Ev Hizmetlerinde Yabancı Uyrukluların Çalıştırılması- Kısmi Çalışma -

Ev Hizmetlerinde Yabancı Uyrukluların Çalıştırılması- Kısmi Çalışma

0 5

Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalışanların Sigortalılığı

Sanayi Devrimi, dünyayı yepyeni bir çağa taşıdı. Dünya üzerindeki işçiler de bu çağa ayak uydurmak durumunda kaldı ve hızla yeni iş olanakları olan bölgelere akın etti. Bu “yer değiştirme”, kendini global anlamda göstermişti. Ancak yıllar geçmesine rağmen bu yer değiştirme hala devam ediyor ve bitecek gibi de durmuyor. Bu işin adını koymuş olan devletler, istihdam edilen yabancılar için “Çalışma İzni” zorunluluğu kılıyor. Tabii ki Türkiye’de de durum böyle: çalışma izni olmadan yabancı bir işçi çalışamıyor. Ancak yabancı çalıştırmak için, illa şirket olmak mı gerekiyor? Ev hizmetlerinde yabancı çalışanların sigortalılığı nasıl oluyor?

Kimler Yabancı Bakıcı Çalıştırabilir?

Her sektörün olduğu gibi ev hizmetlerinin de kendi iç prosedürleri var. Evinde 12 yaşından küçük çocuğu bulunanlar, evinde veya başka bir evde 65 yaşından büyük birinci derecede yakını olanlar veya 65 yaşından küçük hastalığı doktor tarafından raporlanan kişilerin genel bakımı için yabancı bakıcı çalıştırılabilir. Bu durumların haricinde, yabancı bakıcı çalıştırılamıyor.

Çalışma İzni Başvurusunun Süreçleri Neler?

Çalışma izni başvurusu yurt içinden veya yurt dışından yapılabiliyor. Yurt içinden yapılan başvurularda yabancı uyruklu kişinin en az 6 ay süreli alınmış oturma izni olması gerekiyor. Yurt dışından alınan izinlerde ise çalışma izni alındıktan sonra, yabancı uyruklu kişinin 6 ay içinde ülkeye giriş yapması şartı aranıyor. Başvuru sahibinin, çalışma izni başvurusu yapabilmesi için elektronik imzası olması gerekiyor. Çalışma izin başvurularının tamamı internet ortamından yapılıyor. Çalışma izinleri otomasyon sistemine, elektronik imza ile giriş yapıldıktan sonra çalışma izni başvuru formu dolduruluyor ve gerekli olan evraklar sistem üzerinden yükleniyor.

Bakanlık gerekli incelemeleri yapıp, çalışma izin başvurusu için olumlu ya da olumsuz sonuçlandırıyor. Başvuru olumlu olarak sonuçlandıysa, 15 günlük süre içinde çalışma izni harçlarının ödenmesi gerekiyor. Başvuru onaylandıktan ve harç ödemesi yapıldıktan sonra Bakanlık çalışma izin kartını işverenin adresine gönderiyor.

Yabancı Çalışanların SGK İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Evinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar, sigorta işlemleri için kolay işverenlik uygulamasından yararlanıyorlar. Bu uygulama kapsamında iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, prim hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi kuruma verilmiyor. Bu bildirgelerin hepsi tek bir bildirgede toplanarak; “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Sigortalının işe giriş tarihi, günlük kazanç, çalışma gün sayısı ve ev hizmetlerinde çalışma nedeni bildirgede belirtilmesi gereken bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Düzenlenen evrak işveren ve sigortalı tarafından imzalanarak çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum’a veriliyor. Her ay bildirimin yeniden yapılmasına gerek yok. Kurum’a bildiriminin yapılmasıyla prim ödemesi her ayın sonunda banka aracılığıyla yapılıyor.

Ayrıca yabancı çalışma izni pasaport süresi kadar veriliyor.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süreli yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi?

 • 4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar.
 • Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların başka yükümlülükleri var mı?

 • Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

Ayrıca;

 • İş yeri tesciline ilişkin iş yeri bildirgesi,
 • Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,
 • Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,
 • Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi, 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi?

 • Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.
 • “www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması gerekmektedir.

Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir?

 • Herhangi bir çalışması olmayanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
 • İsteğe bağlı sigortalılar,
 • 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddelerine tabi sigortalılar,
 • Kurumdan aylık ve gelir alanlar, Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.
 • Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi?

 • Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 • Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.
 • Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmayacaktır.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak?

 • Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edecektir.
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir.

SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ye açık olması gerekmektedir.

 • Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebileceklerdir.

Evinizde temizlikçi, bulaşıkçı, gündelikçi ve hizmetçi olarak yabancı personel çalıştıramazsınız. Sadece çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve hasta bakımı için yabancı uyruklu bakıcı çalıştırabilirsiniz.

 • Evinde 15 (ON BEŞ) yaşından küçük çocuğu bulunanlar çocuk bakıcısı olarak çalıştırma şartıyla izin alabilir.
 • Evinde veya birinci derece akrabası olması şartıyla başka bir evde 65 (ALTMIŞ BEŞ) yaşından büyük birisinin genel bakımını yapması şartıyla izin alabilir.
 • 65 yaşından küçük ama hastalığı doktor raporu ile sabit olanlar için birinci dereceden akrabalar, ilgili kişinin bakımında çalıştırma şartıyla, yabancı bakıcıya çalışma izni alabilirler.

Nelere dikkat etmelisiniz?

Çalıştırmayı düşündüğünüz yabancı uyruklu bakıcının oturma izni olup olmadığı çok önemlidir. Oturma izni olan bakıcı için Çalışma İzni almak hem daha kolay hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Çalışma izni başvurusu için istenilen belgeler

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni varsa

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi,
 • Yabancı uyruklu bakıcının Oturma izin belgesinin fotokopisi,
 • Yabancıya ait pasaport sureti (Türkçe tercüme gereklidir.),
 • Yabancıya ait bir adet fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşverenin detaylı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınmış yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi (Detaylı)
 • İşverenin KEP adresi ve Elektronik imzası

Hazırlamanız gereken bilgiler

 • İşverenin e-mail adresi:
 • Yabancının mezun olduğu okulun adı:
 • Yabancının mezun olduğu bölümün adı:
 • Yabancının telefon numarası:
 • Yabancının medeni hali:
 • Yabancının yurt dışı ikamet adresi:
 • Yabancının yurt içi ikamet adresi:
 • Yabancının iş yerinde yapacağı görevle ilgili bilgi:
 • Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam talebinin gerekçesi:

Çalıştıracağınız yabancının oturma izni yoksa

Oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni almak istiyorsanız eğer, personel adayınız kendi ülkesindeki Türk büyük elçiliğinden referans numarası almalı, bu referans numarası ile Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru yapılmalıdır. Bunun için hazırlamanız gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir.

Konsolosluğa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar. 

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) (iki nüsha düzenlenir, bir nüshası konsolosluğa verilir.
 • Noter onaylı taahhütname (işveren tarafından düzenlenir)
 • Doğum Belgesi (yabancı personel tarafından temin edilir)
 • Sabıka kağıdı (yabancı personel tarafından temin edilir)

Yukarıdaki evraklar yabancı uyruklu bakıcı kendi ülkesinde ise kargo yoluyla gönderilir, personel adayınız Türkiye de ise, kendi ülkesinde giderken bir dosya haline getirilip kendisine verilmelidir. Personel adayınız kendi ülkesine gittiğinde Doğum belgesini ve sabıka kağıdını bu dosyaya ekleyip Türk büyük elçiliğine teslim etmelidir.

Bakanlığa yapılacak çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar;

 • Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 • Yabancı bakıcı’ya ait pasaport sureti
 • Yabancı şahsa ait bir adet fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 • İşverene ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bakımı yapılacak olan şahsın kimlik fotokopisi (Bakılacak kişi yaşlıysa sağlık belgesi de alınması gereklidir.)
 • İşverenin nüfus kayıt örneği
 • Başvuru danışman tarafından yapılacaksa vekaletname

Yabancı bakıcı sigorta primi 2021

İşveren, aşağıda belirttiğimiz evraklar ile SGK’ya gider, evrakları teslim ederek iş yeri sicil numarası ve e-bildirge şifresi alır. E-bildirge şifresi ile SGK’dan yabancı personelin işe girişi yapılır. İşe başlama tarihi olarak yabancı personelin çalışma izninin onaylandığı tarih yazılmalıdır.

Sigorta işlemlerine ne zaman başvurulmalı?

Yabancı personelin çalışma izni onaylandıktan sonra 20 gün içerisinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta kaydının yapılması zorunludur

Sigorta işlemleri için nereye başvurulmalı?

Sigorta işlemleri için iş yeri adresinizin bağlı olduğu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden başvurabilirsiniz.

Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

*İş yeri bildirgesi,

*İşverenin imza beyannamesi

*İşverenin nüfuz cüzdanı

*İşverenin ikametgahı

*Yabancı Personelin çalışma izni

2021 yılı için aylık SGK prim ücretleri ne kadar?

Aylık prim ücreti ödemesi 1.341,56 TL dir.

2021 ASGARİ ÜCRET TABLOSU (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 119,25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 3.577,50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 500,85 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 35,78 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.501,55 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 456,13 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 27,15 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 1.019,91 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 2.557,59TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 2.825,90 TL

 

Sigorta ücretini nereye yatırmalıyım?

Yabancı personel SGK prim ödemesi, normal vadesi (ilgili dönemin bir sonra ki ayın son gününe kadar) içerisinde istediğiniz bankadan ilgili hesaba yatırabilirsiniz.

Bildirge yapılması unutulur ise ne olur?

Bildirgenin hiç verilmemesi veya süresi içerisinde verilmemesi halinde bir asgari ücret ceza kesilir. Bu işlem bildirgenin verilmediği her ay için ayrı ceza uygulanmasına neden olur.

SGK ödemeleri yapılmaz ise hem faiz işler hem de   Personelinizin çalışma izni uzatma başvurusu yapılamaz.

Çalışma izinlerinin uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla ve her halükarda izin süresi sona ermeden yapılması gerekmektedir.

Çalışma İzni kaç günde çıkar?
Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat