7256 SGK Borcu Yapılandırma Başvuru Formları -

7256 SGK Borcu Yapılandırma Başvuru Formları

0 933

2020/45 sayılı SGK 7256 Yapılandırma Genelgesi ekleri : 7256 Yapılandırma Başvuru Formları

SGK 2020/45 Sayılı Genelgesi ile 7256 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler için şartları, usul ve esasları açıklayarak SGK 7256 Yapılandırma Başvuru Formlarını yayınladı. 7256 SGK Yapılandırma Başvuru Formları açıklamaları ve indirme linki ile beraber verilmiştir.

SGK 7256 Yapılandırma Başvuru Formları

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMA BAŞVURU FORMU Ek: 1/a İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN, KURUMUMUZA OLAN BORÇLARININ VE DURDURULAN SÜRELERİNİN 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU Ek: 1/b İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EMEKLİ KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI İLE PRİM BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU Ek: 1/c İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN FİİLİ HİZMETSÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU Ek: 1/ç İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU Ek: 1/d İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EK KARŞILIK PRİM BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU Ek: 1/e İNDİR

4(a) İsteğe Bağlı (506/Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk (Avukat/Noter) (506/Mülga 86. Md), Yurtdışı Topluluk (5510/5-g), Kıs. Sür. Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyenler, 5510/Ek 5,Ek 6, 2925 Tarım Sigortalılarının 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU Ek: 1/f İNDİR

5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU Ek: 1/g İNDİR

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNA GÖRE TARIMSAL KESİNTİ SORUMLULARINA İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU Ek: 1/h İNDİR

FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ, GELİR VE AYLIK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU Ek: 1/ı İNDİR

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLERNEDENİYLE ÖDENMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU Ek:1/i İNDİR

YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%) EK: 2 İNDİR

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BELEDİYELERİN VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜ)EL KİŞİLİĞİNE AİT YAPILANDIRILAN BORÇLARIN KONSOLİDE EDİLMİŞ ÖDEME PLANI Ek: 3 İNDİR

Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati Ek: 4/a İNDİR

Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair dilekçe Ek: 4/b İNDİR

EK: 5 İNDİR

Kapsama Giren Borçlar Dolayısıyla Açılan Davadan Vazgeçildiğine Dair Taahhütname Ek: 6/a İNDİR

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar Nedeniyle Açılan Davadan Vazgeçildiğine Dair Taahhütname Ek: 6/b İNDİR

Sağlık Belgesi İNDİR

———————————————————————————————————————————————————-

7256 Yapılandırma SGK Genelgesi 

SGK 7256 Yapılandırma Rehberi

7256 Yapılandırma SGK Başvuru Ekranı Açıldı mı?

Ek: 1/a 7256 Yapılandırma SGK Başvuru Formu Açıklamaları

1-Başvuru formu, en geç 31/12/2020 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2-e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla veya posta yoluyla yapılacaktır.

3- Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

5- Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

6- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3,oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)tarihinde sona erecektir.

7- Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince yirmi dört eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

8- Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler halinde olmak üzere altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için %36,1, yüz yirmi eşit taksit için %64 taksitlendirme farkı ilave edilerek azami yüz yirmi eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

9- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.(Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hariç)

10- Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

11- Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

12- Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

13- Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 1/3/2021 (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, ilgili borçlar bankaların borç kapatma menüsünden ödenebilecektir.

14- Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7256 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek:6/a nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

15-6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.

16- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

17- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen diğer taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi ya da eksik ödemesi hâlinde, yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

18- Yılsonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmi tatile gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hallerinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.

19- Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

20- 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının b) bendinde yer alan düzenlemeye istinaden 7143 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular(5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. İlgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin bu formda yer alan “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7143 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

 Ek: 1/b 7256 Yapılandırma SGK Başvuru Formu Açıklamaları

1- Başvuru formu, en geç 31/12/2020 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan prim borçları için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 1/3/2021 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 1/3/2021 tarihinde sona erecektir.

5- Yapılandırılan prim borçları için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

7- Başvuru formunda prim borcu yönüyle yapılandırma borcunun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1/3/2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9- Prim borcu yönüyle başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10- İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

12- Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.

13-5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci, geçici 63 üncü ve geçici 76 ncı maddesine istinaden durdurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi halinde,

-Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların tamamı en geç, 1/3/2021 tarihine kadar,
-Prim borçları için ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç, 1/3/2021 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde, ödenecektir.

14- Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin (Ek:6/a) ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

Ek: 1/c 7256 Yapılandırma SGK Başvuru Formu Açıklamaları

1) Başvuru formu, en geç 31/12/2020 tarihine kadare-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde kapsama giren borçların belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 120,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için yüzyirmi, İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, kapsama giren borçların peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 1/3/2021 tarihine kadar (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden)ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için % 36,1, yüzyirmi eşit taksit için % 64 oranında,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için % 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında

e) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15 oranında,

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 1/3/2021 tarihinde (28/2/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir.

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim, yapılacaktır.

10) Taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (30/04/2021 tarihine)kadar tamamının ödenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanan tutar üzerinden%50 indirim yapılacaktır.

11) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat