Derneklerde Denetim - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Derneklerde Denetim

0 9

Denetim neden önemli ?

Dernekler; Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde İç Denetim ve Dış Denetim olarak adlandırılabilecek Denetime tabi tutulurlar.

İç Denetim; Derneğin tüzüğünde belirtildiği üzere 6 ayda bir veya en geç yılda bir Dernek Denetim Kurulu  tarafından incelenerek, rapor tutulmasıdır.

Dış Denetim ise; İçişleri Bakanlığı veya Valilik İl Dernekler Müdürlüğü Dernekler denetçileri tarafından uygun görülen aralıklarla Denetlenmesidir.

Denetim; bir işlem, eylem veya uygulamanın amaca ve mevzuata uygunluğunu belirlemek için yapılan faaliyetin bütünüdür.

Denetimin amacı;

 1. a)Kuruluşun, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini, faaliyetleri ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkililik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, kuruluşun daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmesi için rehberlik etmek ve ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için yardımcı olmaktır.
 2. b) Uygulamada mevzuattan sapmalar varsa nedenlerini araştırıp, durumun düzeltilmesi için alınması gerekli önlemleri önermektir.

Denetimde incelenecek belgeler ve inceleme usulü

Kuruluşun iş ve işlemlerinin kontrolü için gerekli olan tüm defter ve belgeler;

 1. a) Kuruluşun tasdikli tüzüğü ve varsa diğer iç mevzuatı,
 2. b) İnceleme yapılacak dönemde tutulması zorunlu olan defterler;

1) İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defteri,

2) Bilanço esasında defter tutulması halinde; karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, yevmiye defteri ve büyük defter,

3) Demirbaş defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve envanter defterinin tutulması zorunlu olmadığından, tutulmuş ise bu defterler de incelenir.

 1. c) Gelir toplanmasında kullanılmak üzere bastırılmış olan alındı belgeleri ve ayni yardım tahsil belgeleri,

ç) Kuruluşun banka hesaplarına ilişkin hesap ekstreleri (Banka yetkililerince tasdik edilmiş olarak),

 1. d) Harcama belgeleri ve ayni yardım teslim belgeleri,
 2. e) Yetki belgeleri,
 3. f) Genel kurul evrakı;

1) Toplantı duyurusuna ilişkin belge,

2) Toplantı açılış ve divan tutanakları,

3) Toplantıda verilen önergeler,

4) Oylamalar gizli yapılmışsa oy pusulaları, faaliyet, denetim ve mali raporlar,

5) Genel kurul sonuç ve varsa organlardaki değişiklik bildirim yazları,

 1. g) Gelen giden evrak dosyaları,

ğ) Dernek beyannameleri,

 1. h) Üyelikle ilgili yazışmalar;

1) Üyelik müracaat dilekçeleri,

2) Üyelik müracaatlarına verilen cevap yazıları,

3) Varsa üyelikten ayrılma talep yazıları,

ı) Gayrimenkullerin tapu ve kullanım durumlarına ilişkin belgeler (Kira kontratı vb.) ,

 1. i) Taşıt araçlarına ilişkin ruhsat belgeleri,
 2. j) Sandığı ve ticari işletmesine ilişkin defter ve belgeler
 3. k) Kuruluşa ait sair belgeler.
Dernekler kaç yılda bir denetlenir?
5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu maddesinde derneklerin gerek görülen hallerde İçişleri Bakanı ve mülki idare amirleri tarafından denetletileceği belirtilmiş, aynı Kanunun 27 nci maddesinde kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklerin iki yılda bir denetlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat