Dahilde İşleme İzin Belgesi - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Dahilde İşleme İzin Belgesi

0 138

DİR Otomasyon Projesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi

DİR Otomasyon Projesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İlk Müracaat Evrakları

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
Projeyle birlikte,
Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta,
Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte,
Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

Elektronik İmza Düzenlemeleri Elektronik İmza Hizmet Sağlayıcıları Faaliyete Başlama Tarihi
Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven) 24/06/2005
TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi) 30/06/2005
Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. (Turk-Trust) 16/07/2005
EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. (E-Tuğra) 01/09/2006

Proje Nedir?

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin; firma başvurusundan kapatılmasına kadar geçen bütün süreci elektronik ortamda gerçekleştirmeyi amaçlayan bir projedir.

Elektronik İmza Nedir?

•İmza sahibine bağlı ve tasarrufunda bulunan, güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, imza sahibinin kimliğinin tespitine yarayan ve veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitine imkan veren elektronik veridir.
•Diğer bir ifadeyle; el ile atılan (ıslak) imzanın fonksiyonlarını kapsayan, bireyin kimliğini tanıtan ve bireyin belgeyi onayladığını gösteren elektronik formattaki imzadır.
•Elektronik imza, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır.

Projenin İşleyişi
Firmanın Sisteme Tanımlanması (Bir Defa)
1.      ADIM
Elektronik İmza
Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmelidir.
   – E – Güven
   – Türk Trust 
   – E – Tuğra
– Tübitak (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
Nitelikli Elektronik İmza kullanımı için Gerekli Programları bilgisayara yüklenmelidir.
2. ADIM (Web’den İlk Müracaat-Yetkilendirme Başvurusu)
·  Dahilde İşleme Rejimi programını kullanmak isteyen her kişi (İhracatçı Firma, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Kamu Kurumu ya da Kuruluşlarının kullanıcıları) internet üzerinden www.ekonomi.gov.tr adresinden Ekonomi Bakanlığı E-imza Uygulamalarından Yetkilendirme Başvurusu yapmak zorundadır
·  Yetkilendirme başvurusu yapılırken temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikasının kullanılması zorunludur. Başvuru ekranında; nitelikli elektronik imza sertifika sahibinin, yani ihracatçı firma, kurum ya da kuruluşun uygulamayı kullanmak için yetkilendireceği kişinin kendisi ile ilgili bilgiler ve temsil ettiği firma, kurum ya da kuruluşun bilgileri (İhracatçı Firmalar için, Firmanın Vergi Numarası ve Firmanın Unvanı) www.ekonomi.gov.tr adresinden  Ekonomi Bakanlığı Elektronik İmza Uygulamaları  bölümünden girilmesi gerekmektedir.
·  Başvuru ekranında girilen TC Kimlik Numarası ve temsil edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarasının doğru girilmesi gerekmektedir.
·  Bir firmadan birden fazla kişi uygulamayı kullanacak ise her bir kişi için ayrı ayrı yetkilendirme başvurusu yapılmalıdır.
·  Yetkilendirme başvurusunun onayı, istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda internet üzerinden yapılan başvuru ekranında yazılan e-posta adresine bildirilecektir.
3. ADIM
 İhracatçı Firma Kullanıcıları için:
Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını kullanabilmek için internet üzerinden yetkilendirme başvurusu yapılmasını müteakip ihracatçı firmalar için istenen aşağıdaki belgeler bağlı olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce elektronik ortamda sisteme tanıtılması amacıyla, teslim etmeleri gerekmektedir.
FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ
BİLGİ VE BELGELER

 1.  Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
 2. İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)
 3. İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
 5. Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)
 6. Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)
 7. Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)
 8. İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)
 9. Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
 10. Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)
 11. İlgili firmaya ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

 (*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.  
(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.
(***): İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen Tahakkuk Fişleri veya ilgili SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.
NOT : 

 1. Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
 2. Taahütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek-3’te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına Ekonomi Bakanlığınca izin verilmez.
 3. Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere Ekonomi Bakanlığınca izin verilmez.
 • FİRMA TANIMLAMA FORMU
İhracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını ihracatçı firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişilere noter huzurunda imzalanarak verilen taahhütnamedir. Firma, ayrı ayrı olmak üzere bir ya da daha çok (istediği kadar) kişiye yetki verebilir.
Firma adına yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. Yetki verilen kişinin; 01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …….. vergi numaralı ve …….. unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim ifadesi yer almalıdır.
 • Hangi firma adına işlem yapılacağı yer almalıdır.
 • Verilen yetkinin bitiş süresi gün ay ve yıl olarak belirtilmelidir.
 • Yetki verilen kişinin aşağıdaki kimlik bilgileri yer almalıdır.
* T.C. Kimlik Numarası
* Adı Soyadı
* Nüfusa kayıtlı olduğu yer
* Ana ve Baba Adı
* Doğum yeri ve tarihi
* Cinsiyeti
* Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No

Yetkilendirmeye ilişkin taahhütname firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalandıktan sonra tasdik ettirilmelidir.

Taahhütname Süresinin Uzatılması: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce gönderilmiş bir taahhütnameyle Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamayı kullanma yetkisi verilen kişinin yetki süresini uzatmak için yukarıdaki tüm bilgileri içeren bir taahhütname uzatma belgesinin ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanması ve bu belgenin işlem yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taahhütname süresi dolan kişiler uygulamaya giremezler.

Taahhütnamenin İptal Edilmesi: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin taahhütnamesinin iptal edilmesi için, ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş bir taahhütname iptal belgesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne verilmesi gerekmektedir. Taahhütname İptal Belgesinin gönderilmesine kadar olan süre içerisinde kişinin yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, bilgi hattının telefonla aranması gerekmektedir.

TAAHHÜTNAME

01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …….. vergi numaralı ve …….. unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.
İmza – Kaşe
TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

T.C. KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
ANNE ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
CİNSİYETİ :
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :
CİLT NO :
AİLE SIRA NO :
SIRA NO :

Proje ile Getirilen En Temel Yenilikler 

1.Tek GTİP uygulamasına geçilmiştir.
Firmalar ithal veya ihraç edecekleri bir ürüne karşılık onlarca GTİP yazabiliyorlardı. Proje ile birlikte tek ürüne tek GTİP uygulamasına geçilmiştir.
2.Belge numarasının yanında her bir ürün satırına “Satır Kodu” eklenmiştir.
Satır Kodu, belge üzerinde yer alan her bir ürünü tarif eden 11 karakterli bir numaradır. Sistem bu kod üzerinde işlemektedir.
Her Belge İçin

1.İthalat/İhracat listelerinin hazırlanması 
•Madde adı alanına ürünün ticari adı yazılacak.
•İkinci birim zorunlu olmamakla beraber, ürünün ikinci birimi varsa mutlaka yazılmalıdır. Eğer ürünün üçüncü bir birimi de varsa açıklamalar alanına yazılmalıdır.
•Gerekli ise Madde türü alanı mutlaka işaretlenmelidir.
•Ülke alanı ile açıklama alanı zorunlu değil.

2.Hammadde Sarfiyat tablosunun hazırlanması 
•Bir birim ihracat için gerekli olan net ithalat miktarı yazılacak.
•Varsa fire oranı yazılacak.
•Açıklama yazmaya ihtiyaç varsa mutlaka yazılacak.
•Formül: Bir Birimde Kullanılan İthal İhtiyacı = Bir Birimde Kullanılan İhracat Miktarı / ((100-Fire Oranı)/100)

 3.Varsa Yan Sanayicinin eklenmesi 
•Yan sanayici firma, normal firma gibi sisteme bütün evrakları ile beraber tanımlanacak.
•Yan sanayici her belge için ayrı ayrı belirtilecek
•Sistemde kayıtlı olmayan yan sanayici eklenememektedir.

4.Başvurunun Gönderilmesi
•Açıklama alanına, belge ile ilgili istekler yazılabilir.
•İmzalanmadan başvuru gönderilmiş olmaz.
Yukarıda belirtilen ihracat, ithalat ve hammadde sarfiyat tabloları, yan sanayici bilgileri elektronik ortamda firma sayfasından sisteme girişi sağlanır. Daha sonra Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden ilgili uzman ile irtibata geçilir.
Belge onaylanmadan önce; firmanın üretim faaliyetinde bulunup bulunmadığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yerinde tespit edilir.

Belge Durumları 
Giriş = Hazırlık aşaması, müracaat yapılmamış
Başvuru = Müracaat yapılmış, henüz değerlendirmeye alınmamış.
Değerlendiriliyor = Müracaat değerlendirilmeye alınmış
Askıda = Uzman arkadaşlarla irtibata geçiniz.
Red = Müracaatınız olumsuz bulunmuş.
Açık = Müracaatınız olumlu bulunarak belgeniz düzenlenmiş

Belge Aldıktan Sonra… 

 Belge Basılı Nüshasının Gönderilmesi 
•Belge onaylandıktan sonra firma talebine istinaden İhracatçı Birliğinden alınabilmektedir.
•Revize işlemi yapıldıktan sonra belge aslı ile birlikte İhracatçı Birliğine başvurulması durumunda eski belgenin ilgili sayfaları alıkonularak yeni belgenin ilgili sayfaları basılarak firmaya verilir.

 Aracı İhracatçı ve Temsilci İthalatçılar, 
Aracı ihracatçılar ile Temsilci ithalatçıların, belge alındıktan sonra İhracatçı Birliğine bildirilmesi gerekmektedir.
-Aracı ihracatçı tanımlaması için belge sahibi firmanın belgesinde kullanacağı aracı ihracatçının unvanı ve vergi numarasının belirtilerek müracaat etmesi gerekmektedir.
-Temsilci ithalatçı tanımlaması için belge sahibi firmanın müracaatı gerekmektedir. Müracaat ekinde temsilci firma ile yapılmış sözleşme ibraz edilmelidir.
Aracı ihracatçı ile temsilci ithalatçı firmaya, belgenin bir nüshası verilerek belgeyi nasıl kullanacakları anlatılmalıdır.

Belge Aldıktan Sonra… 

1.İthalat/İhracat işlemleri 
•Satır Kodu, 11 karakterli ve noktasız olarak beyannamenin kalem giriş ekranında yer alan DİİB satır kodu alanına yazılacak.
•Belge numarasını sorduğu alan boş geçilecek.

2.Mahrece İade 
•İhracat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu (2351) yazılacak, Mahrece İade alanı işaretlenecek
•Hangi ürün iade ediliyorsa o ürüne ait İthalat Satır Kodu yazılacak.

3.Geri Gelen Eşya 
•İthalat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu yazılacak Geri Gelen Eşya alanı işaretlenecek
•Hangi ürün geri geliyorsa, o ürüne ait İhracat Satır Kodu yazılacak.

4.Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi (Kat’i İthalat) 
•İthalat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu (4051) yazılacak
•Hangi ürün serbest dolaşıma giriyorsa o ürüne ait İthalat Satır Kodu yazılacak.

 Proje Kapsamında; 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının : Bütün Belgeleri Görme İşlem Yapabilme Yetkisi
İhracatçı Birliklerinin : Bütün Belgeleri Görme ve Revize Yapabilme
Firmanın : Kendi Belgelerini Takip ve Revize Müracaatı
Denetim Birimlerinin : Bütün Belgeleri Görme Yetkisi
vardır.

Gümrükle Veri Alışverişi 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iki türlü veri alınmaktadır.
1.Tescil sırasında (tescilden önce) alınan veriler.
•Bu aşamada belge ile ilgili kontroller için ihtiyaç duyulan veriler alınmakta ve miktar düşümleri bu veriler üzerinden yapılmaktadır.
•Kontrollerin ardında hata varsa, kullanıcıya gerekli uyarı verilir. Eğer hata yoksa düşümler yapıldıktan sonra, belgede yer alan özel şartlar ile teminat miktarı ve teminat değeri bilgisi ilgili gümrük memuruna gösterilir.
•Miktar açısından düşümler bu aşamada yapılmaktadır.
2.Beyannamenin kapatılmasından sonra alınan veriler
•Belgenin kapatılmasında ihtiyaç duyulan veriler bu aşamada alınmakta ve yeniden gerekli kontroller yapılmaktadır.
•Değer açısından gerçekleşmeler bu aşamadan sonra yansıtılmaktadır.

Gümrük İşlemlerinde Verilen Uyarı Mesajları 
•İlgili kalem kaydı bulunamadı.
•Belge sahibi firma değilsiniz.
•Belgenizin suresi bitmiş.
•Belgenizin durumu açık değil.
•İlgili GTİP doğru değil. Olması gereken GTIP …..
•Satışa esas birim öngörülene ait değil. Olması gereken birim ….
•Satışa esas miktar öngörülenden fazla. Gereken en fazla miktar …..
gibi uyarı mesajları verilmektedir.

Gümrükte Yapılan Hatalar 
•Muafiyet Kodunun Hatalı Girilmesi (D1A)
•Satır kodunun yanlış yazılması
•Karışım oranlarının yanlış yazılması
•Birimlerde yapılan hatalar
•Miktarlarda yapılan hatalar

Belge Aldıktan Sonra… 
Revize İşlemleri
•Madde Bilgileri revize talebi
•Sure Talebi
•Yan sanayici revize talebi
•Özel Şart revize talebi
•Teminat değişikliği talebi
uygulama üzerinden yapılacaktır.

Belgenin İptal edilmesi ; Uygulama üzerinden iptal talebinde bulunulmasından sonra belgenin aslı Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Faturaların ve beyannamelerin girilmesi; 
Yurt İçi Alım Faturası, Yurt içi Satış Faturası, Özel Fatura ile Yapılan Satış Faturaları ve Otomasyon olmayan gümrüklerden yapılan İthalat/İhracat beyannameleri belge kapatılmasından önce içerisinde 2007/2 sayılı tebliği gereği sisteme girilip onaylanması gerekmektedir.
Otomasyon dahil gümrüklerden yapılan İthalat- İhracatlara ilişkin beyannameler kesinlikle sisteme girilmeyecektir

BELGENİN KAPATILMASI  
1.Uygulama üzerinden kapatma başvurusu yapılması 
•Fatura ve beyannameleri girdiğinizden emin olunuz.
•Girmiş olduğunuz beyanname ve faturaların onaylayıp onayladığınızı kontrol ediniz.
•Tescillerde bulunan beyannamelerin ilgili gümrük kapısından kapatılmasını sağlayınız
•Belgenizle ilgili giriş aşamasında bulunan revize taleplerini iptal ediniz.
•Kapatma revizesini öneriyoruz.

2.İhracatçı Birliğine evrak asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir. 
FİZİKİ MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER 
1- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)
2- Gümrük Beyannameleri asılları (*)
3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)
4- İhracat Listesi (Ek-5)
5- İthalat Listesi (Ek-6)
6- Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)
7- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)
8- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)
9- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)
10- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)
11-Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
12-Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)
13- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)
14-Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)
15-Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)
16-Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)
(*) Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere
(**) : Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde
NOT: Gerekli görülmesi halinde Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir

GÜMRÜK MUAFİYETİ

 •Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan girdilerin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5486 sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44. maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.
•İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.
Proje ile elde edilen kazanımlar 
•Belgelerle yapılan işlemler anlık olarak takip edilebilmekte, gerekli bilgiye sahip olunmakta ve bu sayede karar süreçleri hızlanmaktadır.
•Zaman tasarrufu sağlanmaktadır.
•Elektronik Evrak Akışı ve Arşiv gibi kazanımlarla iş yükü hafifletilmiştir.
•Her hangi bir yere bağımlı olunmaksızın bilgiye ulaşabilmekte ve işlem yapılabilmektedir.
Firmaların kazanımları… 
1.Her belge müracaatı için istenen evraklar sadece bir defa istenmekte, bu evraklar suresi bitimine kadar yeniden istenmemektedir. Belge müracaatları için ise herhangi bir evrak istenmemektedir.
2.Ortalama 2 haftada sonuçlanan belge müracaatları aynı gün veya bir sonraki gün, revize müracaatları ise aynı gün sonuçlandırılmaktadır.
3.Sisteme dahil olan Firmalar bütün işlemlerini kendi ofislerinden yapabilmekte (müracaat, her türlü revize, kapatma, iptal vs), belge ile ilgili yapılan ithalat ve ihracat işlemlerini anında takip edebilmektedirler.
4.İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmamaktadır.
5.Gümrük memurları GTİP, miktar ve değer gibi kontrolleri yapmamakta, sistem tarafından otomatik olarak (birkaç saniye içinde) yapılmaktadır.
6.Belge ile ilgili yapılan bütün işlemler takip edilebildiğinden kapatmada yaşanan zaman kaybının önüne geçilmiştir.
7.Kapatma esnasında istenen hammadde sarfiyat tablosu istenmemekte, sisteme tarafından gerçekleşen değerler üzerinden otomatik olarak hazırlanmaktadır.
8.Yine belge kapatılmasında aranan beyanname teyitleri otomasyonlu gümrüklerden yapılan işlemlerde aranmamaktadır.
9.Teminatların iadesinde yaşanan sıkıntılarında önüne geçilebilecektir.
Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerden yararlanma prosedürleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi ilk müracaat, Dahilde İşleme İzin Belgelerinde revize uygulamaları, Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılması  konusundaki işlemler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ ve Ekleri’nde verilmektedir.
Uygulama giriş sayfasına erişim için tıklayınız.
Dahilde işleme izin belgelerinin başvuru-takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan veren DİR Otomasyon Projesi hakkında genel bilgilere, projeye dahil olabilmek için yapılması gerekenlere, proje kullanma kılavuzu ile ilgili bilgilere erişim için;

Yetki Belgesi Örnekleri

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sistemi Önemli Linkler Kullanma Kılavuzları

Dahilde İşleme Rejimi 

Özet ve Önemli Linkler
Dahilde İşleme Rejimi Projesini Kullanmak İçin Yapılacak İşlemler

Projeyi kullanabilmek için;
·  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS)

Tübitak BİLGEM ( Kamu Kurumları İçin)

E-Güven

TürkTrust

E-Tuğra

tarafından verilmiş bir Nitelikli Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmak ya da temin etmek.

Detaylar için tıklayınız?
·  Nitelikli Elektronik İmza kullanımı için Gerekli Programları bilgisayara yüklemek.
·  Temin edinilen Nitelikli Elektronik İmza Sertifikasını kullanarak www.ekonomi.gov.tr adresinden E-İmza Uygulamaları bölümünden Yetkilendirme Başvuruları bölümünden Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını seçerek yetkilendirme başvurusu yapmak.

Detaylar için tıklayınız?
İstenilen evrakları bağlı olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne vermek.
Projeyi Kullanma Kılavuzları
İhracat: 2007/2 Sayılı Tebliğ 
DİR Kapsamında Beyanname Sorgulama(TCGB)
Türkçe Font TNR
Yetki Belgesi Örnekleri

Firma Kullanma Kılavuzları

http://www.immib.org.tr/files/downloads/dahilde_ve_haricte_isleme_rejimi/DIR_Firma_Kullanim_Kilavuzu.pdf

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) almak istiyorum, ne yapmalıyım?
– DİİB alacak firma, yetkili kuruluşlardan E-imza sertifikası temin eder. E-İmza Uygulamaları

– Firma, temin ettiği E-imzasının yetkilendirmesini Ekonomi Bakanlığı e-imza uygulamaları web sayfasından gerçekleştirir.

– 2007/2 sayılı tebliğ eki EK-1`de yer alan evraklarla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne (İBGS) firma tanımlaması için müracaat eder.

– İlgili İBGS firmanın faaliyetini yerinde tespit eder veya ettirir.

– İlgili İBGS`ce firma tanımlaması yapıldıktan sonra, Ekonomi Bakanlığına, elektronik ortamda belge başvurusunda bulunulur. (İhracat listesi, İthalat Listesi, Hammadde Sarfiyat Tablosu Elektronik Ortamda Girilir)

– Firma DİİB onaylandıktan sonra isterse, bir dilekçe ile müracaat ederek ilgili İBGS’den talep eder.

-Firma sisteme aktarılan belgelerin güncellemesini sağlar. Her yeni belge ve revize başvurusunda güncellenecek evrakları ilgili İBGS’ye dilekçe ekinde gönderir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat