Dış Ticarette Özel Fatura ve Bavul Ticareti - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Dış Ticarette Özel Fatura ve Bavul Ticareti

0 162

KDV Genel Uygulama Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda, aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır.

Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. Bu belgenin alınması için, gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. İstisna belgesi, sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır.

Özel faturanın KDV istisnasına konu olabilmesi için, satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. Birden fazla malın bedeli, aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir.

Özel Fatura, Türkiye de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslim ve satışlarda (Bavul Ticaretinde) düzenlenen belgedir. Beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü nüshaları eşya, gümrükten çıkarken onaylatılmak üzere alıcıya teslim edilir. Beşinci nüshası ise satıcıda kalır.

Satış bedellerine ait döviz, bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir.

Satın alınan mallar, fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde, Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup, özel faturanın 2, 3 ve 4, nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. Onay işleminin satıcılar, alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. Özel faturanın onaylı 4. nüshası, çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden, satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri, KDV matrahından indirilmektedir. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine; gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih, numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir.

Satıcı Özel Faturayı KDV’siz ve döviz cinsinden düzenler. Fatura tutarı karşılığında bankadan Döviz Alım Belgesi alır ve ancak bu işlem sonunda özel faturayı dahilde işleme rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanabilir.

Türkiye de ikamet etmeyen kişilere “Özel Fatura” düzenleyerek mal satışı yapma yetkisine (iznine) sahip KDV mükellefleri, 29 Aralık 2010 tarihinden geçerli olmak üzere faturalarını yeniden bastırmaları halinde “Ölçü Birimi” ve “Ağırlık Birimi” bilgilerini ihtiva edecek iki sütun ilave etmeleri gerekmektedir.

Özel Fatura düzenleme yetkisine sahip satıcı mükellefler, halen kullanmakta oldukları, “Özel Fatura”larını düzenlemeye devam edebileceklerdir.

Ancak;

a- Halen kullanmakta oldukları “Özel Fatura”larının her beş nüshasında da yer alacak şekilde faturanın arkasına, teslime konu malın geçerli ölçü birimi (kutu, koli, adet, kilogram, litre, metre gibi) bilgilerini yazmaları gerekmektedir..

b- Bilgiler ve fatura muhteviyatı; malların kilogram ölçü birimi dikkate alınarak hesaplanacak, malın ağırlığı faturanın arkasına yazmaları gerekmektedir.

c- Özel Fatura düzenleme yetkisine sahip satıcı tarafından, faturanın arkasına yazılan “Ölçü Birimi” ve Ağırlık Birimi” bilgileri kaşe kullanılarak imzalanması gerekmektedir.

d- Satış anında alıcıya teslim edilecek olan “Özel Fatura”nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüshalarının arkasının kaşe onaylı olması gerekmektedir.

61 Seri No’lu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren düzenlenen Özel Faturalı satışlara ait malların gümrükten çıkışı esnasında yapılan kontrollerde, fatura arkasına satıcı tarafından düzenlenen “Ölçü Birimi” ve Ağırlık Birimi” bilgileri, kaşe onayı ve imzası aranacaktır.

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat:2003/3)

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=7337D17D-D8D3-8566-4520D84730FA5A36

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ – (İhracat 2003/3) (30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 28 Temmuz 1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar;

a) Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması,

b) Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi,

kaydıyla, mer’i İhracat Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (e) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen özel faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.

BAVUL TİCARETİNDE KDV İADESİ UYGULAMASI

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

26.04.2014 tarihinden önceki uygulamada, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile mükelleflerin bu tür satışlarını KDV tahsil etmeksizin “Özel Fatura” ile yapabilmesine imkan tanınmıştı.

Söz konusu tebliğ düzenlemeleri uyarınca; vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDVİhracat İstisnası İzin Belgesi” alan mükellefler, tebliğde öngörülen diğer koşullara da uymak kaydıyla bu tür satışlarını katma değer vergisi tahsil etmeden yapabilmekteydiler.

Anılan mükelleflerin bu kapsamda satış yapabilmeleri için aranan diğer koşullardan biri de satış bedeline ait dövizin bankalara veya Özel Finans Kurumlarına satılarak, buna ilişkin olarak düzenlenecek döviz alım belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin, ilgili döneme ait KDV beyannamesine eklenmesiydi.

Ancak, 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve önceki tüm tebliğleri ortadan kaldırarak önceki düzenlemeleri tek bir tebliğ şeklinde toplayan KDV Genel Uygulama Tebliği ile “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)” konusunda bazı değişiklikler yapılmış ve bu kapsamdaki istisnanın tevsikinde “döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu” kaldırılmıştır.

Buna göre, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II.İstisnalar bölümünde yer alan A.İhracat İstisnası’nın 1.2 maddesinde bavulticareti kapsamında yapılan satışlar hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede, bağlı olduğu vergi dairesinden “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna İzin Belgesi) alan mükelleflerin, bu tür satışlarını KDV hesaplamadan yapabileceği açıklanmıştır.

Aynı maddede istisna izin belgesi almak isteyenlerin;

  • Gerçek usulde KDV mükellefi olması,
  • Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması, hükmü de yer almaktadır.

Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere, KDV Genel Uygulama Tebliği ekinde yer alan (EK:3) istisna izin belgesi verilir.

Haklarında yazılan olumsuz rapor nedeniyle istisna izin belgesi iptal edilenler, KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından genel esaslara dönmeleri halinde tekrar istisna izin belgesi alabilirler.

İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların var olması halinde KDV hesaplamadan işlem yaparlar. Buna göre;

  1. Teslim, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.
  2. Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir. (Bavul ticareti kapsamındaki satışlarda bu limit daha önce 600,00 TL iken 2.000,00 T L’yeyükseltilmiştir.)
  3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılamaz.

Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen KDVUygulama Tebliğ ekinde yer alan (EK:4) “Özel Fatura” kullanılır.

Özel fatura beş nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası alıcıya verilir. İki, üç ve dördüncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasındaonaylatılır. Beşinci nüsha ise satıcıda kalır.

Satıcı özel faturayı KDV’siz ve döviz cinsinden veya Türk Lirası üzerinden düzenleyerek çıkış gümrüğü beyanı bölümünde yer alan kısma döviz cinsi ve miktarını belirtir.

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından onaylatılması mümkün olduğu gibi, alıcılar tarafından veya kargo ile yapılan ihracattataşıyıcı firma tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar nedeniyle ihraçedilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır.

Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen ay başından itibaren üç ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölgesinden çıktığını gösteren bu gümrük kapılarında onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir. Bilindiği üzere eski tebliğlerde bu uygulama, fatura kesim tarihinden itibaren üç aylık süreyi kapsıyordu. Ancak bundan böyle yeniuygulamada fatura kesim tarihini izleyen aydan itibaren üç aylık sürenin başlaması durumu söz konusudur.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri, KDV matrahından indirilebilmektedir. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusuyapılmaktadır. Yüklenilen vergilerin indiriminin olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilecektir.

Buna göre bavul ticareti kapsamında yapılan satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirmedönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilir. Söz konusu beyannameye onaylı özel faturanın bir nüshası

veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste eklenir. Beyan, ilgilidönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 322kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkatealınarak belirlenen KDV tutarı yazılır. İade talep edilmemesi halinde “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılır.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

  • Standart iade talep dilekçesi

– Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste

  • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
  • Yüklenilen KDV listesi
  • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Mahsuben iadede; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan iade talepleri yukarıdaki belgelerinibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade talep eden mükelleflerde ise; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yiaşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iadetalebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Son Değişikliklerin Önceki Uygulamalarla Karşılaştırılması

Bilindiği gibi, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlar “bavul ticareti” olarak adlandırılmaktadır.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı KDV Kanununun

(11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Bu istisnanın uygulamasına yönelik düzenlemeler 61 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde yapılmıştır.

01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” ile söz konusu tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, yeni tebliğ ile önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler 01.05.2014 tarihinden önceki uygulamalarla karşılaştırmalı olarak ana başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.

1- Bavul Ticaretinde Hem KDV İstisnasının Uygulanması Hem de KDV İadesinden “Döviz Alım Belgesi” Zorunluluğu Kaldırıldı.

61 Seri No.lu KDV Tebli i ile yapılandüzenlemeye göre; KDV Genel Uygulama Tebliği ile 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren;
Düzenlenen Özel Fatura KDV’li yurt içi satış

olarak beyan edilmesi gerekmekteydi,

Döviz alım belgesi ibraz edilmeden bu kapsamdayapılan

satışlar KDV istisnası kapsamında beyanedilememekteydi.

KDV istisnası uygulaması açısından gerekistisnanın beyanında, gerekse KDV

iadesinde dövizalım belgesi aranılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

2- Bavul Ticareti Kapsamındaki Satışlarda Artık Mal İhracatı Gibi Beyan Edilecek

61 Seri No.lu KDV Tebliği ile yapılandüzenlemeye göre; KD V Genel Uygulama Tebliği ile 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren;
Bu kapsamda yapılan satışlar,

Satışın yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi verilinceye kadar mal yurt dışına çıkarılır,

>Onaylı özel fatura ve döviz alım belgesi temin

edilirse ihracat istisnası olarak beyan ediliyordu.

Ancak, özel fatura düzenlenerek vergi tahsil edilmeden yapılan bu satışlarda

beyanname verme süresi içinde döviz alım belgesinin temin

edilememesi ve gümrükte onaylanmış özel faturanın intikal etmemesi halinde, yurt içi

satış yapılmış gibi değerlendirilmekte, beyanname üzerinde KDV

hesaplanarak beyan edilmekteydi.

Söz konusu belgelerin geldiği dönemde ise, hesaplanan KDV tutarı indirilecek KDV olarak

dikkate alınmakta ve indirimin mümkün olmaması

halinde ise iade olarak talep edilmekteydi.

Bavul ticaretinde de ihracatı istisnasının beyanındageçerli olan

uygulamaya geçilmiştir. Bavul ticareti kapsamında KDV’den istisna

olarakyapılan satışların ve bu satışlara ilişkin istisnanın

Özel faturanın düzenlendiği dönemde değil,Kanun’da belirtilen/p>

3 aylık süre aşılmamak koşuluyla bu malların yurt dışı edildiği

dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Örnek: Özel faturası 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen bavul

ticareti kapsamındaki malların 25 Temmuz 2014 tarihinde yurt dışı

edilmesi ve buna ilişkin onaylı özel faturanın satıcıya

intikaletmesi halinde, bu satış ve istisna beyanı Mayısayında

değil, Temmuz ayı KDV beyannamesi ilebeyan edilecektir.

3- Bavul Ticareti Kapsamında Satılan Malların Yurt Dışı Edilme Süresi İle İlgili Değişiklik Yapıldı

1 Seri No.lu KDV Tebliğ i ile yapılandüzenlemeye göre; KDV Genel Uygulama Tebliği ile 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren;
Malların satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde

belirlenecek gümrük kapılarından yurt dışınaçıkarılması gerekmekteydi.

Satın alınan malların özel fatura tarihini izleyenaybaşından itibaren üç ay içinde gümrük kapılarından yurt dışına çıkarılması uygun görüldü

Yeni düzenlemede, malların yurt dışı edilme süresine ilişkin 3 aylık süre, malların satın alındığı tarihten değil, izleyen aybaşındanitibaren başlayacaktır

4- Bavul Ticareti Yoluyla İhracata Konu Olacak Mallara Sınırlama Getirildi

61 Seri No.lu KDV Teblii ile yapılandüzenlemeye göre; KDV Genel Uygulama Teblii ile 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren;
Bu kapsamda satın alınıp yurt dışı edilecekmallarla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktaydı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan

mallar için bu kapsamda işlem yapılamayacağı açıklandı.

Yani, ÖTV Kanunu’na ekli I sayılı listede yer alan akaryakıt

vemadeni yağ ürünlerinin bavul ticareti kapsamında KDV’den istisna olarak teslim edilmesi söz konusuolamayacaktır.

5- Bavul Ticareti Kapsamında Yapılacak Satışlarda Asgari Satış Tutarı Artırıldı

61 Seri No.lu KDV Tebliği ile yapılandüzenlemeye göre; KDV Genel Uygulama Tebli>ği ile 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren;
Bu kapsamda yapılan satışlarda söz konusu

istisnanın uygulanabilmesi için, mal satışlarının

özel faturada gösterilen vergisiz bedelleri toplamının 600 TL’ninüzerinde olması gerekmekteydi.

(93 Seri Nolu KDV Tebliği ile)

Bavul ticareti kapsamında yapılacak asgari satıştutarı olan 600 TL,

1 Mayıs 2014 tarihindenitibaren 2.000 TL’ye

yükseltilmiştir. Bavul ticareti kapsamında KDV tahsil edilmedensatış yapılabilmesi için, satılan malların

vergisizbedellerinin toplamının 2.000 TL’nin üzerinde

olması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/kdv/1704213/EK.pdf

Özel Fatura Örneği

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat