesi için menkul ve gayrımenkul tüm malvarlığı üzerine tedbir konması ve  gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
Ölenin, Türkiye sınırları içerisindeki taşınmazları, araçları,bankada bulunan mevduatları ve benzeri tüm malvarlığı mahkeme kanalıyla tespit edilip karara bağlanır.
Dikkat, vasiyetnameyi iptal ettirmek istiyorsanız veya hakkınızın zarara uğradığını düşünüyorsanız 1 yıl içinde vasiyetnamenin iptali veya tenkis davasını açmalısınız. Açmadığınız takdirde karşı tarafın zamanaşımı itirazı üzerine bir daha bu davaları açarak hakkınızı aramanız imkansız hale gelecektir!!!
– Vasiyetnamenin iptali:
MADDE 559.- İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.
Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
– Tenkis davalari:
Madde 571 – Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.

Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
– Vasiyetname, miras sözlesmeleri, mirastan feragat ve miras taksim sözlesmeleri
– Mirasçılık belgesi alınmasi (veraset ilamı)
– Mirasın reddi davaları
Murisin vefatı tarihinden itibaren 3 ay içinde açılmalıdır. Açılmadığı takdirde bir daha mirası reddetme imkanı bulunmamaktadır.
– Miras sebebiyle istihkak davası
– Mirasın taksimi ve miras ortaklığının giderilmesi davaları:
Terekenin tespiti halinde iştirak halinde mülkiyette bulunan malvarlığının mirasçılık belgesindeki mirasçıların oranlarına göre aynen veya satış yoluyla paranın paylaştırılması yoluyla mirasçıların paylarına düşen meblağı  aldıkları davadır.  
– Mirasçıların menfaatlerine uygun şekilde miras hissesinin temliki sözlesmelerinin hazırlanmasi
Numara : 8
Tarih : 1.1.2020

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/8

KONU: 2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma veçekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılıŞans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların DüzenlenmesiHakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060TL,

olarak dikkate alınacaktır.

1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk 350.000 TL için

1

10

Sonra gelen  850.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.300.000 TL için

7

25

Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Ölüm halinde, eş ve çocuklara intikal eden miras nedeniyle eşe ve çocukların her birine tanınan istisna tutarı üzerinden veraset ve intikal vergisi ödenmeyecek.
ÇOCUKSUZ EŞ VE EVLATLIK
İstisnadan evlatlıklar da aynen öz çocuklar gibi yararlanıyor. Ölen kişinin füruğ (çocuğu veya torunu) olmaması halinde, sağ kalan eşe isabet eden miras hissesinin istisna tutarı vergiye tabi olmayacak.
EŞE VE ÇOCUĞA VERİLEN HEDİYE
Eşe, çocuğa, anneye, babaya ya da bir başka kişiye yapılan bağış veya verilen hediyenin istisna tutarı veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacak.
Para veya mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin de istisna tutarı veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak.
Mirasçıların vergisi
Her mirasçı için istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miras payının tebliğde belirtilen oranlarına göre kademeli bir şekilde yüzde oranında veraset ve intikal vergisi ödenecek.
Bağış ve hediyenin vergisi
İvazsız intikal olarak adlandırılan eşe, çocuğa, anneye ya da babaya yapılan; ev, otomobil gibi bağışların veraset ve intikal vergisi, tarifenin ivazsız intikallere ilişkin vergi oranlarının yarısı uygulanarak hesaplanacak.
BANKADAKİ MEVDUAT
Ölen kişinin banka hesaplarındaki paranın mirasçılara ödenebilmesi için bankadaki paranın mirasçılar tarafından vergi dairesine beyan edilmesi ve vergi dairesinden veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olduğuna ilişkin alınacak tasdiknamenin, bankaya ibraz edilmesi gerekiyor.
Ancak banka, yüzde 5 vergi karşılığı kesintisi yaparak, tasdikname ibraz etmeyen mirasçılara parayı ödeyebilir. Mirasçılar da kesilen bu vergiyi, ilerde ödeyecekleri veraset ve intikal vergisinden mahsup ettirebilirler.
BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ÖDEME
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, ölüm tarihinden itibaren;
Ölenin ve mirasçıların Türkiye’de veya aynı yabancı ülkede bulunması halinde dört ay, Ölenin veya mirasçıların yabancı ülkede bulunması halinde altı ay, Ölenin ve mirasçıların bulunduğu yabancı ülkenin farklı olması halinde sekiz ay içinde verilmesi gerekiyor.
Mirasçılar adına ayrı ayrı tahakkuk ettirilecek veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda, her yılın mayıs ve ekim aylarında olmak üzere, toplam altı taksitte ödeniyor.

Veraset ve İntikal Vergisi İçin Verilen Beyannamede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Verginin matrahı, Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan değerden borç ve masrafların (vergi borçları, gazeteye verilen ilan giderleri vb.) düşürülmesi sonucu ortaya çıkar. Mükellefler ilgili malları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan değerleme ölçülerine göre değerleyeceklerdir. Bu kanunda değerleme ölçüsü belirtilmeyen mallar için Vergi Usul Kanunu’nun servetleri değerleme esasları dikkate alınır.

a-)Gayrimenkul Beyanı

1.1.1983 tarihinden öncesi için rayiç bedel, 1.1.1983 tarihinden sonrası için ilgili yıla ait emlak vergisi dikkate alınarak beyan edilir.

b-)Ticari Sermaye Beyanı

Bilanço esasına göre tutulan defterlerde ölüm tarihine denk gelen takvim yılı bilançosu ya da ölüm günü bilançosu öz sermaye olarak kabul edilir. İşletme hesabına göre tutulan basit usul vergilendirmelerde ise ölen kişinin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.

c-)Menkul Mal ve Gemi Beyanı

Menkul mal ve gemiler rayiç bedeller ile beyan edilir.

d-)Hisse Senedinin Beyanı

Hisse senedi borsada kayıtlı ise ölüm tarihinden önceki son üç senede borsada gördüğü en son işlem değeri baz alınır. Son üç yılda borsada işlem görmediyse ya da kayıtlı değil ise, üzerinde yer alan yazılı değer geçerli olur.

e-)Borç Senedinin Beyanı

Üzerinde yer alan yazılı değer geçerli olur.

f-)Yabancı Paranın Beyanı

Borsa rayiç bedeli ile beyan edilir. Borsa rayici yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek döviz kuruna göre belirlenir.

g-)Hakkın Beyanı

Tescile tabi tüm hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değeri esas alınarak beyan edilir.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname Nereye Verilir?

Veraset ve intikal durumlarında ölen ya da tasarruf yapan kişinin ikametinin bulunduğu vergi dairesine beyanname verilir. Karşılıksız olarak hibe yoluyla verilen durumlarda tasarrufu yapan tüzel kişilerin merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi yardımcı olur.

Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan kişinin yerleşik adresi yabancı ülkede ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi işlem için destek verir. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız beyannamelerini yurt dışındaki konsolosluklara verebilirler.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname Ne Zaman Verilir?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi için verilen yasal süreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Olay/Senaryo Tarih
Ölüm ülkemizde olduysa 4 ay içinde
Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa 6 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse 6 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse 4 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse 8 ay içinde
Gaiplik durumundaysa 1 ay içinde

Karşılıksız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir. Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyai cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyannameye Eklenecek Belgeler

  • Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi- Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınır),
  • Vasiyetname,
  • Borç ve masraflara ait belgeler,
  • Ticari bilanço ve gelir belgesi,
  • Gayrimenkuller için tapu fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren, belediyeden alınan resmi belge,
  • Ölüm ve mirasçılık bildirimi

Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Yeri

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenmektedir.

Şans oyunları, yarışma ve çekilişler nedeniyle oluşan vergi tutarlarına, düzenleyenler tarafından kesilen vergiler ise beyanname verme süresi içinde beyannamenin verildiği vergi dairesine ödenebilir.

Ayrıca vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bildirmek şartıyla diğer vergi dairelerine, vergi tahsiline yetkili bankaların şubelerine ve PTT işyerlerine de ödenebilmektedir.


Mirasın Reddi
İsviçre hukukunda mirasın ölüm anında mirasçıya kanundan ötürü intikal edeceği hakkındaki prensip gereğince bir şahsın mirasçıları terekesini ölümünde taraflarından yapılacak her hangi bir harekete lüzum kalmadan iktisap ederler . Bununla beraber iradelerini nazarı itibara almadan kendilerine mirasçı sıfatım bahşeden kanunlara bu mecburiyetten mirası red suretiyle kurtulmak iktidarında mahfuz tutar. Şu halde mirasçılık sıfatının iktisabı, mirasın muhtemel olarak reddi taliki şartiyle vukuu bulur.
Medeni Kanunu’nun 603. Maddesi gereğince miras bırakanın alacaklarının hakları, vasiyet alacaklıları ve mirasçının alacaklılarından önce gelmektedir. Murisin mal varlığını aşan vergi borcundan kaçınmak isteyen mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun 605 ve devamı maddeleri gereğince mirası reddederek vergi borçlarından ve mükellef sıfatı ile diğer ödevlerin yerine getirilmesinden kurtulabileceklerdir.

Mirası red süresi 3 (üç) ay olarak belirlenmiştir.

Bu süre yasal mirasçılar bakımından miras bırakanının ölümünü öğrendikleri veya mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmeleri kaydıyla mirasçı sıfatı kazandıklarını öğrendikleri tarihten başlayacakken, atanmış mirasçılar açısından bu süre miras bırakanın tasarrufunu kendilerine bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
Red nedeniyle daha önce mirasçı olmayanların mirasçı haline gelmesi halinde önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendiği tarihten itibaren bu süre başlayacaktır. Mirasın reddi Sulh Mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabilecektir. (TMK 609) Mirası reddeden kanuni ve mansup mirasçılar hakkında murisin vergi borcu nedeniyle takip yapılamayacaktır.
Mirasın reddi mirasçılık sıfatını kazanmak istemeyen kendisi için tehlikeli gören mirasçıya tanınmış bir haktır. Red sonucunda mirasın açıldığı andan itibaren mirasçılık sıfatı kaybedilir. Yasal mirasçılardan birisi mirası reddettiğinde payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi diğer mirasçılara intikal eder. En yakın kanuni mirasçılardan maksat doğrudan doğruya mirasçılık sıfatını kazanan kişilerdir. Mirası reddeden kişilerin çocukları en yakın mirasçı sayılmazlar.

Bu süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı kayıtsız şartsız mirası kazanmış olacaktır. (TMK 610) Mirası reddetmemiş mirasçılara artık muris mükellefin ödevleri geçecektir.

Mirasın red süresi kaçırılması halinde mirasçılar 605/2. Maddesi gereğince açıkça mirası reddetmemiş olsa bile, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, mirası hükmen reddetmiş sayılacaklardır.(Bkz. Danıştay 4. Daire, 2004/1522 E., 2004/2048 K., 21.12.2004.,Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2005/7014 E., 2005/12350 K., 12.09.2005.,Bkz. Danıştay 3. Daire, 1995/4839 E., 1996/1154 K., 03.04.1996.,Dr. Memduh Aslan – Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu 135)

Medeni Kanunda gerçek red süre ile kısıtlanmıştır. Bunun için mirasçıların tek taraflı irade açıklaması ya da dava yolu ile bu haklarını kullanacaklardır. Ancak hükmi reddin sonuç doğurması için herhangi bir irade açıklaması ya da dava yolu öngörülmemiştir. Dahası, reddin kendiliğinden oluştuğu kabul edilip mirasın açılma ile mirasçılara kendiliğinden geçeceği yolundaki kurala bir istisna getirilmiştir. Gerçekte de mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi tereke alacakları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yoluyla da ileri sürebilecektir. Mirası reddetme süresinin geçmiş olması durumunda miras borca batıksa bu bir davada mirasçıların borca batık olduğunu savunmalarına engel değildir. Mirasçıların yargılama sırasında mirası reddettiklerini bildirmeleri halinde mirasın borca batık olduğunu ileri sürdüklerini kabulü gerekir.

Mirasın, hükmen reddinin tespiti davasında görev miras bırakanın borç miktarı dikkate alınarak belirlenecektir. Terekenin borca batık olduğunun tespitine dair davada alacaklıların hısım gösterilmesi gerekir. Terekenin borca batık olduğunu saptanması bakımından ölenin taşınmaz ve taşınır malları ve üçüncü şahıslardaki alacaklarını ve varsa bankadaki para ve tahvilatının araştırılıp miktar ve değerleri ile birlikte tüm tereke mevcudunun hesaplanması ve tereke mevcudundan yine ölenin tüm borçlarının çıkarılması gerekir18. Açılacak davada herhangi bir süre söz konusu değildir.

Dava her zaman açılabilir?

İdari Yargılama Usul Kanunu’nda tespit davalarına yer verilmemiştir. Borca batıklığın tespitinin amme alacaklısına karşı idari yargıda bu nedenle tespitini talep etme olanağı bulunmamaktadır. Tarhiyat aşamasında olan vergi borçları açısından düzenlenen ihbarnameye karşın açılan davada Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2001/2-220 E. Sayılı içtihadı doğrultusunda mirasın borca batık olduğu dolayısıyla mirasın reddedilmiş sayıldığı mirasçılık sıfatının bu nedenle kazanılmış sayılamayacağı da Vergi  Usul Kanununu 116 ve devamı maddeleri gereğince vergilendirme hatası yapıldığı ileri sürülebilir.

Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2001/2-220 E., 2001/240 K., 14.03.2001.
15 Bkz. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2002/1607 E., 2002/5992 K., 20.05.2002.
16 Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2005/10358 E., 2005/11711 K., 20.07.2005.
17 Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2006/6311 E., 2006/14303 K., 19.10.2006.
18 Bkz. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 1981/882 E., 1981/1559 K., 18.03.1981.
19 Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2005/17543 E., 2005/15369 K., 09.11.2005.
136 MÜHF – HAD, C. 17, S. 3-4

Diğer taraftan kesinleşmiş amme alacakları yönünden ise, düzenlenen ödeme emirlerine karşı yapılacak itirazlar 6183 sayılı kanunun 58.maddesine göre ancak böyle bir borcun bulunmadığı ödendiği veya zamanaşımına uğradığı yönünden olduğuna göre, mirasın hükmen reddedilmiş sayıldığı definin de vergi mahkemesinde böyle bir borcun olmadığı yönündeki itiraz kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Burada sorgulanması gereken önemli hususlardan birisi, ister açık red isterse hükmi red olsun mirasçıların bu haklarını kullanmadan önce mirastan yararlanmış olmalarının bu hakkı düşürüp düşürmeyeceğidir. Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2002/4454 E. 2002/5478 K. 18.04.2002 Sayılı kararında murise ait SSK tarafından gönderilen Haziran 1998 maaşını aldıklarını Mersin İcra Tetkik Hakimliğinin dosyasında mirasçı sıfatı ile dava açtıkları gerekçesi ile terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olan dışında işler yapan kişi olarak kabul ederek mirası reddedemeyeceğine karar vermiştir (TMK 610). Ancak yasal düzenleme süresi içinde yapılacak olan red beyanı ile sınırlı tutulduğundan borca batık olan tereke açısından hükmi red kararı verilebilmesine engel değildir.

Mirasın reddi halinde murisin alacaklılarının ancak mirası reddetmemiş diğer mirasçılardan bunlar da reddetmiş ise, tereke varlığından alabileceklerdir. Diğer taraftan mirası reddedenlerin ölümden önceki 5 (beş) yıl içerisinde miras bırakandan bir şey almış olmaları ve bunun miras paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olmaları halinde bunların değeri ölçüsünde miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olacaklardır (TMK 618). İyi niyetli mirasçılar ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olacaktır. Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi tarafından mirasın reddine ilişkin kararın iptali istenebilir. Mirasçının tereke borca batık olmadığı halde salt kendi alacaklılarına zarar verme amacıyla mirası reddettiklerinde alacaklıları veya iflas idaresi red tarihinden başlayarak 6 (altı) ay içinde reddin iptali hakkında dava açabileceklerdir.( Ömer Uğur GENÇCAN, Türk Medeni Kanunu Bilimsel Açıklama İçtihatlar İlgili Mevzuat, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2007, s.3697. Dr. Memduh Aslan – Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu 137)

Dava kazanılırsa, miras resmen tasfiye edilir. Reddin iptal edilmesi halinde mirasçıya bir pay düşmesi halinde öncelikle redde itiraz eden alacaklıların hakları daha sonra diğer alacaklıların hakları ödenir. Vergi borçları yönünden farklı bir düzenleme olup olmadığı yönünde 6183 sayılı kanunun hükümlerine göz atmak gerekir. 6183 sayılı kanunun 27. Maddesinde amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüz olduğu belli edilmiştir.
İptal davası açılabilmesi için gerekli koşulların varlığı halinde durumun alacaklı amme idarelerinin dava açmaya yetkili birimlerine bildirilmesi ve davanın açılması halinde söz konusu bent hükmüne göre ihtiyati haciz kararı alınması mümkündür. İhtiyati haciz kararı üzerine, iptal davasına konu mal üzerine ihtiyati haciz tatbik edilecek, söz konusu mal elden çıkarılmış ise elden çıkaranın diğer malları üzerine ihtiyati haciz uygulanacaktır.
Diğer taraftan 30. Maddede borçlunun amme alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak maksadıyla tek taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi lazım gelen kimselerle yapılan bütün muameleler tarihleri ne olursa olsun hükümsüz olduğu ayrıca hüküm altına alınmıştır.
Borca batık olmayan mirasın reddi ile diğer mirasçılar almaları gerekenden daha fazla bir mal varlığına sahip olmaktadırlar.O halde, burada mirası reddedenin diğer mirasçılar lehine ivazsız bir nakilden bahsetme olanağı bulunmakta mıdır?

TMK 611 gereğince mirası reddeden kişinin payı miras açıldığı zaman kendisi hak sahibi değilmiş gibi değerlendirilerek mirasta düşebilecek payı diğer hak sahiplerine geçer. O halde mirası reddeden kişiye herhangi bir hak red ile geçmediğinden, red nedeniyle almadığı pay diğer mirasçılar açısından ivazsız bir kazanım olarak kabul görmemesi gerekir. Bu durumda vergi borçları açısından da mirasın reddinin iptali için açılacak davalar TMK 617 gereğince red tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde açılması gerekecektir.
Bu durumda 6183 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen 5 (beş) yıllık iptal davası açma süresi burada uygulanamayacaktır. Nitekim, Danıştay 13.Dairesinin 23.09.1981 tarih 1980/2104 E. 1981/2161 K. Sayılı kararında mirasın reddinin iptaline ilişkin davanın Medeni Kanun hükümlerine göre açılması gerektiğine hükmetmiştir.

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Başarı ayrıntılarda gizlidir

İlkeli-Güçlü-Yetkin
  • Önemli Not!

    Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez.!

HİZMET TALEBİ

Adınız/Firmanız

Email

Telefon

Alan

Konu

Müsait Olduğunuz Vakit

Talebiniz alındıktan sonra en geç 48 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır.

Büyükyılmaz

Yorum

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Kabul et Gözat

%d blogcu bunu beğendi: