Dernekler Kanunu Değişiklikleri - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Dernekler Kanunu Değişiklikleri

28

Dernekler Kanunu Değişiklikleri


1 – 26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı yasanın 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri ile Dernekler K.nun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

(a) – Dernekler, önceden olduğu gibi genel kurulu izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, örnek forma uygun olarak doldurup İl Müdürlüğüne bildireceklerdir.

(b) – Yine yeni düzenleme ile çalışma dönemi içinde dernek üyeliğine yeni kabul edilen kişiler ile dernek üyeliği sona eren kişilerin, kabul ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde idari birime bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde (ikametgâh) meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

(c)– Başka bir düzenleme ile de dernek üyeliği devam edenlerin listesinin (adı ve soyadı, doğum tarihi ve kimlik numaraları belirtilerek) en geç 26.09.2020 tarihine dek idari birime bildirilmesi istenmektedir.

Yukarıda belirtilen bildirimler, “en büyük mülki amirliğe” (Vali/Kaymakam) yapılmakta iken, yeni düzenleme ile bu bildirimler bundan sonra doğrudan “dernekler birimine” yapılacaktır. Bu idari birimin adı, “İl Dernekler Müdürlüğü” iken, yeni düzenleme ile idari birimin ünvanı “İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüğü” olmuştur.

(d) – Bilindiği gibi bu bildirimler elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Her derneğin DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) şifresi olup, iletimler bu kayıt üzerinden yapılmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile üyeliğe ait bildirimlerin şekli, içeriği ve eklenecek belgeler, Dernekler Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

(e) – Dernekler Kanunu’nun “ceza hükümleri” ni düzenleyen 32 inci maddesine (s) bendi eklenerek; bu bildirimleri belirtilen süre içinde yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2 – Öte yandan günümüzdeki salgın ortamı nedeniyle, derneklerin genel kurul toplantıları ve bildirimler, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7244 sayılı kanunla ertelenmiştir.

Kanunun “toplantı ertelemeleri” ni düzenleyen Md.2/ç bendine göre;

“Dernekler Kanununun ve TMK. nun dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları31.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sone erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevcut organların görev ve sorumlulukları, erteleme süresi sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

(BİLGİ NOTU :7244 sayılı kanuna göre, KOOPERATİFLER KANUNU’ nda öngörülen genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul toplantılarının en geç 3 ay içinde yapılması gerekmektedir. ( Md. 2/d)

3 – Geçtiğimiz dönemde Dernekler Yönetmeliğinde de bazı değişiklikler olmuştu. Bunları hatırlamak amacıyla aşağıda özetleyerek açıklıyoruz:

*Alındı Belgesi Kayıt Defteri” , “Demirbaş Defteri”, “Envanter Defteri” nin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir. (m.32)

*Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin banka ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont, hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. (m.38)

*Dernek giderleri ise, fatura, parakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, banka dekontu ..gibi belgeler, harcama belgesi olarak kullanılabilir.

*Bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Ayni Yardım Teslim Belgesi (Ynt.Ek.14) ile yapılır.

*Dernek adına gelir tahsis edecek kişi ya da kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, yetki belgesi olmadan da gelir tahsil edebilir. (m.46)

*Genel kurula çağrı usulü: Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az 15 gün önceden üyelere, tarih, yer, saat ve gündem belirten çağrı yazısını, gazete veya derneğin internet sayfası veya e-posta adresine veya SMS göndererek bildirir.


Kaynak : hukukihaber.net

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat