Banka Kredi Taksitlerinin Maaştan Kesilmesi Muvafakati -

Banka Kredi Taksitlerinin Maaştan Kesilmesi Muvafakati

Yargıtay Kararı

0 74

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2015/34078
KARAR NO: 2016/11777
KARAR TARİHİ:20/04/2016

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/11/2015
NUMARASI: 2015/784­2015/755
DAVACI : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
DAVALI : ­

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Güler Yağcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
14. İCRA HUKUK
MAHKEMESİ
ESAS NO : 2015/784
KARAR NO: 2015/755
DAVACI ­ (TAKİP ALACAKLISI): ZİRAAT BANKASI A.Ş ­
VEKİLİ : Av. İ.Y.
DAVALI­ : ­
DAVA : ŞİKAYET ­( 16.07.2015 GÜNLÜ KARARIN İPTALİ)
DAVA TARİHİ : 19/10/2015
KARAR TARİHİ : 03/11/2015
GEREKÇELİ KARARIN YAZIM TARİHİ : 04/11/2015

Mahkememizde görülmekte olan davanın HMK ‘da öngörülen basit yargılama usulüne yapılan ön incelemesi sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı­ alacaklı vekili dilekçesinde özetle; Anadolu 4.İcra Müdürlüğünün 2015/1775 E. sayılı dosyasında borçlu Perihan A……. ve Mustafa So…… hakkında takip yaptıklarını, borçluların Ziraat bankası A.Ş.’den kredi kullanırken kredi borcunda temerrüde düşülmesi halinde sözleşmenin 13. Maddesi gereğince bankanın rehin, takas , mahsup ve hapis hakkını kabul ettiklerini, ayrıca kredi borçlusu Perihan Al…..’in bireysel kredi sözleşmesine ek rehin sözleşmesi ve taahhütname ile virman­ takasa mahsup talimatı vererek emekli maaşı dolayısıyla SGK’dan olan tüm alacaklarını bankaya rehnettiğini, kredi kefili Mustafa So….’ın da bireysel kredi sözleşmesine ek rehin sözleşmesi ve taahhütname ile virman­ takas talimatı ile SGK’dan almakta olduğu emekli maaşını devir ve temlik ettiğini, Emekli maaşları teminat gösterilerek çekilen dosyaya konu borç nedeniyle borçluların SGK’dan almakta olduğu emekli maaşları üzerine
haciz tatbiki ve ilgili kuruma müzekkere gönderilmesi yönünde icra müdürlüğünden talepte bulunduklarını, icra müdürlüğü tarafından ” SGK emekli maaşlarının borçluların açıkça muvafakatı olmadıkça haczedilemeyeceği” belirtilerek taleplerinin reddedildiğini, Müvekkil
bankanın borçluların emekli maaşlarından kesinti yapılmasına yönelik muvafakatları nedeniyle başka bir teminat istemeden borçlulara kredi kullandırdığını, icra dosyasına sunulan taraflar arasındaki sözleşme ve dayanak belgelerin 5510 Sayılı Yasanın 5838 Sayılı Yasanını 32. Maddesi ile değişik 93/1 maddesinin yürürlüğe girdiği 28.02.2009 tarihinden sonra imzalandığını, yasa yürürlüğe girdikten sonra borçluların açık muvafakatı ve rızası olduğundan emekli maaşlarında kesinti yapılmasında bir usulsüzlük olmadığını beyanla, icra müdürlüğünce verilen 16.07.2015 günlü kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE

Dava dilekçesi, icra dosyası içindeki bilgi ve belgeler de gözetilerek şikayetin İİK 18/3 maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

İcra dosyasının celp ve tetkikinde; davacı­ alacaklının borçlular Perihan Al….. ve Mustafa So….. hakkında kredi kartı alacağından doğan 24.732,44 TL alacağa ilişkin olarak 26.11.2012 tarihinde ilamsız takip yaptığı, çıkarılan örnek 7 nolu ödeme emrinin borçlulara 28.11.2012 tarihinde tebliğ edilerek takibin itiraz edilmeksizin kesinleştiği, alacaklı vekili tarafından 14.07.2015 tarihli dilekçe ile borçluların SGK’dan almakta olduğu emekli maaşları üzerine haciz konulması yönünde talepte bulunulduğu, icra müdürlüğünce borçluların açıkça muvafakatlarının olmadığı belirtilerek 16.07.2015 günlü kararla talebin reddedildiği,

13.06.2016 Bankaya Verilen Emekli Maaşından Kesinti Yapılmasına Dair Muvafakat, İcra Dairesi için Geçerli Değil alacaklı tarafından da bu ret kararının kaldırılmasının istendiği anlaşılmıştır.

5510 Sayılı Yasanın 93. Maddesinde; ” Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88. Maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

5510 Sayılı Yasanın 93. Maddesinde değişiklik getiren ve 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun’un 32/2­b maddesi gereği; ” bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakatı bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir. ” hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatın geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Takip dosyasında borçlulara örnek 7 nolu ödeme emri 28.11.2012
tarihinde tebliğ edildiği, takibin kesinleşmesinden sonra borçlular yönünden SGK’dan almakta oldukları emekli maaşlarından kesinti
yapılmasına yönelik muvafakatlarının olmadığı, icra takibi kesinleşmeden önce verilen muvafakatında 5838 sayılı Kanun’un 32.
Maddesi ile değişik 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1 maddesine uygun olmadığı anlaşılmakla, ( Yargıtay 12. HD
14.10.2015 gün 2015/18857 E.­ 24425 K. Sayılı ilamı) icra müdürlüğünce verilen 16.07.2015 günlü ret kararı usul ve yasaya
uygun olduğundan şikayetin reddine dair aşağıda yazılı hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1­Anadolu 4. İcra Müdürlüğünün 2015/1775 E. Sayılı dosyasında icra müdürlüğünce verilen 16.07.2015 günlü ret kararı usul ve yasaya uygun olduğundan şikayetin REDDİNE,

2­Peşin harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3­Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4­Kararın taraflara TEBLİĞİNE,

5­Davacı tarafça yatırılan gider avansından kararın tebliğinden itibaren artan kısmın HMK 333 maddesi gereğince davacıya iadesine,
Dair, tebliğden itibaren 10 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 03/11/2015

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat